Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WF/10/ZP/2022 Dostawa aparatury do laboratorium technologii materiałowych i sensorycznych dla Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej

Urszula Laudyn
Politechnika Warszawska Department: Wydział Fizyki
Deadlines:
Published : 20-12-2022 10:06:00
Placing offers : 27-01-2023 10:00:00
Offers opening : 27-01-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_WF_10_ZP_2022.pdf pdf 557.75 2022-12-20 10:06:00 Proceeding
zalaczniki edytowalne.rar rar 2670.48 2022-12-20 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ PPU Projektowane Postanowienia Umowy 1828.pdf pdf 265.54 2022-12-20 10:06:00 Proceeding
espd-request.zip zip 85.37 2022-12-20 10:06:00 Proceeding
08dadeab-9ef3-f1e6-3413-1e001185737a-1.pdf pdf 43.6 2022-12-20 10:06:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 Opis przedmiotu zamowienia_po korekcie.pdf pdf 327 2023-01-12 23:53:23 Proceeding
odpowiedzi Zamawiającego 1.BES.pdf pdf 199.99 2023-01-12 23:49:31 Public message
Zalacznik nr 4 Opis przedmiotu zamowienia_po korekcie.pdf pdf 327 2023-01-12 23:52:33 Public message
Pytania_przetarg_WF_10_ZP_2022-23-01-2023.pdf pdf 132.59 2023-01-25 22:27:50 Public message
ogłoszenie o ofertach.pdf pdf 178.46 2023-01-27 15:23:22 Public message
ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty.BES.pdf pdf 184.15 2023-02-23 09:06:30 Public message

Announcements

2023-02-23 09:06 Karolina Pierchała Do wszystkich zainteresowanych,
W oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Dostawa aparatury do laboratorium technologii materiałowych i sensorycznych dla Wydziału Fizyki
Politechniki Warszawskiej WF/10/ZP/2022
zostało rozstrzygnięte.

ogłoszenie wyboru na [...].pdf

2023-01-27 15:23 Urszula Laudyn Do wszystkich zainteresowanych,
W oparciu o art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego WF/10/ZP/2022 Dostawa aparatury do laboratorium technologii materiałowych i sensorycznych dla Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej (ID 707836) wpłynęły następujące oferty

ogłoszenie o ofertac [...].pdf

2023-01-27 10:00 Buyer message Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 4 500 000zł netto.
2023-01-25 22:27 Urszula Laudyn Dotyczy postępowania Dostawa aparatury do laboratorium technologii materiałowych i sensorycznych dla Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej (ID 707836). W związku z wniesionymi przez Wykonawcę pytaniami, na podstawie dyspozycji art. 135 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi

Ponadto Zamawiający informuje, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ oraz pytania wpłynęły w dn. 23.01.2023r. Termin otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 27.01.2023, co oznacza, że Wykonawca nie dochował terminów przewidzianych w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 135 ust. 5 Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi oraz przedłużenia terminu składania ofert.

Pytania_przetarg_WF_ [...].pdf

2023-01-12 23:52 Urszula Laudyn Dotyczy postępowania Dostawa aparatury do laboratorium technologii materiałowych i sensorycznych dla Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej (ID 707836) .
W związku z wniesionymi pytaniami przez Wykonawcę oraz udzielonymi odpowiedziami przez Zamawiającego, Zamawiający informuje o korekcie omyłki pisarskiej w Opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje również o zamieszczeniu Załącznika nr 4 Opis przedmiotu zamówienia z niesionymi korektami. Naniesione korekty została wyróżnione kolorem czerwonym.

Zalacznik nr 4 Opis [...].pdf

2023-01-12 23:49 Urszula Laudyn Dotyczy postępowania Dostawa aparatury do laboratorium technologii materiałowych i sensorycznych dla Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej (ID 707836). W związku z wniesionymi przez Wykonawcę pytaniami, na podstawie dyspozycji art. 135 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi

odpowiedzi Zamawiają [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 586