Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GK.271.36.2022.WO Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na obszarze Gminy Miejskiej Łeba w okresie od 10.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

Weronika Olech
Gmina Miejska Łeba
Deadlines:
Published : 26-08-2022 12:33:00
Placing offers : 28-09-2022 09:00:00
Offers opening : 28-09-2022 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.odt odt 134.09 2022-08-26 12:33:00 Proceeding
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc doc 181.5 2022-08-26 12:33:00 Proceeding
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.04.29.pdf pdf 1647.44 2022-08-26 12:33:00 Proceeding
2022-OJS164-465849-pl(1).pdf pdf 113.54 2022-08-26 12:33:00 Proceeding
Oswiadczenia wykonawcy;wykonawcy wspolnie ubiegajacego się o udzielenie zamowienia.odt odt 21.54 2022-09-19 13:40:45 Public message
Oswiadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby.odt odt 20.47 2022-09-19 13:40:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 54.76 2022-09-28 15:10:30 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 72.4 2022-09-28 15:15:06 Public message
2022-OJS199-565479-pl(ogłoszenie o udzieleniu zamówienia).pdf pdf 99.16 2022-10-14 12:16:19 Public message

Announcements

2022-10-14 12:16 Weronika Olech Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

2022-OJS199-565479-p [...].pdf

2022-09-28 15:15 Weronika Olech Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-09-28 15:10 Weronika Olech Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-28 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający planuje przeznaczyć kwotę: 297000,00 zł gross (cena jednostkowa usługi brutto: 594,00 zł/Mg).
2022-09-19 13:40 Weronika Olech W związku z wprowadzeniem zakazu udziału w zamówieniach publicznych podmiotów rosyjskich wskazanych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, wzywa się Wykonawcę do złożenia oświadczenia w poniższym zakresie, tj. że wykonawca nie jest:
1. obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
2. osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
3. osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
oraz że żaden z jego podwykonawców, dostawców, podmiotów, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.

Oswiadczenia wykonaw [...].odt

Oswiadczenia podmiot [...].odt

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 805