Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/6/11/22 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i ul. Pogodnej w Nowym Dworze Mazowieckim

Deadlines:
Published : 14-11-2022 10:42:00
Placing offers : 05-12-2022 12:00:00
Offers opening : 05-12-2022 12:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 227757338

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

OGŁOSZENIE   

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dla realizacji zadania pn.:Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i ul. Pogodnej w Nowym Dworze Mazowieckim". Zamawiający zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. poz. 2019 oraz 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia do stosowania ww. ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 5. 382.000,00 € i zalicza się do tzw. zamówień sektorowych. Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim, który jest dostępny na stronie internetowej www.zwikndm.pl   (w zakładce „przetargi”).  

Wymagania Zamawiającego:  

• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.   

• Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz we wzorze umowy.   

• Kryterium oceny ofert: Cena 90%, okres rękojmi i gwarancji 10%

• Wymagane jest udzielenie min. 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. 

• Termin realizacji Zamówienia: 360 dni od podpisania umowy 

• Wymagane jest zabezpieczenie przez Wykonawcę swojej oferty wadium w wysokości 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 05.12.2022 r. do godziny 12:00.  

• Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.  

 • Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową www.platformazakupowa.pl dostępną między innymi na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Przetargi – Platforma Zakupowa, 

 • Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu są zobowiązani do załączenia podpisanych skanu załączników oraz pozostałych wymaganych w postępowaniu dokumentów  

• Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać ofertę wraz z załącznikami, którą uprzednio zeskanował i przesłał elektronicznie  w formie papierowej na adres:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rtm. W. Pileckiego 100, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki. Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji  – Katarzyna Krakowska 

 • W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.  

 

RODO:
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający, informuje, że:Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rtm. W. Pileckiego 100, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 22 775 73 38 fax. 22 775 73 28 e-mail: Biuro@zwik.nowydwormaz.pl  Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@zwikndm.pl.  Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania. Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej: Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim, który jest dostępny na stronie internetowej www.zwikndm.pl  (w zakładce „przetargi” ). Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.  

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 417.05 2022-11-14 10:42:00 Proceeding
Rozdz.I_ID_SIWZ.pdf pdf 351.01 2022-11-14 10:42:00 Proceeding
Rozdz.II_SIWZ.doc doc 57.5 2022-11-14 10:42:00 Proceeding
Rozdz.III_SOPZ_SIWZ.pdf pdf 143.46 2022-11-14 10:42:00 Proceeding
Rozdz.IV_OF_SIWZ.doc doc 78.5 2022-11-14 10:42:00 Proceeding
Rozdz.V_IPU_SIWZ.pdf pdf 306.93 2022-11-14 10:42:00 Proceeding
Zał. 1 - Ośw. wykonawcy wykonawców z art 7 i art 5k.docx docx 24.99 2022-11-14 10:42:00 Proceeding
Zał. 2- Ośw. podmiotu udostepniajacego z art 7 i art 5k.docx docx 20.51 2022-11-14 10:42:00 Proceeding
Projekty.zip zip 363428.85 2022-11-14 10:42:00 Proceeding
Informacja z otwarciu ofert.pdf pdf 107.73 2022-12-05 12:47:00 Public message
ogłoszenie unieważnienie.pdf pdf 240.41 2022-12-19 12:26:34 Public message

Announcements

2022-12-19 12:26 Katarzyna Krakowska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ogłoszenie unieważni [...].pdf

2022-12-05 12:46 Katarzyna Krakowska informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-30 11:07 Katarzyna Krakowska Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy
Pytanie:
Ze względu na trudności w pozyskaniu rzetelnych ofert na dostawę materiałów niezbędnych do wykonania zadania, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o jeden tydzień tj. do 12.12.2022r.
Odpowiedź:
Zmawiający nie przedłuży terminu składania ofert

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa sieci wod-kan Budowa sieci wod-kan w ul. Leśnej i ul. Pogodnej w Nowym Dworze Mazowieckim 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3327 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Gwarancja 10% Proszę podać liczbowo długość gwarancji w miesiącach. (0)
3 Termin realizacji - 360 dni od podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 DOKUMENTACJA: Oferta Wykonawcy + załączniki - W tej linii proszę o dodanie PODPISANYCH odręcznie SKANÓW dokumentów wynikających z SIWZ. Dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy. Attachment required (0)
5 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 724