Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IS.271.11.2022 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica

Mariola Darkowska
Gmina Winnica
Deadlines:
Published : 28-11-2022 16:03:00
Placing offers : 13-12-2022 09:00:00
Offers opening : 13-12-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zal nr 2 oświadczenie IS.271.11.2022.docx docx 27.19 2022-11-28 16:03:00 Proceeding
Zal nr 3 zobowiązanie IS.271.11.2022.docx docx 21.97 2022-11-28 16:03:00 Proceeding
Zal nr 4 do SWZ wzor umowy IS.271.11.2022.pdf pdf 324.15 2022-11-28 16:03:00 Proceeding
zal nr 1 formularz oferty IS.271.11.2022.doc doc 73.5 2022-11-28 16:03:00 Proceeding
swz IS.271.11.2022.pdf pdf 1050.6 2022-11-28 16:03:00 Proceeding
Zal nr 5 do SWZ wykaz przydomowe IS.271.11.2022.docx docx 25.05 2022-11-28 16:03:00 Proceeding
Zał nr 6 do SWZ wykaz osob IS.271.11.2022.docx docx 31.95 2022-11-28 16:03:00 Proceeding
Zal nr 8 do SWZ oswiadczenie art. 117 IS.271.11.2022.docx docx 31.7 2022-11-28 16:03:00 Proceeding
Zal nr 7 do SWZ klauzula IS.271.11.2022 .pdf pdf 501.6 2022-11-28 16:03:00 Proceeding
Zal nr 9 dok techniczna.zip zip 18093 2022-11-28 16:03:00 Proceeding
ogloszenie 00463373 01.pdf pdf 122.25 2022-11-28 16:03:00 Proceeding
pismo wyjaśnenie tresci SWZ IS.271.11.2022.pdf pdf 477.18 2022-12-06 15:02:22 Public message
zawiadomienie nr 1.pdf pdf 475.69 2022-12-09 11:38:17 Public message
swz IS.271.11.2022_zmiana 1.pdf pdf 1049.18 2022-12-09 11:38:17 Public message
odpowiedż na zapytania nr 2.pdf pdf 493.19 2022-12-09 13:02:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #696426.pdf pdf 203.6 2022-12-13 11:13:15 Public message
informacja o wyborze IS.271.11.2022.pdf pdf 571.17 2023-01-18 14:22:45 Public message
informacja o odwołaniu IS.271.11.2022.pdf pdf 481.81 2023-01-24 14:09:16 Public message
kopia odwołania.pdf pdf 473.86 2023-01-24 14:09:16 Public message
informacja o unieważnieniu wyboru oferty i odrzuceniu ofert.pdf pdf 526.55 2023-02-15 15:24:32 Public message
unieważnienie postepowania IS.271.11.2022.pdf pdf 806.91 2023-03-31 11:08:54 Public message
unieważnienie postepowania IS.271.11.2022.pdf pdf 806.91 2023-03-31 11:51:33 Public message
informacja o odwołaniu IS.271.11.2022 06.04.2022.pdf pdf 458.08 2023-04-06 11:39:54 Public message
kopia odwołanie_JFC_Gmina Winnica (2).pdf pdf 628.17 2023-04-06 11:39:54 Public message
informacja o unieważnieniu czynności unieważnienia i odrzuceniu oferty JFC.pdf pdf 527.33 2023-04-21 13:30:47 Public message
wybor oferty na stronę.pdf pdf 550.86 2023-05-12 09:56:43 Public message

Announcements

2023-05-12 09:56 Mariola Darkowska Szanowni Państwo
W załączeniu informacja o wyborze oferty w postępowaniu nr IS.271.11.2022

wybor oferty na stro [...].pdf

2023-04-21 13:30 Mariola Darkowska Szanowni Państwo

Gmina Winnica zamieszcza informację o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania oraz odrzucenia oferty nr 1
oraz o przystąpieniu do ponownego przeprowadzenia czynności oceny oferty w postępowaniu pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica, nr IS.271.11.2022.

