Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IRG.271.58.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Rabka-Zdrój w 2023 roku

Dariusz Makowski
Gmina Rabka-Zdrój
Deadlines:
Published : 10-08-2022 13:58:00
Placing offers : 20-09-2022 11:00:00
Offers opening : 20-09-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
notice_10.08.2022.pdf pdf 103.34 2022-08-10 13:58:00 Proceeding
SWZ_odbiór odpadów 2023_IRG.271.58.2022_08.08.2022.docx docx 139.09 2022-08-10 13:58:47 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 6650.39 2022-08-10 13:58:47 Proceeding
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania_odbiór odpadów_28.09.2022-sig.pdf pdf 448.68 2022-09-28 13:29:31 Public message

Announcements

2022-09-28 13:29 Dariusz Makowski Rabka-Zdrój, 28.09.2022 r.
Znak sprawy: IRG.271.58.2022

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Burmistrz Rabki – Zdroju, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmian.), informuje iż prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ww. ustawy w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie, pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Rabka-Zdrój w 2023 roku”, zostało unieważnione z uwagi, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie unieważnienia.
Art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmian.):
„Art. 255. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;”

Zamawiający
mgr Leszek Świder

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2022-09-20 12:19 Dariusz Makowski Rabka-Zdrój, dnia 20.09.2022 r.
Znak Sprawy: IRG.271.58.2022
Informacja z otwarcia ofert zgodna z art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmian.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Rabka-Zdrój w 2023 r., Zamawiający informuje, iż w postępowaniu została złożona 1 oferta, tj.:

oferta nr 1:
Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum: Zakłady Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Kilińskiego 46 b, 34-700 Rabka-Zdrój
Partner Konsorcjum: FCC Podhale Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ
Cena ofertowa wynosi: 5 728 752,00 zł, deklaracja przeprowadzenia akcji promującej, termin płatności 30 dni.
Zamawiający
mgr Leszek Świder
2022-09-20 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę w wysokości 4 000 000,00 zł
2022-09-08 10:55 Dariusz Makowski Znak sprawy: IRG.271.58.2022 Rabka-Zdrój, dnia 08.09.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy postępowania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Rabka-Zdrój w 2023 roku”.

Burmistrz Rabki – Zdroju – Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym – działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zmian.) – ustawa Pzp, w związku z pytaniem dotyczącym treści SWZ jakie wpłynęło do Zamawiającego od Uczestnika postępowania udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

1. Pytanie nr 1:
„Czy Zamawiający dopuszcza termin odbioru odpadów przypadający w trzech kolejnych dniach roboczych po dniu ustawowo wolnym od pracy?”
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zgodnie z paragrafem 5 ust. 2 uchwały Nr XXI/155/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 marca 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy następujący po dniu wolnym.

Z up. Burmistrza

mgr Robert Wodziak
Sekretarz Rabki-Zdroju

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 831