Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DAE-242/10/I/2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych i niesegregowanych dla potrzeb Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej w podziale na części

Deadlines:
Published : 15-11-2022 09:13:00
Placing offers : 16-12-2022 09:00:00
Offers opening : 16-12-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS220-633392-pl Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 158.43 2022-11-15 09:13:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 508.39 2022-11-15 09:13:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu.pdf pdf 141.24 2022-11-15 09:13:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 35.07 2022-11-15 09:13:00 Proceeding
Załącznik nr 2b do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 35.03 2022-11-15 09:13:00 Proceeding
Załącznik nr 2c do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 35.1 2022-11-15 09:13:00 Proceeding
Załącznik nr 2d do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 35.11 2022-11-15 09:13:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 271.71 2022-11-15 09:13:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ- JEDZ.doc doc 184 2022-11-15 09:13:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 21.02 2022-11-15 09:13:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Ośw. Wykonawcy specustawa sankcyjna.docx docx 28.02 2022-11-15 09:13:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Ośw. grupa kapitałowa.docx docx 22.33 2022-11-15 09:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SWZ - Wykaz pojazdów.doc doc 40.5 2022-11-15 09:13:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie.docx docx 19.05 2022-11-15 09:13:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert 16.12.2022.pdf pdf 284.49 2022-12-16 10:57:36 Public message
Unieważnienie postępowania cz. I.pdf pdf 183 2022-12-19 11:02:08 Public message
Inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty - Platforma.pdf pdf 229.87 2022-12-28 12:23:06 Public message

Announcements

2022-12-28 12:23 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Inf. o wyborze najko [...].pdf

2022-12-19 11:02 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania - Cześć I: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych i niesegregowanych z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Przemyśl ul. Stefana Czarnieckiego 10 (Pawilon Odpraw Międzynarodowych w Przemyślu).

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-12-16 10:57 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-16 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę:
- Część 1 - 1 968,08 zł brutto
- Część 2 - 164 463,16 zł brutto
- Część 3 - 276 562,00 zł brutto
- Część 4 - 1 343,63 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 604