informacja o unieważ [...].pdf

2023-04-06 11:39 Mariola Darkowska Szanowni Państwo Gmina Winnica zamieszcza na podst. art. 524 ustawy PZP informację o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego wraz z kopią odwołania.

informacja o odwołan [...].pdf

kopia odwołanie_JFC_ [...].pdf

2023-03-31 11:51 Mariola Darkowska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
I ODRZUCENIU OFERT
Czynności powtórzone w wyniku Postanowienia Sygn. akt: KIO 206/23 z dnia 7 lutego 2023 roku Krajowej Izby Odwoławczej

Przedmiot zamówienia: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w związku z art. 255 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający – Gmina Winnica, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica.

Uzasadnienie prawne:
1) Zgodnie z art. 260 ust. 1 ww. ustawy o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2) Zgodnie z art. 260 ust. 2 ww. ustawy Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3) Zgodnie z art. 255 pkt 2 ww. ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców:
Lp. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena wykonania zamówienia gross (PLN) (waga 60%) Okres gwarancji (waga 40,00%) Łączna ilość punktów
1. JFC Polska Sp. z o.o.
ul. Białostocka 1, 05-252 Karpin 749 072,18 96 m-cy Oferta odrzucona
art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp
2. EKOKORD Zbigniew Korduszewski
ul. Jaśminowa 3, 07-411 Rzekuń 874 339,73 60 m-cy
Oferta odrzucona
art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp

3. BORMAR Zbigniew Borkowski
ul. Radomska 16, Makowiec,
26-640 Skaryszew 790 000,00 60 m-cy Oferta odrzucona
art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp

4. Zakład Usług Hydrauliczno-Budowlanych Zbigniew Ćwikła
Biszcza 292 b, 23-425 Biszcza 793 822,74 96 m-cy Oferta odrzucona
art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp

5. EURO-POL TOMASZ MIERZEJEWSKI
ul. Jana Kilińskiego 5, 07-410 Ostrołęka 749 694,88 96 m-cy Oferta odrzucona
art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp

6. P.P.H. Centroplast Sp. z o.o.
Mazury 51, 97-400 Bełchatów 649 440,00 60 m-cy Oferta odrzucona
art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp


Zgodnie z art. 255 pkt 2 ww. ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ww. ustawy Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w art. 260 ust. 1 na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_winnica


UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY NR 1 - JFC POLSKA Sp. z o.o. ul. Białostocka 1, 05-252 Karpin

