Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.Z.1.2022 Przebudowa schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji.

Magdalena Zygowska
Urząd Miejski w Szubinie Department: Referat Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 20-09-2022 15:43:00
Placing offers : 20-09-2022 16:16:13
Offers opening : 30-09-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

 

ZP.271.Z.1.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

NAZWA ZADANIA

Przebudowa schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji.

 

I. ZAMAWIAJĄCY GMINA SZUBINA

adres: ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Tel. 52/ 391-07-00 Fax. 52/ 384-80-71

Strona WWW: www.bip.szubin.pl, e-mail: um@szubin.pl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

• Podstawa prawna udzielenia zamówienia: Zarządzenie nr 0050.1.2.2021 Burmistrza Szubina z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130.000 złotych w Urzędzie Miejskim w Szubinie”.

• W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

 

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont z częściową rozbiórką istniejących schodów zewnętrznych do budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie. Zaprojektowane zostały 2 biegi schodowe:

- bieg wschodni: 1x8x15x35cm i 1x7x15x35cm, spocznik o dł. 267cm o szer. 202cm i drugi spocznik przed wejściem, podest wejściowy bez zmian,

- bieg północny: 1x8x15x35cm i 1x7x15x35cm, spocznik między schodowy o dł. 150cm o szer. 202cm, podest wejściowy bez zmian.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do postępowania:

- projektowanych postanowieniach umowy,

- dokumentacji projektowej.

Zamawiający informuje, że przedmiar robót został zamieszczony tylko w celach pomocniczych i nie służy do wyceny oferty.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

1)            wykonanie robót rozbiórkowych

2)            wykonanie murków oporowych dla nowych schodów

3)            wykonanie 2 biegów schodowych o szer. 202cm oraz spoczników

4)            montaż balustrady schodowej prostej ze stali nierdzewnej

5)            wykonanie chodnika szer. 2m z kostki betonowej

6)            przeniesienie skrzynki elektrycznej z murku przy schodach na ścianę budynku

7)            wykonanie podłoża dla skalniaka pomiędzy schodami

8)            wykonanie obsługi geodezyjnej, wytyczenia i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

9)            wykonanie wszystkich robót ujętych w dokumentacji projektowej - z wyłączeniem pozycji obsadzenie skalniaka zielenią zimno zieloną oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia - do 2 miesięcy od podpisania umowy.

 

V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW

1.       Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują poprzez platformę zakupową.

2.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w inny sposób oraz nie będzie rozpatrywał wniosków zawiadomień oraz informacji przesłanych w innej formie niż wymienione w pkt. 1.

3.       Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcą jest: Joanna Nowak-Moniak, tel. 52 391 07 72.

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1.       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.       Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: oferta, co do formy i treści spełnia wymagania określone w niniejszym zaproszeniu, oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.

3.       Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz może wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów.

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.       Ofertę należy złożyć do godziny 10:00 do dnia 30.09.2022 r.

2.       Oferta, złożona przez Wykonawcę, po upływie wymaganego terminu nie będzie brana pod uwagę w trakcie oceny i porównania ofert.

 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę całkowitą brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT).

2. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty, cła, podatki i inne należności związane z realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3.  Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, zamawiający będzie mógł wezwać wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 

IX. WARUNKI FORMALNE

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zaproszeniem do składania ofert i projektowanymi postanowieniami umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu.

3.       Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w terminie do 2 miesięcy od podpisania umowy.

4.       Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia.

5.       Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 

X. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

1.       Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą łączną cenę brutto.  

2.       Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem spełnienia warunków formalnych (dotyczy oferty najwyżej ocenionej tj.  z najniższą ceną).

3.       Brak pozytywnego potwierdzenia przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków formalnych, spowoduje brak oceny oferty (dotyczy oferty najwyżej ocenionej).

 

XI. ZAŁĄCZNIKI

1)      Projekt architektoniczno-budowlany.

2)      Projektowane postanowienia umowy.

3)      Informacja o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Nakielskiego.

4)      Przedmiar robót (tylko w celach poglądowych)

 

 

Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty.

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo anulowania postępowania jeszcze przed terminem składania ofert lub niewybrania żadnej ze złożonych ofert bez podania przyczyny.

 

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 52 391 07 72,

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
projekt_remont schodów SP Kołaczkowo.pdf pdf 35914.82 2022-09-20 15:43:00 Proceeding
przedmiar robót.pdf pdf 254.6 2022-09-20 15:43:00 Proceeding
Zatwierdzenie Starosty Nakelskiego_schody SP Kołaczkowo.pdf pdf 422.8 2022-09-20 15:43:00 Proceeding
Projektowane postanowienia umowy.docx docx 52.35 2022-09-20 15:43:00 Proceeding
zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 158.14 2022-10-10 09:59:57 Public message

Announcements

2022-10-10 09:59 Magdalena Zygowska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-09-20 16:16 Magdalena Zygowska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Zamawiający anuluje postępowanie z powodu błędu formalnego, które nie można poprawić.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przebudowa schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty, cła, podatki i inne należności związane z realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6091 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Ogólne warunki zamówienia. - Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zaproszeniem do składania ofert i projektowanymi postanowieniami umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w terminie do 2 miesięcy od podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Gwarancja - Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Ubezpieczenie - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Klauzula RODO - Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 176