Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.270.71.2022 Dostawa układu wytwarzania ultra-czystej wody na użytek projektu budowy Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach „PolFEL”

Katarzyna Kwiatkowska
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Department: NCBJ
Deadlines:
Published : 09-12-2022 13:23:00
Placing offers : 03-01-2023 12:04:14
Offers opening : 13-01-2023 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
TOM I_IDW_EZP.270.71.2022.docx docx 123.63 2022-12-09 13:23:00 Proceeding
TOM I_IDW_EZP.270.71.2022.pdf pdf 1700.6 2022-12-09 13:23:00 Proceeding
Załącznik 1 do OPZ_badanie wody.pdf pdf 288.44 2022-12-09 13:23:00 Proceeding
Załącznik 2 do OPZ__norma ASTM D 5127-07.pdf pdf 86.33 2022-12-09 13:23:00 Proceeding
TOM II PPU.pdf pdf 954.17 2022-12-09 13:23:00 Proceeding
TOM III OPZ.pdf pdf 860.09 2022-12-09 13:23:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.81 2022-12-09 13:23:00 Proceeding
Modyfikacja SWZ z 15.12.2022.pdf pdf 617.17 2022-12-20 09:58:01 Public message
sprostowanie_ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 67.62 2022-12-20 09:58:01 Public message
TOM I_IDW_EZP.270.71.2022 po zmianie z 15.12.2022.pdf pdf 1718.55 2022-12-20 09:58:01 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu_EZP.270.71.2022.pdf pdf 642.42 2023-01-03 11:53:11 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu_EZP.270.71.2022.pdf pdf 642.42 2023-01-03 12:00:22 Public message

Announcements

2023-01-03 12:04 Katarzyna Kwiatkowska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zawiadamia
o unieważnieniu niniejszego postępowania - na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy Pzp.
Uzasadnienie: środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości
lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej
podstawie została przewidziana w sprostowaniu – ogłoszeniu zmian lub dodatkowych informacji
o nr 2022/S 245-707360 z dnia 20.12.2022r. do ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/S 238-687364
z dnia 09.12.2022r.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-01-03 11:53 Katarzyna Kwiatkowska zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-12-20 09:58 Katarzyna Kwiatkowska modyfikacja SWZ, sprostowanie - ogłoszenie zmian

Modyfikacja SWZ z 15 [...].pdf

sprostowanie_ogłosze [...].pdf

TOM I_IDW_EZP.270.71 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 352