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W toku badania ofert Zamawiający, stwierdził, że treść oferty Wykonawcy - JFC POLSKA Sp. z o.o. ul. Białostocka 1, 05-252 Karpin jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Zamawiający biorąc pod uwagę dokumentację projektową, zapisy SWZ oraz pytania do przetargu, przeanalizował przesłane dokumenty i stwierdził, że Zamawiający wymagał, aby urządzenia do oczyszczania ścieków pracowały w technologii złoża fluidalnego bądź w technologiach równoważnych tj. złoża zraszanego ciśnieniowo lub złoża obrotowego. Zamawiający nie dopuścił technologii oczyszczania bazującej na osadzie czynnym. Przedłożona w ofercie technologia nie spełnia wymagań Zamawiającego.
Zaoferowane przez Wykonawcę oczyszczalnie to SewageClear: SC1 do SC14 wg Deklaracji Właściwości Użytkowych nr 2018/SewageClear/001. Wykonawca nie powołuje się w ofercie na rozwiązania równoważne zawarte w SWZ, zatem należy rozpatrywać spełnienie warunków udziału w przetargu wobec rozwiązania technologicznego podstawowego zawartego w opisie przedmiotu zamówienia w SWZ i STWiOR oraz dokumentacji projektowej.
Wykonawca załączył dokumenty techniczne i raport z badań.
Wynika z nich co następuje:
Technologię oczyszczania opisuje jako cyt.:” biologiczną oczyszczalnię ścieków pracującą w technologii złoża fluidalnego uznawanego za system łączący cechy osadu czynnego i złóż biologicznych typoszereg – SewageClear.” Z treści tej wynika, że proponowany model oczyszczalni łączy ze sobą dwie technologie: osad czynny i złoże biologiczne. Powstaje zatem układ tzw. „hybrydy”.
Dalej na tej samej stronie nr 73 znajdujemy opis komory II. W opisie tym nie ma informacji o ruchomym czyli fluidalnym złożu biologicznym tylko jest zawarte następujące stwierdzenie: cyt.:” Następuje tu rozwój bakterii dzięki dostarczaniu tlenu przez umieszczone na dnach komór dyfuzory wytwarzające pęcherzyki powietrza. Wytworzona flora bakteryjna oczyszcza wodę – redukuje poziomy BZT5, ChZT, zawiesiny, fosforu oraz związków azotu” – koniec cytatu. Jest to typowy opis technologii oczyszczania właściwy dla osadu czynnego. Nie ma w nim żadnej wzmianki o oczyszczaniu na bazie fluidalnych złóż biologicznych.
Nie ma również żadnej wzmianki o złożu biologicznym w dziale „Przeglądy i konserwacja” strona 76 dotyczącego konieczności podejmowania działań eksploatacyjnych związanych z obsługą danej oczyszczalni. A skoro wymienione są w tym dziale wszystkie elementy do eksploatacji to również powinna być opisana konserwacja i sposób kontroli złoża biologicznego.
Zamawiający wyraźnie wskazał: ”Nie dopuszcza się oczyszczalni wykorzystujących do procesu oczyszczania technologii osadu czynnego.”
Wymagana technologia zatem to wyłącznie złoża biologiczne fluidalne lub wg równoważności zraszane czy obrotowe.
Wskazany opis i urządzenia pracują jednak z wykorzystaniem osadu czynnego co nie zostało dopuszczone w SWZ a na co Wykonawca się zgodził przystępując do postępowania i składając stosowne oświadczenia o spełnieniu wymagań.

W trakcie ponownego badania ofert powyższe zostało potwierdzone przez pracownika laboratorium wykonującego badania typu zgodnie z wymaganą normą PN-EN 12566-3. Pan Petr Karlik pisze dnia 1 marca 2023 roku, cytuję:
„podpisane przez mnie są obydwa dokumenty.
Podpisując te dokumenty, potwierdziłem tylko fakt, że instrukcja obsługi odpowiada oryginału. W czasie tylko częściowo zmienił się opis zasady działania produktu przez producenta – jednakże w obu wersjach jest napisane, że produkt działa w oparciu o kombinację złoża biologicznego i osadu czynnego.” – koniec cytatu.

