Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZP/NO/51/22 Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w ramach instalacji zastępczej

Deadlines:
Published : 04-10-2022 09:49:00
Placing offers : 07-11-2022 10:00:00
Offers opening : 07-11-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
51_Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane..pdf pdf 188.43 2022-10-04 09:49:00 Proceeding
51 _SWZ.pdf pdf 724.53 2022-10-04 09:49:00 Proceeding
51 _Załączniki _w. edytowalna.docx docx 70.16 2022-10-04 09:49:00 Proceeding
51 _Instrukcja wypełniania JEDZ.docx docx 22 2022-10-04 09:49:00 Proceeding
51_JEDZ_załącznik nr 3 do SWZ_plik do zaimportowania.xml xml 116.99 2022-10-04 09:49:00 Proceeding
OGOSZE~1.PDF PDF 71.59 2022-10-24 14:10:42 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 2266.41 2022-10-24 14:12:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 97.37 2022-11-07 12:54:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert_.pdf pdf 190.92 2022-11-07 12:54:27 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty oraz unieważnieniu postępowania.pdf pdf 134.57 2022-12-06 14:17:02 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty oraz unieważnieniu postępowania_.pdf pdf 166.78 2022-12-06 14:17:02 Public message
51_ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 200.5 2023-01-05 14:52:36 Public message

Announcements

2023-01-05 14:52 Patrycja Lingo Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

51_ogłoszenie o udzi [...].pdf

2022-12-06 14:17 Patrycja Lingo Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-11-07 12:54 Patrycja Lingo Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-07 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 11 613 196,80 zł gross (część 1– 1 060 335,36 zł, cześć 2– 1 110 827,52 zł, cześć nr 3– 1 918 702,08 zł, część nr 4– 1 060 335,36 zł, cześć nr 5– 2 322 639,36 zł, cześć nr 6– 1 767 225,60 zł, cześć nr 7– 1 262 304,00 zł, cześć nr 8– 1 110 827,52 zł).
2022-10-24 14:22 Patrycja Lingo W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert zmianie ulega treść SWZ na następującą:
1. część VII ust.1:
Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 07 listopada 2022 roku do godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje w zakładce dedykowanej postępowaniu https://platformazakupowa.pl/transakcja/669864 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
2. część VII ust. 3 pkt 2:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 listopada 2022 r. o godz. 10.15 (przy czym nie później niż dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert). W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

2022-10-24 14:12 Patrycja Lingo Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-10-24 14:10 Patrycja Lingo Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana daty składania i otwarcia ofert)

OGOSZE~1.PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 956