Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.18.2022 Modernizacja drogi powiatowej nr 2269D w m. Krzywa

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 01-09-2022 12:01:00
Placing offers : 19-09-2022 09:00:00
Offers opening : 19-09-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710). postępowanie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zadania: Modernizacja drogi powiatowej nr 2269D w m. Krzywa.

ZZakres zamówienia obejmuje wykonanie nowego dywanika bitumicznego na odcinku drogi powiatowej 2269D w m. Krzywa, wraz z poboczami i umocnieniem istniejących zjazdów indywidualnych do okolicznych posesji mieszkalnych.
Krótki opis przedmiotu zamówienia: modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2269D przebiegającego przez m. Krzywa, od drogi krajowej DK94 do końca miejscowości. Droga powiatowa posiada jezdnię szerokości 4,2 – 5,5 m o przekroju drogowym z jednostronnym bądź obustronnym rowem drogowym na części odcinka. Etap I od km 0+000 do km 0+381 wg kilometrażu roboczego o długości 381 m. Etap II od km 0+000 do km 0+174 wg kilometrażu roboczego o długości 174 m. Planuje się wykonanie nakładki bitumicznej na obu odcinkach – Etap I i II. Ze względu na niewielką grubość nawierzchni bitumicznej nie przewiduje się frezowania, natomiast wykształtowanie spadków poprzecznych zostanie osiągnięte poprzez ułożenie warstwy profilującej z asfaltobetonu - AC16W o średniej grubości 5 cm. Na tak przygotowanej warstwie profilującej zostanie ułożona warstwa ścieralna. Dodatkowo odtworzone i umocnione zostaną pobocza z kruszywa łamanego oraz wyremontowane istniejące zjazdy na przyległe posesje mieszkalne. Sposób odwodnienia nawierzchni jezdni i zjazdów pozostaje bez zmian.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji warunków zamówienia rozdz. IV i  rozdz. XXVI.

4. Termin składania ofert: 19.09.2022 r. do godz. 09:00 poprzez platformę elektroniczną: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnickiSzanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08da8bfa-f0be-da74-79e6-f3000f9f709d.pdf pdf 101.1 2022-09-01 12:01:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXV Załączniki.zip zip 325.94 2022-09-01 12:01:09 Proceeding
SWZ rozdz. XXVI Dokumentacja techniczna.zip zip 8960.97 2022-09-01 12:01:14 Proceeding
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt1.pdf pdf 139.46 2022-09-14 12:05:52 Public message
SWZ rozdz. I-XXIV po zmianie z 14.09.2022.pdf pdf 444.86 2022-09-14 12:05:52 Public message
Ogłoszenie o ZMIANIE 08da9635-a863-e382-b681-30001110479d-3.pdf pdf 43.43 2022-09-14 12:05:52 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf pdf 132.66 2022-09-19 12:01:36 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 141.49 2022-09-28 15:10:08 Public message

Announcements

2022-09-28 15:10 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem postępowania opublikowanym w załączonej Informacji.

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-09-19 12:01 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z załączoną informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2022-09-19 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 560 000,00 PLN brutto.
2022-09-14 12:05 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie, jakie wpłynęło w sprawie wyjaśnienia treści SWZ w kwestii doprecyzowania kwoty wadium.
Załączamy ogłoszenie w tej sprawie oraz publikujemy zmienioną SWZ rozdz. I-XXIV i Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

SWZ rozdz. I-XXIV po [...].pdf

Ogłoszenie o ZMIANIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 824