Potwierdzona jest zatem technologia tzw.: „hybrydowa” jako połączenie osadu czynnego i złoża biologicznego. Nie ma wzmianki o pracy w technologii fluidalnego złoża biologicznego lub w postaci złóż równoważnych – zraszanych czy obrotowych.
Na potwierdzenie Wyjaśnień Wykonawca nie załączył innych dokumentów jedynie zacytował fragmenty już istniejących nie udowadniając jednoznacznie, że zastosowana technologia to technologia złóż fluidalnych. W treści wyjaśnień Wykonawca skupił się na udowadnianiu i opisach technologii łączącej oczyszczanie za pomocą osadu czynnego i złoża biologicznego fluidalnego o różnych nazwach podczas gdy Zamawiający wyraźnie i w sposób jednoznaczny wskazał jaką technologię należy zastosować. Na treść Opisu Przedmiotu Zamówienia nie wniesiono żadnego sprzeciwu zatem należy przyjąć, że każdy Wykonawca przystępujący do postępowania zaakceptował wymagania. Zamawiający precyzyjnie podał wymagania w Opisie Przedmiotu Zamówienia dopuszczając jednocześnie rozwiązania równoważne. Nie dopuszczono technologii wykorzystujących osad czynny do oczyszczania ścieków – ani jako technologii wiodącej ani jako kombinacji ze złożem biologicznym. Zamawiającego nie interesuje co jest zawarte w opisach i instrukcjach oczyszczalni dostępnych na rynku ponieważ wskazano konkretne wymagania w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Jedyną wzmianką o złożach biologicznych jest rysunek n stronie 74 dokumentu o nazwie „DTR: Instrukcja obsługi” ale jak wykazano powyżej opis tego nie potwierdza lub zaprzecza wręcz. Rysunek nie potwierdza również, że są to konkretnie złoża fluidalne, które są wymagane przez Zamawiającego jako technologia podstawowa a Wykonawca nie powołuje się przecież na technologię równoważną.
Dokument jest zatem niespójny i mało wiarygodny tym bardziej, że w analogicznym postępowaniu Zamawiającego z sierpnia 2022 ten sam Wykonawca załącza do tego samego typoszeregu oczyszczalni dokument o tej samej nazwie „DTR: Instrukcja obsługi” z opisem: „…biologiczną oczyszczalnię ścieków pracującą w technologii osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym, typoszereg – SewageClear.” Dokument ten zwiera ten sam rysunek. Raport również jest ten sam.
Jak zatem możliwe jest aby bez ponownego badania typu zgodnie z treścią normy PN-EN 12566-3 oferować te same urządzenia w różnych konfiguracjach i technologiach oczyszczania.
Należy domniemywać zatem, że uznając DTR: Instrukcja Obsługi za dokument wiarygodny to któreś oczyszczalnie nie posiadają badań typu zgodnie z normą. Zatem nie mogą posiadać certyfikacji, znaku CE i nie mogą być wprowadzane do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem.
Na stronie internetowej firmy JFC znajdujemy katalog oczyszczalni. Nie ma w nim typoszeregu SewageClear. Oczyszczalni, która najbardziej odpowiada oferowanej oczyszczalni – pod względem opisu i rysunku - jest model o nazwie AQUA w technologii hybrydowej jako połączenie technologii osadu czynnego i złoża biologicznego stałego.

W trakcie składania wyjaśnień nie złożono innych dokumentów na potwierdzenie zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia wskazujących jednoznacznie na spełnienie wymagań Zamawiającego postawionych w SWZ dotyczących oferowanej technologii.

Wyjaśnienia Wykonawcy odnoszące się do technologii oczyszczania skupiają się na udowadnianiu słuszności pracy technologii połączonych: złoża biologicznego i osadu czynnego w oparciu o już znane Zamawiającemu dokumenty. Brak jest jednoznacznego potwierdzenia wymagań zawartych w SWZ. Wykonawca nie przedstawił innych dokumentów, które potwierdziłyby spełnienie wymagań SWZ.

Stwierdza się zatem brak zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia podanym w SWZ w odniesieniu do podstawowego wymogu – technologii oczyszczania ścieków.

Zgod¬nie z prze¬pi¬sa¬mi pra¬wa za¬mó¬wień pu¬blicz¬nych, obo¬wiąz¬kiem Za¬ma¬wia¬ją¬ce¬go jest odrzu¬ce¬nie ofer¬ty nie speł¬nia¬ją¬cej wy¬ma¬gań SWZ. Kra¬jo¬wa Izba Odwo¬ław¬cza w wy¬ro¬ku z dnia 15 czerw¬ca 2021 r. (KIO 1103/21), pod¬kre¬śli¬ła, że odrzu¬ce¬nie ofer¬ty nie¬speł¬nia¬ją¬cej SWZ jest obo¬wiąz¬kiem, nie pra-wem Za¬ma¬wia¬ją¬ce¬go. Usta¬wa na¬rzu¬ca obo¬wią¬zek odrzu¬ce¬nia ofer¬ty Wy¬ko¬naw¬ców, któ¬rzy za¬ofe-ro¬wa¬li przedmiot za¬mó¬wie¬nia nie¬zgod¬ny z wy¬ma¬ga¬nia¬mi okre¬ślo¬ny¬mi w SWZ: co do za¬kre¬su, ilo¬ści, ja¬ko¬ści, wa¬run¬ków re¬ali¬za¬cji, pa¬ra¬me¬trów tech¬nicz¬nych i in¬nych ele¬men¬tów istot¬nych dla wy¬ko¬na-nia przedmio¬tu za¬mó¬wie¬nia.
Odrzu¬ce¬niu pod¬le¬ga ofer¬ta, któ¬rej treść jest nie¬zgod¬na z tre¬ścią SWZ w spo¬sób za¬sad¬ni¬czy i nie¬usu-wal¬ny.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.


UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY NR 2 - EKOKORD Zbigniew Korduszewski ul. Jaśminowa 3,
07-411 Rzekuń

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W toku ponownego badania oferty Zamawiający stwierdził, że Wykonawca nie dołączył do oferty wymaganego przedmiotowego środka dowodowego: raport zbiorczy wydany przez jednostkę notyfikowaną przeprowadzającą badania, zawierający wszystkie szczegółowe, wartościowe wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 12566-3.
Zamawiający w Rozdziale II pkt. 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia określił, że do oferty należy dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe: Deklarację Właściwości Użytkowych CE wystawioną przez producenta na podstawie dokonanych badań przez jednostkę notyfikowaną sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 3 89/106/EWG (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. L 88/5) i obowiązującymi przepisami krajowymi oraz raport zbiorczy wydany przez jednostkę notyfikowaną przeprowadzającą badania, zawierający wszystkie szczegółowe, wartościowe wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 12566-3. W ogłoszeniu o zamówieniu Nr 2022/BZP 00463373/01 z dnia 28 listopada 2022 roku Sekcja V pkt. 5.8 Zamawiający wymienił przedmiotowe środki dowodowe, jakie mają zostać dołączone do oferty. W pkt. 5.9 ogłoszenia Zamawiający nie przewidział możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zamawiający wzywa do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Jeżeli zamawiający nie przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu ani w dokumentach zamówienia możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, a wykonawca nie złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, oznacza to, że oferta została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowych środków dowodowych. Powyższa okoliczność stanowi, że zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ww. ustawy zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) została złożona przez wykonawcę: c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.


UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY NR 3 - BORMAR Zbigniew Borkowski ul. Radomska 16, Makowiec, 26-640 Skaryszew

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W toku ponownego badania oferty Zamawiający stwierdził, że Wykonawca nie dołączył do oferty wymaganych przedmiotowych środków dowodowych: Deklaracji Właściwości Użytkowych CE wystawionej przez producenta na podstawie dokonanych badań przez jednostkę notyfikowaną sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 3 89/106/EWG (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. L 88/5) i obowiązującymi przepisami krajowymi oraz raportu zbiorczego wydanego przez jednostkę notyfikowaną przeprowadzającą badania, zawierającego wszystkie szczegółowe, wartościowe wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 12566-3.
Do oferty nie dołączono również podmiotowego środka dowodowego: Kosztorysu ofertowego zbiorczego i indywidualnych na każdą oczyszczalnię ścieków na podstawie dokumentacji projektowej i technicznej.
Zamawiający w Rozdziale II pkt. 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia określił, że do oferty należy dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe: Deklarację Właściwości Użytkowych CE wystawioną przez producenta na podstawie dokonanych badań przez jednostkę notyfikowaną sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 3 89/106/EWG (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. L 88/5) i obowiązującymi przepisami krajowymi oraz raport zbiorczy wydany przez jednostkę notyfikowaną przeprowadzającą badania, zawierający wszystkie szczegółowe, wartościowe wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 12566-3. W Rozdziale II pkt. 9 SWZ Zamawiający wymienił dokumenty składane razem z ofertą, gdzie między innymi znajdują się:
„3) Przedmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt. 5 SWZ.
4) Kosztorys ofertowy zbiorczy i indywidualne na każdą oczyszczalnię ścieków na podstawie dokumentacji projektowej i technicznej.”
Również w Rozdziale II pkt. 1.6 SWZ Zamawiający zamieścił zapis:
„b) Ceną oferty jest kwota wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowana przez Wykonawcę w formularzu oferty. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy zbiorczy oraz indywidualne dla każdej lokalizacji.”

