Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 9/ER/2022 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz pojemników transportowych na leki i materiały do sterylizacji

Deadlines:
Published : 19-09-2022 08:52:00
Placing offers : 05-10-2022 12:00:00
Offers opening : 05-10-2022 12:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 12 614 20 24  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


 

 

1. Warunki zgłaszania ofert i zasady udzielania zamówienia:

a.    Numer ogłoszenia: 9/ER/2022

b.    Data zamieszczenia ogłoszenia: 19.09.2022

c.    Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

d.    Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 3.10.2022, do godz. 12:00 na Dzienniku Podawczym Krakowskiego Szpitala  Specjalistycznego im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków (budynek A-V Szpitala, I p., hol główny). Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie zawierającej dane uczestnika postępowania oraz opis: „Zapytanie ofertowe 9/ER/2022 na dostawę środków dezynfekcyjnych i czyszczących oraz pojemników transportowych. Nie otwierać przed godziną 12:30, dnia 3.10.2022”.

e.    Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty i musi być dołączone do oferty oraz złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę wymienioną w rejestrze, która jest wskazana jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub przez notariusza.

f.     Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę (podaną w formularzu ofertowo-cenowym załączonym do niniejszego postępowania) i nie może jej zmienić. Wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

g.    Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od daty otwarcia oferty.

h. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie ofert nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

i.    Do oferty należy dołączyć oświadczenie (w załączniku), że nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

j.      Oferta musi zawierać:

                                          i.    Wypełniony formularz ofertowo-cenowy (którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).

                                        ii.    Zaakceptowany przez Oferenta wzór umowy (złożony czytelny podpis z datą na każdej stronie wzoru umowy z adnotacją „Akceptuję”), której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

k.    Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 3.10.2022, o godz. 12:30 w pokoju zamówień technicznych Działu Realizacji Zamówień (w Budynku A – IV Szpitala, parter)

l.      Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

m.   Oferty można składać na każdy pakiet osobno.

n.    Do oferty wymagane są dokumenty (należy je dołączyć):

                                          i.    Wyroby medyczne - dokumenty umożliwiające obrót wyrobem medycznym w myśl Ustawy z 20 maja 2012r o wyrobach medycznych- w zależności od klasy wyrobu medycznego oraz miejsca wprowadzenia do obrotu są to: deklaracja zgodności i/lub Certyfikat CE i/lub wpis wyrobu medycznego do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i/lub inny dokument równoważny w stosunku do zgłoszenia wyrobu medycznego w sytuacji, gdy przepisy na to zezwalają. Wykonawca zobligowany jest dołączyć każdy z w/w dokumentów jeśli w myśl w/w ustawy jest zobowiązany do ich posiadania

                                        ii.    Katalogi i/lub zatwierdzone ulotki informacyjne dotyczące oferowanego preparatu w języku polskim.

                                       iii.    Karty charakterystyki produktu niebezpiecznego dla wymaganych prawem preparatów.Opis przedmiotu zamówienia

Czas realizacji dla pakietów 1-3 to 5 dni od otrzymania zamówienia, i jest do dostawa sukcesywna.

Czas realizacji dla pakietów 4-5 to 45 dni od podpisania Umowy i jest to dostawa jednorazowa.


Szczegółowy opis pakietów znajduje się w załączniku do postępowania.


Pakiet 1

Płyn do mycia i dezynfekcji wstępnej narzędzi i sprzętu medycznego


Pakiet 2

Proszek do doczyszczania narzędzi


Pakiet 3

Płyn do czyszczenia maceratora


Pakiet 4

Pojemniki transportowe na leki


Pakiet 5

Pojemniki transportowe na sterylizację


3. Warunki zgłaszania ofert i zasady udzielania zamówienia:

                a.    Wyboru oferty Zamawiający dokona na podstawie formularza cenowego, kierując się kryterium najniższej ceny.

b.    Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, której cena będzie najniższa.

c.    Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę. W szczególności, Zamawiający może nie dokonać wyboru oferty, jeżeli:

                                          i.    Oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

                                        ii.    Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

d.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

e.    W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

f.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.


 

4. Koordynator ze strony Szpitala w sprawie powyższego postępowania:

Paweł Niedzielski

+48 12 614 20 24, p.niedzielski@szpitaljp2.krakow.pl

Dział Realizacji Zamówień,

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wzór Umowy (Pakiety 1-3).docx docx 21.67 2022-09-19 08:52:00 Proceeding
Wzór Umowy (Pakiety 4-5).docx docx 19.81 2022-09-19 08:52:00 Proceeding
SWZ z formularzem cenowym.xlsx xlsx 18.2 2022-09-19 08:52:00 Proceeding
SWZ z formularzem cenowym.pdf pdf 579.64 2022-09-19 08:52:00 Proceeding
Oświadczenie_wykonawcy.docx docx 15.24 2022-09-19 08:52:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania (1).docx docx 12.79 2022-09-28 09:12:45 Public message
Modyfikacja Specyfikacji (SWZ).docx docx 11.88 2022-09-28 10:12:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 15.45 2022-10-07 07:55:55 Public message

Announcements

2022-10-07 07:55 Paweł Niedzielski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-09-28 10:12 Paweł Niedzielski Zamawiający dokonuje drobnej modyfikacji Specyfikacji (SWZ) w pakiecie 5, poz. 1, 2, 3, 4. Szczegóły w załączniku.

Modyfikacja Specyfik [...].docx

2022-09-28 09:12 Paweł Niedzielski Odpowiedzi na dotychczasowe pytania od Wykonawców (w załączniku)

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - - 0 l - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2666 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)

The number of page views: 776