Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP-2631-36/2022 Dostawa obiektywu i filtra do obiektywu na potrzeby Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Deadlines:
Published : 02-12-2022 13:59:00
Placing offers : 07-12-2022 09:00:00
Offers opening : 07-12-2022 09:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Zamówienie jest procedowane przez Zamawiającego - ASP im. Jana Matejki w Krakowie za pośrednictwem Platformy zakupowej. Składanie ofert zatem odbywa się wyłącznie poprzez niniejszą Platformę zakupową - profil Zamawiającego. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert, które zostaną złożone w jakikolwiek inny sposób niż za pośrednictwem Platformy zakupowej. Szczegółowe informacje o zamówieniu zawierają załączniki zamieszczone w niniejszym postępowaniu. Zamawiający jednocześnie informuje, iż z postępowania wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835) tj. 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe.pdf pdf 558.91 2022-12-02 13:59:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz oferty - asortymentowo - cenowy.DOC DOC 82 2022-12-02 13:59:00 Proceeding
zapytanie ofertowe.pdf pdf 558.91 2022-12-02 13:59:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz oferty - asortymentowo - cenowy.DOC DOC 82 2022-12-02 13:59:00 Criterion
wybór oferty.pdf pdf 221.62 2022-12-09 11:18:18 Public message

Announcements

2022-12-09 11:18 Anna Dąbkowska Szanowni Państwo,
przesyłam Państwu w załączeniu informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Dostawę obiektywu i filtra do obiektywu na potrzeby Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - nr referencyjny postępowania: BZP-2631-36/2022

Anna Dąbkowska
starszy specjalista d.s. zamówień publicznych
Biuro Zamówień Publicznych
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

wybór oferty.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Obiektyw oraz filtr obiektyw do aparatu oraz filtr do obiektywu zgodnie z opisem w formularzu asortymentowo - cenowym 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7137 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz asortymentowo - cenowy (należy pobrać zamieszczony załącznik nr 1) oraz załączniki dotyczące oferowanego sprzętu - wartość oferty - załącznik nr 1 do pobrania, który należy wypełnić i załączyć podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji. Karty charakterystyki, karty katalogowe, certyfikaty jakości, materiały informacyjne o produkcie wydane przez producenta lub innych dokumentów potwierdzających, że zaoferowany asortyment spełnia parametry i wymagania określone przez Zamawiającego (należy załączyć dokumenty jeśli występują) Attachment required

załącznik nr 1 - for [...].DOC

(0)
3 Termin realizacji - do 4 dni roboczych od otrzymania zamówienia tj. zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - Oświadczam, że nie występują wobec mnie podstawy wykluczenia w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Oświadczam że nie podlegam wykluczeniu" (0)
7 Podwykonawcy - proszę wskazać czy wykonanie zamówienia nastapi samodzielnie przez Wykonawcę, czy część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy/-om. Proszę wskazać powierzony podwykonawcy/- om zakres w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców. Jeśli nie ma podwykonawców proszę wpisać "nie dotyczy" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 217