W ogłoszeniu o zamówieniu Nr 2022/BZP 00463373/01 z dnia 28 listopada 2022 roku Sekcja V pkt. 5.8 Zamawiający wymienił przedmiotowe środki dowodowe, jakie mają zostać dołączone do oferty. W pkt. 5.9 ogłoszenia Zamawiający nie przewidział możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zamawiający wzywa do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Jeżeli zamawiający nie przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu ani w dokumentach zamówienia możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, a wykonawca nie złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, oznacza to, że oferta została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowych środków dowodowych. Powyższa okoliczność stanowi, że zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ww. ustawy zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) została złożona przez wykonawcę: c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.


UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY NR 4 - Zakład Usług Hydrauliczno-Budowlanych Zbigniew Ćwikła, Biszcza 292 b, 23-425 Biszcza


Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W toku ponownego badania oferty Zamawiający stwierdził, że Wykonawca nie dołączył do oferty wymaganego przedmiotowego środka dowodowego: raport zbiorczy wydany przez jednostkę notyfikowaną przeprowadzającą badania, zawierający wszystkie szczegółowe, wartościowe wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 12566-3.
Zamawiający w Rozdziale II pkt. 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia określił, że do oferty należy dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe: Deklarację Właściwości Użytkowych CE wystawioną przez producenta na podstawie dokonanych badań przez jednostkę notyfikowaną sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 3 89/106/EWG (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. L 88/5) i obowiązującymi przepisami krajowymi oraz raport zbiorczy wydany przez jednostkę notyfikowaną przeprowadzającą badania, zawierający wszystkie szczegółowe, wartościowe wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 12566-3. W ogłoszeniu o zamówieniu Nr 2022/BZP 00463373/01 z dnia 28 listopada 2022 roku Sekcja V pkt. 5.8 Zamawiający wymienił przedmiotowe środki dowodowe, jakie mają zostać dołączone do oferty. W pkt. 5.9 ogłoszenia Zamawiający nie przewidział możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zamawiający wzywa do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Jeżeli zamawiający nie przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu ani w dokumentach zamówienia możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, a wykonawca nie złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, oznacza to, że oferta została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowych środków dowodowych. Powyższa okoliczność stanowi, że zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ww. ustawy zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) została złożona przez wykonawcę: c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.

UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY NR 5 - EURO-POL TOMASZ MIERZEJEWSKI,
ul. Jana Kilińskiego 5, 07-410 Ostrołęka

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W toku ponownego badania oferty Zamawiający stwierdził, że Wykonawca nie dołączył do oferty wymaganego przedmiotowego środka dowodowego: raport zbiorczy wydany przez jednostkę notyfikowaną przeprowadzającą badania, zawierający wszystkie szczegółowe, wartościowe wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 12566-3.
Zamawiający w Rozdziale II pkt. 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia określił, że do oferty należy dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe: Deklarację Właściwości Użytkowych CE wystawioną przez producenta na podstawie dokonanych badań przez jednostkę notyfikowaną sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 3 89/106/EWG (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. L 88/5) i obowiązującymi przepisami krajowymi oraz raport zbiorczy wydany przez jednostkę notyfikowaną przeprowadzającą badania, zawierający wszystkie szczegółowe, wartościowe wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 12566-3. W ogłoszeniu o zamówieniu Nr 2022/BZP 00463373/01 z dnia 28 listopada 2022 roku Sekcja V pkt. 5.8 Zamawiający wymienił przedmiotowe środki dowodowe, jakie mają zostać dołączone do oferty. W pkt. 5.9 ogłoszenia Zamawiający nie przewidział możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zamawiający wzywa do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Jeżeli zamawiający nie przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu ani w dokumentach zamówienia możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, a wykonawca nie złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, oznacza to, że oferta została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowych środków dowodowych. Powyższa okoliczność stanowi, że zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ww. ustawy zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) została złożona przez wykonawcę: c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.


UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY NR 6 - P.P.H. Centroplast Sp. z o.o. Mazury 51, 97-400 Bełchatów

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W toku badania ofert Zamawiający, stwierdził, że treść oferty Wykonawcy - P.P.H. Centroplast Sp. z o.o. Mazury 51, 97-400 Bełchatów jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Zamawiający biorąc pod uwagę dokumentację projektową, zapisy SWZ oraz pytania do przetargu, przeanalizował przesłane dokumenty i stwierdził, że Zamawiający wymagał, aby urządzenia do oczyszczania ścieków pracowały w technologii złoża fluidalnego bądź w technologiach równoważnych tj. złoża zraszanego ciśnieniowo lub złoża obrotowego. Zamawiający nie dopuścił technologii oczyszczania bazującej na osadzie czynnym. Przedłożona w ofercie technologia nie spełnia wymagań Zamawiającego.
Zgod¬nie z prze¬pi¬sa¬mi pra¬wa za¬mó¬wień pu¬blicz¬nych, obo¬wiąz¬kiem Za¬ma¬wia¬ją¬ce¬go jest odrzu¬ce¬nie ofer¬ty nie speł¬nia¬ją¬cej wy¬ma¬gań SWZ. Kra¬jo¬wa Izba Odwo¬ław¬cza w wy¬ro¬ku z dnia 15 czerw¬ca 2021 r. (KIO 1103/21), pod¬kre¬śli¬ła, że odrzu¬ce¬nie ofer¬ty nie¬speł¬nia¬ją¬cej SWZ jest obo¬wiąz¬kiem, nie pra¬wem Za¬ma¬wia¬ją¬ce¬go. Usta¬wa na¬rzu¬ca obo¬wią¬zek odrzu¬ce¬nia ofer¬ty Wy¬ko¬naw¬ców, któ¬rzy za¬ofe¬ro¬wa¬li przedmiot za¬mó¬wie¬nia nie¬zgod¬ny z wy¬ma¬ga¬nia¬mi okre¬ślo¬ny¬mi w SWZ: co do za¬kre¬su, ilo¬ści, ja¬ko¬ści, wa¬run¬ków re¬ali¬za¬cji, pa¬ra¬me¬trów tech¬nicz¬nych i in¬nych ele¬men¬tów istot¬nych dla wy¬ko¬na¬nia przedmio¬tu za¬mó¬wie¬nia.
Odrzu¬ce¬niu pod¬le¬ga ofer¬ta, któ¬rej treść jest nie¬zgod¬na z tre¬ścią SWZ w spo¬sób za¬sad¬ni¬czy i nie¬usu-wal¬ny. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 5) Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

W toku ponownego badania oferty Zamawiający stwierdził, że Wykonawca nie dołączył do oferty wymaganego przedmiotowego środka dowodowego: raport zbiorczy wydany przez jednostkę notyfikowaną przeprowadzającą badania, zawierający wszystkie szczegółowe, wartościowe wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 12566-3.
Zamawiający w Rozdziale II pkt. 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia określił, że do oferty należy dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe: Deklarację Właściwości Użytkowych CE wystawioną przez producenta na podstawie dokonanych badań przez jednostkę notyfikowaną sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 3 89/106/EWG (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. L 88/5) i obowiązującymi przepisami krajowymi oraz raport zbiorczy wydany przez jednostkę notyfikowaną przeprowadzającą badania, zawierający wszystkie szczegółowe, wartościowe wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 12566-3. W ogłoszeniu o zamówieniu Nr 2022/BZP 00463373/01 z dnia 28 listopada 2022 roku Sekcja V pkt. 5.8 Zamawiający wymienił przedmiotowe środki dowodowe, jakie mają zostać dołączone do oferty. W pkt. 5.9 ogłoszenia Zamawiający nie przewidział możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zamawiający wzywa do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Jeżeli zamawiający nie przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu ani w dokumentach zamówienia możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, a wykonawca nie złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, oznacza to, że oferta została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowych środków dowodowych. Powyższa okoliczność stanowi, że zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ww. ustawy zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) została złożona przez wykonawcę: c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.


