Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/2/osady/2022 „Sukcesywne zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do Zamawiającego”

Aleksandra Adamska
Enmedia Aleksandra Adamska
Deadlines:
Published : 24-11-2022 14:44:00
Placing offers : 05-12-2022 10:00:00
Offers opening : 05-12-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 08dace1a-de79-b79f-21eb-63001260c9ba-1.pdf pdf 145.71 2022-11-24 14:44:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 388.54 2022-11-24 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - projektowane postanowienia umowy.doc doc 445.5 2022-11-24 14:44:04 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.docx docx 31.84 2022-11-24 14:44:04 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.docx docx 27.93 2022-11-24 14:44:04 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 19.61 2022-11-24 14:44:04 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 20.62 2022-11-24 14:44:05 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ-sig.pdf pdf 147.57 2022-11-29 15:06:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 269.98 2022-12-05 11:05:21 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 141.72 2022-12-19 12:21:04 Public message

Announcements

2022-12-19 12:21 Aleksandra Adamska Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2022-12-05 11:05 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-05 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 378 972,00 PLN.
2022-11-29 15:06 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje zapytanie wraz z odpowiedzą.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 377