Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-2354/22/130/IR Dokończenie modernizacji i rozbudowy siedziby Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji, przy ul. Wolskiej 174 w Warszawie

Sławomir Jastrzębski
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 20-09-2022 15:58:00
Placing offers : 07-10-2022 10:00:00
Offers opening : 07-10-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem oraz Załącznik nr 5 do SWZ pod linkiem: https://pliki.policja.gov.pl/sharing/LGlhWnK6R
Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załączniki do edycji.docx docx 71.25 2022-09-20 15:58:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 116.84 2022-09-20 15:58:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1782.12 2022-09-20 15:58:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 43.23 2022-09-26 14:05:40 Public message
odp2354.pdf pdf 197.64 2022-09-26 14:05:40 Public message
odp2354_2022100412415159.pdf pdf 152.8 2022-10-04 12:37:58 Public message
bramki.pdf pdf 557.04 2022-10-04 12:38:52 Public message
Wolska 174 KSP - slepy.ATH ATH 512.3 2022-10-04 12:38:52 Public message
bramka.pdf pdf 271.47 2022-10-04 12:38:52 Public message
otw2354.pdf pdf 49.47 2022-10-07 12:06:08 Public message

Announcements

2022-10-07 12:06 Sławomir Jastrzębski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Wypełniając dyspozycję art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego informuje, że w ww. postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy:

Lp. Nazwa (firma) i siedziba Wykonawcy Cena oferty gross w PLN
1. PRO_FORM Sp. z o.o. z/s w Warszawie 12 461 361,26
2. Cora New Sp. z o.o. z/s w Warszawie 12 578 222,14
3. RAD-BUD Budownictwo Tomasz Rosłoniec z/s w Nadarzynie 9 186 307,84
4. NAFIBUD S.A. z/s w Bielsku Podlaskim 12 228 635,00
5. Arcus Technologie Sp. z o.o. z/s w Celestynowie 9 879 626,91

otw2354.pdf

2022-10-07 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:7.623.522,58 PLN brutto.
2022-10-04 12:38 Sławomir Jastrzębski Załączniki do pisma WZP-2465/2354/22

bramki.pdf

Wolska 174 KSP - sle [...].ATH

bramka.pdf

2022-10-04 12:37 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą”, informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 7:
zwracamy się z prośbą o załączenie przedmiarów w formie edytowalnej ath lub pdf.
W związku z ze zbyt krótkim terminem na złożenie oferty zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składanio ofert o 14 dni
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące terminu składania ofert.
Zamawiający w załączeniu przekazuje przedmiar w wersji edytowalnej plik: Wolska 174 KSP - slepy.ath

Pytanie nr 8:
Prosimy o informację gdzie w dokumentacji znajdują się przedmiary pomocnicze.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie posiada przedmiarów pomocniczych.

Pytanie nr 9:
Prosimy o informację czy w zakres zamówienia wchodzą prace teletechniczne takie jak :
1) System bezpieczeństwa GENETEC
2) Urządzenia aktywne
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia str. 14/16 po stronie Wykonawcy należy wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 10:
Prosimy o specyfikacje bramek obrotowych oraz uchylnych.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w załączeniu przekazuje przykładowe materiały dla bramek (materiały ze strony: https://www.gunnebo.com/) – zamiast tripodów mają być bramki uchylne (Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne).
Bramki mają być dwuskrzydłowe, uchylne w kierunku ruchu. Wysokość min. 920 mm. Skrzydła bramek szklane. Szkło w skrzydłach kontrastujące z otoczeniem (piaskowane, przyciemniane – do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa). Ma być sygnalizacja przejścia w postaci znaków np. jak w przykładowych materiałach. W razie alarmu pożarowego skrzydła bramek mają zostać zwolnione i otwarte w kierunku ruchu na zewnątrz budynku.
Zasłonięcie przejść zgodnie z rysunkami projektowymi, przejścia objęte dwustronną kontrolą dostępu, układ przejścia zaznaczony w materiałach referencyjnych.

