Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KA/ZP/1/2022 Zakup zeroemisyjnych autobusów na potrzeby transportu miejskiego w Świnoujściu

Deadlines:
Published : 15-11-2022 11:41:00
Placing offers : 16-12-2022 12:00:00
Offers opening : 16-12-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_KA_ZP_1_2022.pdf pdf 155.89 2022-11-15 11:41:00 Proceeding
SWZ_KA_ZP_1_2022.pdf pdf 2024.12 2022-11-15 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 112.35 2022-11-15 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1a wzor_malowania.jpg jpg 155.21 2022-11-15 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2 dodatkowe oswiadczenie wykonawcy.docx docx 27.56 2022-11-15 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2a dodatkowe oswiadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 24.25 2022-11-15 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3 JEDZ.pdf pdf 74.96 2022-11-15 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3 JEDZ.xml xml 107.66 2022-11-15 11:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 formularz oferty.doc doc 98 2022-11-15 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5 oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o uzielenia zamówienia.docx docx 14.3 2022-11-15 11:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 wykaz wykonanych dostaw.doc doc 36 2022-11-15 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 7 oświadczenie wykonawcy.docx docx 17.96 2022-11-15 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 8 oświadczenie o aktualności.docx docx 15.94 2022-11-15 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 9 zobowiązanie do oddania zasobów.docx docx 20.69 2022-11-15 11:41:00 Proceeding
załącznik nr 10 Wzór umowy dostawy.docx docx 56.41 2022-11-15 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 11 Wzór umowy gwarancyjno- serwisowej.docx docx 58.89 2022-11-15 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 12 szczegółowa kompletacja.doc doc 151 2022-11-15 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 13 oświadczenie 50%.docx docx 16.66 2022-11-15 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_zmiana 1.docx docx 78.06 2022-11-21 13:49:52 Public message
Odpowiedzi_na_pytania.docx docx 254.53 2022-12-07 14:31:34 Public message
SWZ KA_zmiana 2.doc doc 659 2022-12-07 14:31:34 Public message
Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_zmiana 2.docx docx 115.73 2022-12-07 14:31:34 Public message
Załącznik nr 10 Wzór umowy dostawy_zmiana 2.docx docx 56.6 2022-12-07 14:31:34 Public message
Załącznik nr 11 Wzór umowy gwarancyjno- serwisowej_zmiana 2.docx docx 60.19 2022-12-07 14:31:34 Public message
Załącznik nr 12 szczegółowa kompletacja_zmiana 2.doc doc 153 2022-12-07 14:31:34 Public message
SWZ KA_zmiana 2.doc doc 533 2022-12-14 12:17:35 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 46.25 2022-12-16 13:05:41 Public message

Announcements

2022-12-16 13:05 Rafał Łysiak Zamawiający zamieszcza w załączeniu informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-16 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 8856000 zł brutto
2022-12-14 12:17 Ewa Bimkiewicz Zamawiający załącza tekst jednolity SWZ. Uwzględnia on zmiany wprowadzone odpowiedzią na pytanie 18. opublikowaną 7 grudnia 2022 r.

SWZ KA_zmiana 2.doc

2022-12-07 14:31 Rafał Łysiak Zamawiający załącza odpowiedzi na zadane pytania oraz publikuje zmiany w treści SWZ i załącznikach.

Odpowiedzi_na_pytani [...].docx

SWZ KA_zmiana 2.doc

Załącznik nr 1 szcze [...].docx

Załącznik nr 10 Wzór [...].docx

Załącznik nr 11 Wzór [...].docx

Załącznik nr 12 szcz [...].doc

2022-11-21 13:49 Ewa Bimkiewicz Zamawiający, na mocy przysługujących mu zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 w zw. z art. 362 pkt 1 Pzp uprawnień, zmienia treść załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia do SWZ w sposób wskazany poniżej.
W punkcie 1.8 ww. załącznika, skreśla się ostatnie zdanie, w związku z czym otrzymuje on brzmienie:
"Konstrukcja pojazdu i zastosowane rozwiązania mają gwarantować co najmniej 10 lat eksploatacji, przy założeniu 60000 km średniego rocznego przebiegu. Zastosowane rozwiązania techniczne muszą być przetestowane przez producenta. Autobusy muszą być produkowane seryjnie, tj. znajdować się w bieżącej ofercie sprzedaży."

W związku z powyższym Zamawiający publikuje zaktualizowany załącznik nr 1 do SWZ - nazwa pliku:
Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_zmiana 1.docx.

Załącznik nr 1 szcze [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1447