Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UG.271.1.34.2022 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krempna

Ewelina TURCZYK-MROCZKA
Gmina Krempna
Deadlines:
Published : 25-11-2022 12:12:00
Placing offers : 05-12-2022 10:40:37
Offers opening : 07-12-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 4333.61 2022-11-25 12:12:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 14355.54 2022-11-25 12:12:00 Proceeding
Zał. Nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 44.05 2022-11-25 12:12:00 Proceeding
Zał. Nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy Warunki i Wykluczenie.doc doc 44 2022-11-25 12:12:00 Proceeding
Zał. Nr 3 do SWZ - Oświadczenie Podmiot trzeci Warunki i Wykluczenie.doc doc 40.5 2022-11-25 12:12:00 Proceeding
Zał. Nr 4 do SWZ - Wykaz wykonanych dostaw i potencjału kadrowego-osobowego.docx docx 22.61 2022-11-25 12:12:00 Proceeding
Zał. Nr 5 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia_poprawione.docx docx 49.13 2022-11-25 12:12:00 Proceeding
Zał. Nr 6 do SWZ - Projekt umowy.docx docx 46.64 2022-11-25 12:12:00 Proceeding
Zał. Nr 7 do SWZ- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 34.5 2022-11-25 12:12:00 Proceeding
Zał. Nr 8 do SWZ - Instrukcja korzystania z platformy zakupowej.pdf pdf 2581.78 2022-11-25 12:12:00 Proceeding
Zał. Nr 9 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 20.03 2022-11-25 12:12:00 Proceeding
Zał. Nr 10 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 21.67 2022-11-25 12:12:00 Proceeding
Zał. Nr 11 do SWZ - Pełnomocnictwo.doc doc 36.5 2022-11-25 12:12:00 Proceeding
Zał. Nr 12 do SWZ - Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych.pdf pdf 6002.78 2022-11-25 12:12:00 Proceeding
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 48.92 2022-12-05 10:27:49 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 48.92 2022-12-05 10:40:28 Public message

Announcements

2022-12-05 10:40 Ewelina TURCZYK-MROCZKA Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2022-12-05 10:27 Ewelina TURCZYK-MROCZKA Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 500