Pytanie nr 11:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji elektronicznej
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

Pytanie nr 12:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o tydzień tj. z dnia 07.10.2022r. do dnia 14.10.2022r.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące terminu składania ofert.

Pytanie nr 13:
W związku z tym, iż Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu przed podpisaniem Umowy zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wskazane przez Zamawiającego obmiary w pozycjach: 12, 13, 14, 44 474-520, 523, 524, 527, 528, 532, 533 są prawidłowe i wynoszą 0. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku składania przez Wykonawcę kosztorysu przed podpisaniem Umowy Zamawiający wymaga jego zgodności z udostępnionym przedmiarem, a tym samym w ww. pozycjach nie należy wprowadzać żadnych zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia str. 14/16 po stronie Wykonawcy należy wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego. Wymienione pozycje pokrywają się z wymienionymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Po stronie Wykonawcy należy wykonanie instalacji (zamieszczonej w dokumentacji projektowej i dodatkowej do opisanych drzwi/przejść) oraz montaż elementów dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca może wprowadzić zmiany w pozycjach. Wiążącymi dokumentami są: Opis Przedmiotu Zamówienia i zamieszczona dokumentacja projektowa. Przedmiar jest materiałem pomocniczym.

Wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

odp2354_202210041241 [...].pdf

2022-09-26 14:05 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 2, ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą”, informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Zwracamy się z prośbą o obniżenie wartości zabezpieczenia należytego wykonania z 5% na 3%.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że:
Rozdział XVI ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: „1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.”
Rozdział XX § 13 ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: „W celu zabezpieczenia oraz pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych, w tym w okresie rękojmi za wady, Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §1 ust. 5, tj. w kwocie w wysokości ………. zł, w formie: ………….„

Pytanie nr 2:
Zwracamy się z uprzejma prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 2%.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 3:
Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu jako kryterium oceny oferty przyjmuje gwarancję na roboty budowlane. Wykonawcy, którzy zadeklarują w swojej ofercie 84 miesiące gwarancji otrzymają maksymalną liczbę punktów w danym kryterium. W związku z tym, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe udzielają maksymalnej gwarancji do 60 miesięcy zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę kryteriów oceny ofert i wyznaczenie 60 miesięcy gwarancji jako maksymalną.
W przypadku braku zgody Inwestora, czy zgodnie z art. 452 ust 8 Pzp Inwestor wyrazi zgodę na udzielenie przez Wykonawcę gwarancji usunięcia wad i usterek na okres 5 lat, a na pozostały okres pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przed upływem należytego wykonania umowy zostanie ona przedłużona na kolejne 24 miesiące lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy?
Jeśli Zamawiający wyraża zgodę to prosimy o uwzględnienie zapisów art. 452 ust 8 Pzp w SWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmiany w kryterium oceny ofert.
Zamawiający informuje również, że zgodnie z art. 452 ust 8 ustawy oraz ust. 1 rozdział XVI SWZ a także z ust. 1 § 13 rozdział XX SWZ jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Pytanie nr 4:
Sposób procedowania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionym w formie gotówki określa art. 450 ust. 5 ustawy PZP.W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. środków finansowych oraz informację w jaki sposób będzie ono oprocentowane?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przechowuje zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej na rachunku sum depozytowych. Rachunek bankowy prowadzony jest przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie i oprocentowany zgodnie z regulaminem Narodowego Banku Polskiego.

Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia.

Pytanie nr 6:
W naszej ocenie z uwagi na specyfikę obiektu wyznaczony przez Zamawiającego termin realizacji Zamówienia jest stanowczo za krótki. Ponadto, w związku z wydłużonym czasem oczekiwania na dostawy materiałów budowlanych zwracamy się do Zamawiającego z prośba o wydłużenie terminu realizacji z 9 miesięcy na 15 miesięcy. Zaproponowany termin realizacji jest to okres niezbędny do wykonania wskazanego przez Zamawiającego zakresu prac.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące terminu realizacji zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Rozdz. VII ust 1 pkt 1 lit a) otrzymuje brzmienie:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Wzór-załącznik nr 6 do SWZ);

Zmiany i wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

odp2354.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1320