Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: LI/5503/028/2022 Świadczenie usług w zakresie napraw i przeglądów myjni - dezynfektorów oraz suszarek produkcji GETINGE w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

Deadlines:
Published : 10-08-2022 11:23:00
Placing offers : 10-08-2022 12:03:19
Offers opening : 25-08-2022 09:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications


DZIAŁ INŻYNIERII KLINICZNEJ

TEL. 12 614 2018, FAKS 12 614 2410

E-MAIL: inzynieria@szpitaljp2.krakow.pl

Kraków 10.08.2022

Znak procedury: LI/5503/028/2022

 

 

Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług w zakresie napraw i przeglądów myjni - dezynfektorów oraz suszarek produkcji GETINGE w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II”.

 

 

1.    Warunki zgłaszania ofert i zasady udzielania zamówienia:

            a)  Znak procedury (numer ogłoszenia): LI/5503/028/2022.

            b)  Data zamieszczenia: 10.08.2022r.

           c)  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków. Ofertę należy zamieścić na stronie internetowej Zamawiającego w odpowiedniej zakładce oraz na Platformie zakupowej do dnia 25 sierpnia br., do godz.9:00. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisem:  „Przetarg ofertowy LI/5503/028/2022 na Obsługę serwisową myjni - dezynfektorów oraz suszarek produkcji GETINGE w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II”. Nie otwierać przed godziną 930, dnia 25 sierpnia 2022 roku” lub na Platformie Zakupowej Szpitala.

            d) Zamawiający zastrzega sobie termin zadawania pytań do 18 sierpnia 2022 roku. Pytania można zadawać wyłącznie przez Platformę Zakupową.

          e) Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie ofert nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

            f)  Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę (podaną w formularzu ofertowym załącznika nr 1 do niniejszego postępowania) i nie może jej zmienić. Wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

            g)  Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od daty otwarcia oferty.

            h)  Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.     

            i)  Oferta musi zawierać:

·         Wypełniony formularz ofertowy (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

·         Zaakceptowany przez Oferenta wzór umowy (złożony czytelny podpis z datą na każdej stronie wzoru umowy z adnotacją „Akceptuję”), której wzór stanowi załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia.

·         Oświadczenie o autoryzacji Wykonawcy przez serwis Producenta urządzeń, tj. firmy GETINGE.

·         Pełnomocnictwo (jeżeli jest potrzebne) do: złożenia oferty i potwierdzenia jej warunków i podpisania umowy.

            j)  Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 roku, o godz. 930 w pokoju nr 29 - Dział Inżynierii Klinicznej (w Budynku A – V Szpitala, I p.).

            k)  Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie napraw i przeglądów myjni - dezynfektorów oraz suszarek produkcji GETINGE, będących własnością Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w okresie od 25.08.2022 roku do 25.08.2024 roku.


3.   Kryteria oceny ofert i wyniki:

a)  Wyboru oferty Zamawiający dokona na podstawie formularza cenowego, kierując się kryterium najniższej ceny.

b)  Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, której cena będzie najniższa.

c)  Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę. W szczególności, Zamawiający może nie dokonać wyboru oferty, jeżeli:

·         Oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

·         Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

d)  Informacje przebiegu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej (na podstronie „zapytania ofertowe”):

http://www.szpitaljp2.krakow.pl/

e)  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

f)  W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

g)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

 

 

 

Koordynator ze strony Szpitala w sprawie powyższego postępowania:

Justyna Bundyra

+48 12 614 24 57, j.bundyra@szpitaljp2.krakow.pl

Dział Inżynierii Klinicznej,

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
LI_5503_028_2022_wzór_umowy.pdf pdf 815.22 2022-08-10 11:23:00 Criterion

Announcements

2022-08-10 12:03 Maciej Cyran Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Ogłoszenie zawiera błąd.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Myjnia - dezynfektor model: 46 - 4 - 302 2 pc. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Prądnicka 80
31-202, Kraków
(0)
2 Myjnia - dezynfektor do narzędzi S-88 TURBO 1 pc. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Prądnicka 80
31-202, Kraków
(0)
3 Suszarka S 363 E 3 pc. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Prądnicka 80
31-202, Kraków
(0)
4 Suszarka S 363 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2666 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Umowa - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

LI_5503_028_2022_wzó [...].pdf

(0)
3 Oświadczenie o autoryzacji Wykonawcy przez serwis Producenta urządzeń, tj. firmy GETINGE. - Proszę o dołączenie oświadczenie Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 453