unieważnienie postep [...].pdf

2023-03-31 11:08 Mariola Darkowska Szanowni Państwo
Gmina Winnica zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu ofert dla postępowania nr IS.271.11.2022.

unieważnienie postep [...].pdf

2023-02-15 15:24 Mariola Darkowska Szanowni Państwo

Gmina Winnica zamieszcza informację o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz odrzucenia ofert oraz o przystąpieniu do ponownego przeprowadzenia czynności oceny ofert w postępowaniu nr IS.271.11.2022.

informacja o unieważ [...].pdf

2023-01-24 14:09 Mariola Darkowska Szanowni Państwo

Gmina Winnica zamieszcza na podst. art. 524 ustawy PZP informację o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego wraz z kopią odwołania.

informacja o odwołan [...].pdf

kopia odwołania.pdf

2023-01-18 14:22 Mariola Darkowska Szanowni Państwo

Gmina Winnica zamieszcza informację o wyborze oferty oraz odrzuceniu ofert w postępowaniu pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-13 11:13 Mariola Darkowska Szanowni Państwo

Gmina Winnica zamieszcza informację z otwarcia ofert dla postępowania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-13 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 840000,00 zł.
2022-12-09 13:02 Mariola Darkowska Szanowni Państwo

Gmina Winnica w załączeniu zamieszcza odpowiedzi na pytania do SWZ.

odpowiedż na zapytan [...].pdf

2022-12-09 11:38 Mariola Darkowska Szanowni Państwo

Gmina Winnica zamieszcza poniżej Zawiadomienie nr 1 o zmianie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z uaktualnioną Specyfikacją Warunków Zamówienia.

zawiadomienie nr 1.p [...].pdf

swz IS.271.11.2022_z [...].pdf

2022-12-06 15:02 Mariola Darkowska Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:
Zamawiający w SWZ wymaga, aby oczyszczalnie ścieków pracowały
w technologii złoża biologicznego, oraz miały wydzielone 4 strefy oczyszczania (osadnik
wstępny, dwie strefy tlenowe, osadnik wtórny). W związku z powyższym pragniemy zadań
następujące pytania: a. Czy zamawiający dopuści oczyszczalni pracujące w technologii osadu
czynnego b. Czy zamawiający dopuści urządzeni które mają jedną strefę tlenową zamiast
dwóch c. Czy zamawiający dopuści oczyszczalnie, które nie mają osadnika wstępnego?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:
Zamawiający określił wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz parametry równoważności w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 2:
Zwracam się do zamawiającego u udzielenie oficjalnej odpowiedzi na zapytanie dotyczące OPZ dla zadania.
Proszę o udzielenie odpowiedzi w ustawowym terminie.
1. Zgodnie z wymaganiami SWZ w postępowaniu, równoważną technologią jest technologia biologicznych oczyszczalni ścieków ze złożem zraszanym ciśnieniowo, w monolitycznym zbiorniku z GRP, brak dyfuzorów oraz elektrozaworów o przepływie grawitacyjnym. Proszę o odpowiedź, czy zamawiający uzna za równoważne oczyszczalnie, w których minimalna przepustowość oczyszczalni będzie wymagana zgodnie z polskimi standardami 150l/d:
4 RLM – 0,6 m3/d
6 RLM – 0,9 m3/d
9 RLM – 1,35 m3/d
12 RLM – 1,8 m3/d

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:
Zamawiający wyraża zgodę na równoważną technologię biologicznych oczyszczalni ścieków ze złożem zraszanym ciśnieniowo. Dobór przepustowości oczyszczalni w technologii złóż zraszanych ciśnieniowo nastąpi przy założeniu, że minimalna ilość ścieków na 1 RLM = 0,15 m3/d (150l/d).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest konieczna zmiana ogłoszenia o zamówieniu oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

pismo wyjaśnenie tre [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1339