Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-80/22. Wykonanie zadania pn. „Remont istniejącego budynku tzw. dawnej Portierni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Szpitalnej 36 w Tarnowie na części działek nr 23/25 i 23/36, obręb 164 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika”- AE/ZP-27-80/22

Deadlines:
Published : 17-10-2022 14:52:00
Placing offers : 03-11-2022 09:00:00
Offers opening : 03-11-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Załączniki do postępowania:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik Nr 1 - Formularz  Ofertowy  

4. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

5. Załącznik Nr 2a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

6. Załącznik Nr 3  - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu  

7. Załącznik Nr 3a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu  

8. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy  

9. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

10. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy   

11. Załącznik Nr 6a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy  

12. Załącznik Nr 7 - Wykaz robót budowlanych  

13. Załącznik Nr 8 - Wykaz osób  

14. Załącznik Nr 9 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  

15. Załącznik Nr 10 - Oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia  

16. Załącznik Nr 11 - Projekt wykonawczy branża ARCHITEKTURA  

17. Załącznik Nr 12 - Projekt wykonawczy branża ELEKTRYCZNA i TELETECHNICZNA  

18. Załącznik Nr 13 -  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA  

19. Załącznik Nr 14 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża ELEKTRYCZNA i TELETECHNICZNA 

20. Załącznik Nr 15 - Przedmiar robót branża ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA  

21. Załącznik Nr 16 - Przedmiar robót branża ELEKTRYCZNA i TELETECHNICZNA  

22. Załącznik Nr 17 - Projekt remontu  

23. Załącznik Nr 18 - Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 21.07.2022r
Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 74.5 2022-10-17 14:52:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 164.86 2022-10-17 14:52:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1021.51 2022-10-17 14:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 33.5 2022-10-17 14:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 2a.doc doc 32.5 2022-10-17 14:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 34 2022-10-17 14:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 3a.doc doc 34 2022-10-17 14:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 43.5 2022-10-17 14:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 42.5 2022-10-17 14:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 42.5 2022-10-17 14:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 6a.doc doc 39 2022-10-17 14:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 128.5 2022-10-17 14:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.doc doc 137.5 2022-10-17 14:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 9.doc doc 43 2022-10-17 14:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 10.doc doc 99.5 2022-10-17 14:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 11.pdf pdf 3324.58 2022-10-17 14:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 12.pdf pdf 3067.27 2022-10-17 14:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 13.pdf pdf 243.74 2022-10-17 14:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 14.pdf pdf 2037.93 2022-10-17 14:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 15.pdf pdf 314.72 2022-10-17 14:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 16.pdf pdf 129.67 2022-10-17 14:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 17.pdf pdf 5623.56 2022-10-17 14:52:00 Proceeding
Załącznik Nr 18.pdf pdf 194.18 2022-10-17 14:52:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć.pdf pdf 90.74 2022-11-03 09:24:21 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 391.7 2022-11-03 13:48:35 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 535.48 2022-11-22 14:58:38 Public message

Announcements

2022-11-22 14:58 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-11-03 13:48 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-03 09:24 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 744