Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR-O.2600.76.2022 Dostawa zwrotek "potwierdzenie odbioru" z KPA oraz kopert C6 ze zwrotką klejoną.

Krzysztof Wiaterski
Urząd Miejski Koronowo Department: Wydział Organizacyjny
Deadlines:
Published : 04-10-2022 14:40:00
Placing offers : 10-10-2022 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Gmina Koronowo (dalej: Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dot. zakupu zwrotek "potwierdzenie odbioru" z KPA oraz kopert C6 ze zwrotką.

Postępowanie jest wyłączone ze stosowania  ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie przedmiotowego postępowania jest Pan Krzysztof Wiaterski nr tel.: 523826444.

 

I.  Opis przedmiotu zamówienia

  1. koperta C6 o wym. 114 mm x 162 mm ze zwrotką klejoną, półsztywną, jednostronnie drukowaną o wym. 114 mm x 162 mm - 6 000 szt. (załącznik)

  2. zwrotka "potwierdzenie odbioru" z KPA - 2 000 szt. (załącznik)

II. Termin wykonania zamówienia:

14 dni od dnia otrzymania zlecenia

III. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami

1.    Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą” pod adresem: https://platformazakupowa.pl

2.    Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, tj. zadawanie pytań i składanie ofert przez wykonawców oraz udzielanie odpowiedzi i przekazywanie innych informacji dotyczących postępowania przez zamawiającego odbywa się  wyłącznie za pośrednictwem Platformy.

IV.   Sposób złożenia oferty 

1.  Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy znajdujący się na Platformie w zakładce „Oferta”. 

2.    W cenie muszą zostać uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

3.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający nie wymaga podpisania formularza ofertowego wraz z załącznikami kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

V.    Termin składania ofert

1.    Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie:    
do dnia 10 października 2022 r. do godz. 10:00

2.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. Kryteria wyboru oferty 

Najniższa cena 

VII. Pozostałe informacje

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)    wprowadzenia zmian do niniejszego postępowania przed upływem terminu składania ofert, o czym powiadomi wykonawców;

b)   negocjacji;

c)    odstąpienia od wyboru ofert bez podania przyczyny; z tego tytułu nie przysługuje wykonawcy roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Koperta(1).pdf pdf 242.89 2022-10-04 14:40:00 Proceeding
Wzór zwrotki.pdf pdf 394.17 2022-10-04 14:40:00 Proceeding
RODO.pdf pdf 132.4 2022-10-04 14:40:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 koperta C6 o wym. 114 mm x 162 mm ze zwrotką klejoną, półsztywną, jednostronnie drukowaną o wym. 114 mm x 162 mm Wzór w załącznikach 6000 pc. - (0)
2 zwrotka "potwierdzenie odbioru" z KPA Wzór w załącznikach 2000 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin realizacji zamówienia - 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, proszę potwierdzić (0)
5 Wypełnienie obowiązku informacyjnego - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, jeżeli dotyczy proszę potwierdzić (0)
6 Zapoznanie się z klauzulą informacyjną - Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016), przedstawioną przez Zamawiającego, w celu związanym z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, proszę potwierdzić

RODO.pdf

(0)
7 Oświadczenie biała lista podatników VAT - Oświadczam, że jestem czynnym podatnikiem i figuruje w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Biała lista podatników VAT) Proszę potwierdzić wpisując "Oświadczam" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 92