Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZSR.7.2022 Dostawa mebli dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

Deadlines:
Published : 29-11-2022 11:57:00
Placing offers : 07-12-2022 09:00:00
Offers opening : 07-12-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie część 1 podpisany.pdf pdf 162.52 2022-11-29 11:57:00 Proceeding
SWZ meble - część 1 podpisane.pdf pdf 1127.11 2022-11-29 11:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ-1.pdf pdf 2505.18 2022-11-29 11:57:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ podpisane.pdf pdf 331.26 2022-11-30 10:13:46 Public message
7. Wyjaśnienie treści SWZ (1) podpisane.pdf pdf 276.47 2022-12-05 13:01:35 Public message
7. Informacja z otwarcia ofert (1) podpisane.pdf pdf 104.17 2022-12-07 10:20:08 Public message
7. Informacja o wyborze (1) podpisane.pdf pdf 113.08 2022-12-08 14:34:37 Public message
Informacja art. 222 ust. 4.pdf część 1 podpisane.pdf pdf 253.79 2022-12-07 09:00:00 Public message

Announcements

2022-12-08 14:34 Jarosław Witczak NR SPRAWY: ZSR.7.2022 Sędziejowice, 8 grudnia 2022 r.


OGŁOSZENIE INFORMUJĄCE


Zamawiający - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach, w postępowaniu prowadzonym pn. „Dostawa mebli dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach”, nr sprawy ZSR.7.2022, na podstawie art. 239, w związku z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) informuje, że zwiększył kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, do ceny najkorzystniejszej oferty i dokonał wyboru oferty, złożonej przez NOWA SZKOŁA Sp. z o.o., 90-248 Łódź, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

UZASADNIENIE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zostało zamieszczone na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zsrgrabski

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę w wysokości 82.850,00 zł.
W postępowaniu tym wpłynęły 4 oferty:

Oferta Nr 1 Tronus Polska Sp. z o.o.
01-237 Warszawa, ul. Ordona 2A
NIP 5272680141
- cena gross 258.375,03 PLN
- termin realizacji zamówienia 20.12.2022 r.
- gwarancja 36 m-cy

Oferta Nr 2 Cezas-Glob Sp. z o.o.
10-419 Olsztyn, ul. Żelazna 2
NIP 7390001518
- cena gross 125.324,70 PLN
- termin realizacji zamówienia 27.12.2022 r.
- gwarancja 36 m-cy

Oferta Nr 3 NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.
90-248 Łódź, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
NIP 725-001-33-78
- cena gross 89.290,00 PLN
- termin realizacji zamówienia 20.12.2022 r.
- gwarancja 36 m-cy

Oferta Nr 4 DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.
87-600 Lipno, ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a
NIP 4660270038
- cena gross 84.403,83 PLN
- termin realizacji zamówienia 27.12.2022 r.
- gwarancja 24 m-ce

Członkowie Komisji przetargowej dokonali oceny ofert, w oparciu o kryteria przyjęte w  Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj: cena 60 %, termin realizacji zamówienia 20%, gwarancja 20 %, przy czym 1% = 1 pkt.

Oferta Nr 1 Tronus Polska Sp. z o.o.
01-237 Warszawa, ul. Ordona 2A
otrzymała:
- cena 19,60 pkt
- termin realizacji zamówienia 20 pkt
- gwarancja 20 pkt
Razem 59,60 pkt

Oferta Nr 2 Cezas-Glob Sp. z o.o.
10-419 Olsztyn, ul. Żelazna 2
otrzymała:
- cena 40,40 pkt
- termin realizacji zamówienia 0 pkt
- gwarancja 20 pkt
Razem 60,40 pkt

Oferta Nr 3 NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.
90-248 Łódź, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
otrzymała:
- cena 56,71 pkt
- termin realizacji zamówienia 20 pkt
- gwarancja 20 pkt
Razem 96,71 pkt

Oferta Nr 4 DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.
87-600 Lipno, ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a
otrzymała:
- cena 60,00 pkt
- termin realizacji zamówienia 0 pkt
- gwarancja 10 pkt
Razem 70,00 pkt

Oferta Nr 3, złożona przez NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.
90-248 Łódź, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, otrzymała największą ilość punktów i została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.


Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 308 ust. 2 umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Przewodnicząca
Komisji Przetargowej

Katarzyna Kasprzycka

7. Informacja o wybo [...].pdf

2022-12-07 10:20 Jarosław Witczak
NR SPRAWY: ZSR.7.2022 Sędziejowice, 7 grudnia 2022 r.


