Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP- 2066/22/119/IR Dokończenie modernizacji i rozbudowy siedziby Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji, przy ul. Wolskiej 174 w Warszawie

Sławomir Jastrzębski
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 05-08-2022 12:18:00
Placing offers : 09-09-2022 10:00:00
Offers opening : 09-09-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem

oraz Załącznik nr 5 do SWZ pod linkiem:

https://pliki.policja.gov.pl/sharing/cetzmRcZy

uaktualniony załącznik nr 5 do SWZ

https://pliki.policja.gov.pl/sharing/TMOl0l9K4
Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał do edycji.docx docx 34.47 2022-08-05 12:18:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.96 2022-08-05 12:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1556.07 2022-08-05 13:41:17 Proceeding
Załącznik 5a do SWZ.pdf pdf 554.05 2022-08-18 12:51:59 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 166.29 2022-08-18 12:51:59 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 43.34 2022-08-23 15:01:11 Public message
zmiana swz_2022082315040116.pdf pdf 101.94 2022-08-23 15:01:11 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia1.pdf pdf 48.37 2022-08-30 10:18:54 Public message
zmiana2066.pdf pdf 85.26 2022-08-30 10:18:54 Public message
odp.pdf pdf 90.98 2022-09-08 11:13:55 Public message
info otw2066.pdf pdf 52.87 2022-09-09 11:28:48 Public message
www2066.pdf pdf 61.36 2022-09-13 14:25:44 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 59.06 2022-09-13 15:09:56 Public message

Announcements

2022-09-13 15:09 Sławomir Jastrzębski Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-09-13 14:25 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 260 ust. 2 Ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej ustawą, informuje, że:

I. Zamawiający unieważnił ww. postępowanie o udzielenie zamówienia
podstawa prawna:
art. 255 pkt. 3 ustawy: „cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”
podstawa faktyczna:
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie dysponuje środkami finansowymi na dofinansowanie ww. postępowania.

www2066.pdf

2022-09-09 11:28 Sławomir Jastrzębski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Wypełniając dyspozycję art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając
w imieniu Zamawiającego informuje, że w ww. postępowaniu oferta została złożona przez nw. Wykonawcę:


L.p. Nazwa (firma) i siedziba wykonawcy Cena oferty gross w PLN
1. NAFIBUD S.A.
z/s w Bielsku Podlaskim 12.800.000,00


info otw2066.pdf

2022-09-09 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 7.623.522,58 PLN brutto
2022-09-08 11:13 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 4, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), zwanej dalej „ustawą” informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie nr 7:
W związku z tym, że w przedmiarze udostępnionym przez Zamawiającego w działach: urządzenia aktywne, licencje, system włamaniowy, system kontroli dostępu, system dozoru wizyjnego, system wideodomofonowy, oraz serwer obmiar wynosi 0, prosimy o informację czy do wykonania jest również ww. zakres?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że urządzenia i licencje zostaną zakupione i dostarczone przez Zamawiającego. Do zakresu prac Wykonawcy będzie należał montaż tych urządzeń.

Pytanie nr 8:
Prosimy o informację czy Inwestor posiada podpisaną umowę na nadzór autorski z projektantem? Jeśli tak to czy projektant będzie brał czynny udział w inwestycji?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie ma podpisanej odrębnej umowy na nadzór autorski.

Pytanie nr 9:
Prosimy o informację czy zmienił się projektant i czy Zamawiający posiada prawa do projektu budowlanego?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że posiada prawa do dysponowania dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację.

Pytanie nr 10:
W związku z wieloma wątpliwościami oraz obszernym zakresem zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z 09.09.2022 na 15.09.2022.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie terminu składania ofert.Wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

odp.pdf

2022-08-30 10:18 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 4, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 6:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga „min. dwóch robót budowlanych o wartości min. 2 000 000,00 zł gross każda, polegających na budowie/ remoncie/ rozbudowie/ przebudowie/ modernizacji/ obiektu, obejmujących swoim zakresem łącznie branże: konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną, elektryczną i telekomunikacyjną” w formule zaprojektuj i wybuduj.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokonuje następującej zmiany:
Rozdz. V ust. 2 pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
1) „zdolności technicznej: Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. dwie roboty budowlane o wartości min. 2.000.000,00 PLN gross każda, polegające na budowie/ remoncie/ rozbudowie/ przebudowie/ modernizacji obiektu, obejmujących swoim zakresem łącznie branże: konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną, elektryczną i telekomunikacyjną.
Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszej SWZ użyto sformułowania budowy/ remontu/ rozbudowy/przebudowy/modernizacji - pojęcia te należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);”


