Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZDM.NE-3.332.66.2022 Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Czerwieńskiej w Przemyślu

Deadlines:
Published : 30-11-2022 12:59:00
Placing offers : 05-12-2022 09:00:00
Offers opening : 05-12-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia,

- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Czerwieńskiej w Przemyślu - ok. 100 mb.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót.
Termin wykonania robót - do 10.12.2022 r.
Gwarancja - 36 miesięcy
Cenę zamówienia należy wyliczyć na podstawie załączonego do zapytania przedmiaru robót. 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy. 
Wykonawca , składający ofertę musi wykazać, że  wykonał należycie przynajmniej jedno zamówienia polegającego na ułożeniu nawierzchni bitumicznej drogi. 
Na potwierdzenie powyższego winien załączyć referencje wystawione przez podmiot na rzecz którego realizował zamówienie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu,  ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl – kontakt: telefoniczny: 16 679 03 35; mailowy: sekretariat@zdm-przemysl.com ;

§   w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej : ochronadanych@zdmprzemyśl.com lub telefonicznie: 16 679 03 35 w. 207, w godzinach od 7.00 do 15.00  ;

§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem

§   Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane dla celów archiwalnych i przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi obowiązującymi u Administratora;

§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§   posiada Pani/Pan:

       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

       na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 

       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§   nie przysługuje Pani/Panu:

       w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

       na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 166790335

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Czerwieńska - Przedmiar robót.pdf pdf 338.02 2022-11-30 12:59:00 Proceeding
Czerwieńska -Kosztorys ofertowy.pdf pdf 298.52 2022-11-30 12:59:00 Proceeding

Announcements

2022-12-05 12:26 Joanna Podolak Zamawiający informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Czerwieńskiej
w Przemyślu wybrano ofertę wykonawcy:
Stanisław Drak
Usługi Transportowe Roboty Ziemne
ul. Hubala 10
37-700 Przemyśl
Kwota gross oferty: 121.729,41 zł

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Czerwieńskiej w Przemyślu zgodnie z kosztorysem ofertowym 1 building work - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 referencje - ułożenie nawierzchni bitumicznej drogi Attachment required (0)
3 Oświadczenie - Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 150