Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze w roku 2023 – 2 zadania

Deadlines:
Published : 27-12-2022 13:35:00
Placing offers : 04-01-2023 10:37:00
Offers opening : 04-01-2023 10:42:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications


Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest "Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze w roku 2023 – 2 zadania".


1. Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę własnym transportem do siedziby głównej Zamawiającego oraz do poszczególnych komórek organizacyjnych poza siedzibą główną Zamawiającego, tj.:
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (siedziba główna Zamawiającego): ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra,
- ABM: ul. Sowińskiego 44a, 65-419 Zielona Góra,
- ZWM 1-2: ul. Bohaterów Westerplatte 11 (8 piętro, pok. 820), 65-034 Zielona Góra.

Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy wg załączonego wzoru.


2. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania, dopuszcza się składanie ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2):
- zadanie 1: dostawa materiałów biurowych;
- zadanie 2: dostawa papieru ksero A4 i A3.

W przypadku składania ofert na wybrane zadanie należy wypełnić załącznik cenowy w całości, bez pominięcia któregokolwiek z produktów.


3. Dostawy realizowane będą nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r.

4. Zamówienia będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego w ilościach każdorazowo przez niego wskazanych. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego drogą e-mailową bądź telefoniczną. Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania zapotrzebowania.
 
5. Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik cenowy nr 1 i załącznik cenowy nr 2 do niniejszego zapytania.
 
6. Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie produktów niewymienionych w załącznikach cenowych nr 1 i/lub 2.
 
7. Wykonawca dokona wyceny jednostkowej netto oraz wyceny całościowej według załączników cenowych 1 i/lub 2.
 
8. Wykonawca oświadcza, że ceny podane w ofercie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.
 
9. Ostateczne wynagrodzenie za przedmiot umowy ustalone zostanie iloczynem rzeczywistej ilości dostarczonych materiałów i ceny jednostkowej zgodnej z dostarczoną ofertą cenową.
 
10. Strony postanawiają, że rozliczenia za realizację przedmiotu umowy odbędą się każdorazowo na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę za dostarczone materiały biurowe i papiernicze.
 
11. Strony ustalają, że złożona oferta cenowa stanowi integralną część umowy.
 
12. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia własności i wydania towarów, na które Wykonawca przyjął zamówienie. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towarów własnym transportem, na jego własny koszt i ryzyko, na adresy wskazane powyżej oraz do rozładowania towaru w tychże miejscach. Załadunek i rozładunek realizuje Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia.
 
13. Własność towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą odebrania towarów po uprzednim ich sprawdzeniu. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru wadliwego lub niezgodnego ze złożonym zamówieniem.
 
14. Wykonawca udziela gwarancji na towary, co do ich jakości, zgodnie z wszelkimi dotyczącymi go normami i przepisami prawa, na okres 12 miesięcy, od chwili wydania towaru. Okres gwarancji biegnie odrębnie dla każdej dostarczonej partii zamówionych towarów.
 
15. Wykonawca odpowiada za stwierdzone wady ilościowe i jakościowe (również zewnętrzne uszkodzenie opakowania) dostarczonego towaru i zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od daty jej otrzymania. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca gwarantuje wymianę towaru na wolny od wad w ciągu następnych 2 dni roboczych. Po tym czasie Zamawiający ma prawo nabyć tożsamy towar u podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 
16. Dostarczone towary muszą mieć datę przydatności do użytkowania nie krótszą niż przez okres 12 miesięcy od daty dostawy każdej partii zamówionych produktów.
 
17. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów, które są fabrycznie nowe i posiadają nienaruszone zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania dostarczanego przedmiotu zamówienia muszą być czyste, suche, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość dostarczanego produktu.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 068 353-36-79, 068 353-36-64;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wzór umowy.pdf pdf 145.49 2022-12-27 13:35:00 Proceeding
Formularz cenowy - Materiały biurowe.xlsx xlsx 31.07 2022-12-27 13:35:00 Criterion
Formularz cenowy - Papier ksero.xlsx xlsx 17.94 2022-12-27 13:35:00 Criterion

Announcements

2023-01-11 13:19 Renata Bugajska Wybrano Wykonawcę RESPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Szczawiowa 71, 70-010 Szczecin,
NIP 9552383759 do realizacji:
- zadania nr 1: dostawa materiałów biurowych za cenę ofertową 35 616,63 zł netto
- zadania nr 2: dostawa papieru ksero A4 i A3 za cenę ofertową 31 714,00 zł netto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zadanie 1: dostawa materiałów biurowych Realizowana sukcesywnie w okresie nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r. 1 delivery Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Zjednoczenia 110
65-120, Zielona Góra
(0)
2 Zadanie 2: dostawa papieru ksero A4 i A3 Realizowana sukcesywnie w okresie nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r. 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
3 Termin realizacji - W ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. Realizowana sukcesywnie w okresie nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu i rozładunku, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
5 Informacje dodatkowe - do zadania 1 - Wykonawca wypełnia załącznik cenowy w przypadku składania oferty na zadanie 1 - dostawa materiałów biurowych. Należy wypełnić załącznik w całości, bez pominięcia któregokolwiek z produktów. Attachment required

Formularz cenowy - M [...].xlsx

(0)
6 Informacje dodatkowe - do zadania 2 - Wykonawca wypełnia załącznik cenowy w przypadku składania oferty na zadanie 2 - dostawa papieru ksero A4 i A3. Należy wypełnić załącznik w całości, bez pominięcia któregokolwiek z produktów. Attachment required

Formularz cenowy - P [...].xlsx

(0)
7 Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 224