Zmiany zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana2066.pdf

2022-08-23 15:01 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 2, 6 oraz art. 286 ust. 1, 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 6:
W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z wnioskiem o przesuniecie terminu składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 9 września 2022. Duzy stopień skomplikowania zadania oraz ryczałtowa forma rozliczania wymaga bardzo czasochłonnej analizy. Dynamiczna sytuacja panująca na rynku materiałów budowlanych wymusza na nas szczegółowy przegląd dostępności wyrobów budowlanych oraz prognozowania ich cen przez cały okres trwania inwestycji. Zaproponowany termin jest to minimalny okres niezbędny do przygotowania rzetelnej wyceny.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisów SWZ:
Rozdz. VIII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 08.10.2022 r.
Rozdz. XI pkt 11 SWZ otrzymuje brzmienie:
11. Termin składania ofert upływa w dniu 09.09.2022 r., o godz. 10:00 Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.
Rozdz. XII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
1.Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 09.09.2022 r. godz. 10:15. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Jednocześnie Zamawiający usunął zbędny plik o nazwie „SWZ.doc” z załącznika nr 5 do SWZ.
Zamawiający wskazuje aktualny, bez pliku o nazwie „SWZ.doc”, załącznik nr 5 do SWZ adres, pod którym znajduje się szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: https://pliki.policja.gov.pl/sharing/TMOl0l9K4Zmiany zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana swz_202208231 [...].pdf

2022-08-18 12:51 Natalia Ambrożewicz Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 2, ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
1. Zwracamy się z uprzejma prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 3%.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że:
ust. 1 rozdział XV SWZ otrzymuje brzmienie: „1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.”
ust. 1 § 13 rozdział XIX SWZ otrzymuje brzmienie: „W celu zabezpieczenia oraz pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych, w tym w okresie rękojmi za wady, Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §1 ust. 5, tj. w kwocie w wysokości ………. zł, w formie: ………….„

Pytanie nr 2:
2. Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu jako kryterium oceny oferty przyjmuje gwarancję na roboty budowlane. Wykonawcy, którzy zadeklarują w swojej ofercie 84 miesiące gwarancji otrzymają maksymalną liczbę punktów w danym kryterium. W związku z tym, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe udzielają maksymalnej gwarancji do 60 miesięcy zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę kryteriów oceny ofert i wyznaczenie 60 miesięcy gwarancji jako maksymalną.
W przypadku braku zgody Inwestora, czy zgodnie z art. 452 ust 8 Pzp Inwestor wyrazi zgodę na udzielenie przez Wykonawcę gwarancji usunięcia wad i usterek na okres 5 lat, a na pozostały okres pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przed upływem należytego wykonania umowy zostanie ona przedłużona na kolejne 24 miesiące lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy?
Jeśli Zamawiający wyraża zgodę to prosimy o uwzględnienie zapisów art. 452 ust 8 Pzp w SWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmiany w kryterium oceny ofert.
Zamawiający informuje również, że zgodnie z art. 452 ust 8 ustawy oraz ust. 1 rozdział XV SWZ a także z ust. 1 § 13 rozdział XIX SWZ 5 jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Pytanie nr 3:
3. Sposób procedowania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionym w formie gotówki określa art. 450 ust. 5 ustawy PZP.W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. środków finansowych oraz informację w jaki sposób będzie ono oprocentowane?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przechowuje zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej na rachunku sum depozytowych. Rachunek bankowy prowadzony jest przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie i oprocentowany zgodnie z regulaminem Narodowego Banku Polskiego.

Pytanie nr 4:
4. Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia.

Pytanie nr 5:
5. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót.

Odpowiedź:
W związku z powyższym pytaniem Zamawiający załącza załącznik nr 5a. Zamawiający informuje również, że przedmiar jest elementem pomocniczym, dodatkowo należy zwrócić uwagę na opis zamieszczony w SWZ.


Zmiany i wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

Załącznik 5a do SWZ. [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 917