Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/PR/351-80/2022 TP/U/S „Organizacja szkoleń on-line dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na terenie województwa mazowieckiego.”

Deadlines:
Published : 19-10-2022 12:23:00
Placing offers : 27-10-2022 10:00:00
Offers opening : 27-10-2022 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 SWZ-351-80-2022.pdf pdf 1005.71 2022-10-19 12:23:00 Proceeding
01 Zał. nr 1. Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1007.24 2022-10-19 12:23:00 Proceeding
02 Zał. nr 2. Wzór Umowy.pdf pdf 527.91 2022-10-19 12:23:00 Proceeding
04 Zał. nr 4. Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 31.82 2022-10-19 12:23:00 Proceeding
05 Zał. nr 5. Wykaz usług.docx docx 20.87 2022-10-19 12:23:00 Proceeding
06 Zał. nr 6. Wykaz osób.docx docx 26.9 2022-10-19 12:23:00 Proceeding
07 Zał. nr 7. Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 36.94 2022-10-19 12:23:00 Proceeding
08 Zał. nr 8. Doświadczenie trenera.docx docx 26.57 2022-10-19 12:23:00 Proceeding
09 Zał. nr 9 Wstepny scenariusz.docx docx 19.18 2022-10-19 12:23:00 Proceeding
10 Zał. nr 10. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem.docx docx 16.38 2022-10-19 12:23:00 Proceeding
11 Zał. nr 11 Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 29.9 2022-10-19 12:23:00 Proceeding
12 Zał. nr 12 Oświadczenie wykazanie usług.docx docx 28.56 2022-10-19 12:23:00 Proceeding
13. Ogłoszenie nr 2022-BZP 00399384-01 z 2022-10-19.pdf pdf 228.83 2022-10-19 12:23:00 Proceeding
03 Zał. nr 3. Formularz ofertowy.docx docx 46.47 2022-10-19 12:23:00 Criterion
2022-10-27 Otwarcie Ofert.pdf pdf 161.43 2022-10-27 13:55:10 Public message
2021-11-04 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-80.pdf pdf 518.06 2022-11-04 11:44:23 Public message
2021-11-07 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-80 cz.1 i cz. 7.pdf pdf 501.53 2022-11-07 12:06:49 Public message

Announcements

2022-11-07 12:06 Piotr Ratajczyk INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 253 ust. 2, czyniąc jednocześnie zadość art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Organizację szkoleń on-line dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na terenie województwa mazowieckiego” (ID 678336).

1. W związku z dokonaną oceną ofert przesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu niniejszego postępowania Zamawiający informuje, że za najkorzystniejsze uznano oferty następujących wykonawców:
Część 1. Organizacja dwóch edycji jednodniowych szkoleń on-line pt.: „Trauma wczesnodziecięca i lękowe style więzi - wsparcie specjalistyczne dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej”,
Wykonawca: Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych
Stoczek 9 21-077 Spiczyn
Cena: 8 000,00 zł
Część 7. Organizacja dwóch edycji dwudniowych szkoleń on-line pt.: „TBRI - Trusk-Based Ralation Intervention - Interwencja Relacyjna Oparta na Zaufaniu”.
Wykonawca: Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych
Stoczek 9 21-077 Spiczyn
Cena: 16 000,00 zł
Uzasadnienie wyboru: Zamawiający w każdej z części wybrał ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zmówienia. Wybrane oferty Wykonawców uznane za najkorzystniejsze odpowiadają wymaganiom określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz uzyskały największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert, zatem w świetle art. 239 ust. 2 ustawy Pzp uznać należy je za oferty najkorzystniejszą.

2021-11-07 Informacj [...].pdf

2022-11-04 11:44 Piotr Ratajczyk UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 253 ust. 2, czyniąc jednocześnie zadość art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Organizację szkoleń on-line dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na terenie województwa mazowieckiego”. (ID 678336)

1. W związku z dokonaną oceną ofert przesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu niniejszego postępowania Zamawiający informuje, że za najkorzystniejsze uznano oferty następujących wykonawców:

Część 2. Organizacja dwóch edycji jednodniowych szkoleń on-line pt.: „Symptomy wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży”,
Wykonawca: Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.,
ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa.
Cena: 3 900,00 zł

Część 3. Organizacja dwóch edycji jednodniowych szkoleń on-line pt.: „Zagrożenia w cyberprzestrzeni dzieci i młodzieży”,
Wykonawca: Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.,
ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa.
Cena: 3 900,00 zł

Część 4. Organizacja dwóch edycji jednodniowych szkoleń on-line pt.: „Zarządzanie sobą w czasie a organizacja pracy”
Wykonawca: Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.,
ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa.
Cena: 3 900,00 zł

Część 5. Organizacja dwóch edycji jednodniowych szkoleń on-line pt.: „Wypalenie zawodowe w pracy koordynatora pieczy zastępczej”,
Wykonawca: Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.,
ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa.
Cena: 3 900,00 zł

Część 6. Organizacja dwóch edycji dwudniowych szkoleń on-line pt.: „Praca koordynatora pieczy zastępczej z rodziną zastępczą w kryzysie (spokrewnioną, niezawodową, prowadzącą rodzinne domy dziecka)”,
Wykonawca: Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.,
ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa.
Cena: 3 700,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający w każdej z części wybrał ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zmówienia. Wybrane oferty Wykonawców uznane za najkorzystniejsze odpowiadają wymaganiom określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz uzyskały największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert, zatem w świetle art. 239 ust. 2 ustawy Pzp uznać należy je za oferty najkorzystniejszą.

2021-11-04 Informacj [...].pdf

2022-10-27 13:55 Piotr Ratajczyk INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na organizację szkoleń on-line dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na terenie województwa mazowieckiego.” (ID 678336)
Zamawiający działając w trybie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że w postępowaniu dokonano otwarcia następujących ofert:
1.Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
NIP: 951-18-45-625
Część 1 – nie dotyczy
Część 2 – cena: 3 900,00 zł
Część 3 – cena: 3 900,00 zł
Część 4 – cena: 3 900,00 zł
Część 5 – cena: 3 900,00 zł
Część 6 – cena: 3 700,00 zł
Część 7 - nie dotyczy

2. Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych
Stoczek 9, 21-077 Spiczyn
NIP: 7131776704
Część 1 – cena: 8 000,00 zł
Część 2 – cena: 7 800,00 zł
Część 3 – cena: 7 550,00 zł
Część 4 – cena: 7 300,00 zł
Część 5 – cena: 7 300,00 zł
Część 6 – cena: 15 250,00 zł
Część 7 – cena: 16 000,00 zł

2022-10-27 Otwarcie [...].pdf

2022-10-27 10:00 Buyer message INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro prowadzonym w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI na usługę pn.: „Organizacja szkoleń on-line dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na terenie województwa mazowieckiego.”

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwoty:
Cz. 1 – 8 571,42 zł
Cz. 2 – 8 571,42 zł
Cz. 3 – 8 571,42 zł
Cz. 4 – 8 571,42 zł
Cz. 5 – 8 571,42 zł
Cz. 6 – 8 571,42 zł
Cz. 7 – 8 571,48 złOffer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

03 Zał. nr 3. Formul [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 532