OGŁOSZENIE INFORMUJĄCE


Zamawiający - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach, w postępowaniu prowadzonym pn. „Dostawa mebli dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach”, nr sprawy ZSR.7.2022, na podstawie art. 222 ust. 5 z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 7 grudnia 2022 r. o godzinie 9:00 upłynął termin składania ofert.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę w wysokości 82.850,00 zł.
W postępowaniu tym wpłynęły 4 oferty:

Oferta Nr 1 Tronus Polska Sp. z o.o.
01-237 Warszawa, ul. Ordona 2A
NIP 5272680141
- cena gross 258.375,03 PLN
- termin realizacji zamówienia 20.12.2022 r.
- gwarancja 36 m-cy

Oferta Nr 2 Cezas-Glob Sp. z o.o.
10-419 Olsztyn, ul. Żelazna 2
NIP 7390001518
- cena gross 125.324,70 PLN
- termin realizacji zamówienia 27.12.2022 r.
- gwarancja 36 m-cy

Oferta Nr 3 NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.
90-248 Łódź, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
NIP 725-001-33-78
- cena gross 89.290,00 PLN
- termin realizacji zamówienia 20.12.2022 r.
- gwarancja 36 m-cy

Oferta Nr 4 DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.
87-600 Lipno, ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a
NIP 4660270038
- cena gross 84.403,83 PLN
- termin realizacji zamówienia 27.12.2022 r.
- gwarancja 24 m-ce

Przewodnicząca
Komisji Przetargowej

Katarzyna Kasprzycka

7. Informacja z otwa [...].pdf

2022-12-07 09:00 Buyer message NR SPRAWY: ZSR.7.2022 Sędziejowice, 7 grudnia 2022 r.


OGŁOSZENIE INFORMUJĄCE


Zamawiający - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach, w postępowaniu prowadzonym pn. „Dostawa mebli dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach”, nr sprawy ZSR.7.2022, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) informuje, że przeznaczył na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę w wysokości 82.850,00 zł.Przewodnicząca
Komisji Przetargowej

Katarzyna Kasprzycka

Informacja art. 222 [...].pdf

2022-12-05 13:01 Jarosław Witczak NR SPRAWY: ZSR.7.2022 Sędziejowice, 5 grudnia 2022 r.


WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym stanowi art. 275 pkt 1 ustawy PZP, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy PZP, pn: „Dostawa mebli dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach”

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:
Wykonawca …. zwraca się z prośbą o zmianę treści załącznika do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu ZSR.7.2022 – Dostawa mebli dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach, § 6:
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić następujące kary umowne:
A. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu:
a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego oraz odpowiedni procent tego wynagrodzenia wynikający z zaawansowania dostaw na dzień przerwania dostawy.
B. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
a) zwłoki w wykonaniu dostawy - w wysokości 10% wartości zamówienia i dodatkowo 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;
b) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie wskazanym przez Zamawiającego na usunięcie wad;
c) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego

Prosimy o obniżenie kar tym samym zmianę zapisu umowy na:
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić następujące kary umowne:
A. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu:
a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego oraz odpowiedni procent tego wynagrodzenia wynikający z zaawansowania dostaw na dzień przerwania dostawy.
B. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
a) zwłoki w wykonaniu dostawy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;
b) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie wskazanym przez Zamawiającego na usunięcie wad;
c) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego

Prośbę swą motywujemy tym, iż kary umowne są rażąco wysokie w porównaniu do:
• wartości zamówienia
• spowodowanych ewentualnych strat u Zamawiającego
• innych umów zawieranych w ramach stosunków handlowych, w tym zamówień publicznych.
Zmniejszenie kar spowoduje wyrównanie pozycji Zamawiającego i Wykonawcy, co jest wymagane przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Zamawiający, działając w oparciu o art. 284 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) odpowiada, że nie zmienia zapisów wzoru umowy.


Przewodnicząca
Komisji Przetargowej

Katarzyna Kasprzycka

7. Wyjaśnienie treśc [...].pdf

2022-11-30 10:13 Jarosław Witczak NR SPRAWY: ZSR.7.2022 Sędziejowice, 30 listopada 2022 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym stanowi art. 275 pkt 1 ustawy PZP, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy PZP, pn: „Dostawa mebli dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach”

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:
„Czy Zamawiający dopuści dłuższy termin wykonania zamówienia”

Zamawiający, działając w oparciu o art. 284 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) odpowiada, że nie dopuszcza przedłużenia terminu dostaw. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w terminie do dnia 27 grudnia 2022 r.


Przewodnicząca
Komisji Przetargowej

Katarzyna Kasprzycka

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 451