Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-55/22 Dzierżawa analizatorów do badań z koagulologii wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach - AE/ZP-27-55/22

Deadlines:
Published : 10-08-2022 10:18:00
Placing offers : 06-09-2022 09:00:00
Offers opening : 06-09-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

8. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ

9. Załącznik Nr 6 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia 

10. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu

11. Załącznik Nr 8 - Oświadczenie własne Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu

12. Załącznik Nr 9 - Wzór umowy w zakresie zasad ochrony danych osobowych

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 95.5 2022-08-10 10:18:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 156.23 2022-08-10 10:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1138.49 2022-08-10 10:18:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 37 2022-08-10 10:18:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 85.3 2022-08-10 10:18:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 127.79 2022-08-10 10:18:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 44 2022-08-10 10:18:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 42 2022-08-10 10:18:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 42.5 2022-08-10 10:18:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.xls xls 41.5 2022-08-10 10:18:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 49 2022-08-10 10:18:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.doc doc 48.5 2022-08-10 10:18:00 Proceeding
Załącznik Nr 9.docx docx 19.44 2022-08-10 10:18:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 90.44 2022-09-06 09:09:21 Public message
Inf o unieważnieniu postępowania.PDF PDF 330.51 2022-09-06 13:15:37 Public message

Announcements

2022-09-06 13:15 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania

Inf o unieważnieniu [...].PDF

2022-09-06 09:09 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 800