Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w celu dalszego ich zagospodarowania

Zamówienia Publiczne
Gmina Miejska Zawidów
Deadlines:
Published : 08-11-2022 15:01:00
Placing offers : 23-11-2022 09:00:00
Offers opening : 23-11-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_08.11-2.pdf pdf 596.84 2022-11-08 15:01:00 Proceeding
ogloszenie_o_zamowieniu_08dac18d-e089-0369-a3b8-940012145390.pdf pdf 137.67 2022-11-08 15:01:00 Proceeding
Część II Formularz oferty wraz z załącznikami.docx docx 46.21 2022-11-08 15:01:00 Proceeding
Część III Projekt Umowy.docx docx 77.54 2022-11-08 15:01:00 Proceeding
wyjasnienia_SWZ_16.11.pdf pdf 464.19 2022-11-16 14:58:14 Public message
SWZ_16.11.pdf pdf 599.93 2022-11-16 14:58:14 Public message
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf pdf 38.89 2022-11-16 14:58:14 Public message
Część III Projekt Umowy_16.11.pdf pdf 478.34 2022-11-16 14:58:14 Public message
inf_z_otwarcia.pdf pdf 344.96 2022-11-23 10:11:10 Public message
inf_o_wyborze_30.11.pdf pdf 340.01 2022-11-30 11:35:05 Public message

Announcements

2022-11-30 11:35 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w celu dalszego ich zagospodarowania”.

inf_o_wyborze_30.11. [...].pdf

2022-11-23 10:11 Zamówienia Publiczne Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), przekazuje informację z otwarcia ofert.

inf_z_otwarcia.pdf

2022-11-23 09:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „pzp.”, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę wraz z podatkiem od towarów i usług – VAT gross w wysokości 686.340,66 PLN.
2022-11-16 14:58 Zamówienia Publiczne Zamawiający załącza odpowiedzi w związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

wyjasnienia_SWZ_16.1 [...].pdf

SWZ_16.11.pdf

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

Część III Projekt Um [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 294