Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.36.2022 „Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”

Deadlines:
Published : 14-09-2022 10:10:00
Placing offers : 12-10-2022 10:10:00
Offers opening : 12-10-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS177-500338-pl.pdf pdf 154.75 2022-09-14 10:10:00 Proceeding
SWZ.docx docx 98.91 2022-09-14 10:10:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.xls xls 39.5 2022-09-14 10:10:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.doc doc 286.5 2022-09-14 10:10:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 36.39 2022-09-14 10:10:00 Proceeding
Załącznik nr 3A do SWZ - kalkulator.xlsx xlsx 15.48 2022-09-14 10:10:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ.doc doc 197.5 2022-09-14 10:10:00 Proceeding
Załącznik nr 4A do SWZ - oświadczenie w zakresie art. 7 ust. 1 Pzp i art. 5k rozporządzenia 833_2014 i na podstawie art 125 ust. 1 Pzp.docx docx 29.99 2022-09-14 10:10:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 22.06 2022-09-14 10:10:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp.doc doc 45 2022-09-14 10:10:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 17.81 2022-09-14 10:10:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 121.45 2022-10-12 10:08:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 266 2022-10-12 11:12:56 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty_publikacja na stronie.pdf pdf 579.06 2022-11-21 13:51:04 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_2023-OJS005-010416-pl.pdf pdf 110.2 2023-01-06 12:06:15 Public message

Announcements

2023-01-06 12:06 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-11-21 13:51 Aleksandra Adamska Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2022-10-12 11:12 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-12 10:10 Buyer message The message was withdrawn by the Buyer.
2022-10-12 10:08 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 773