Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00225129/01 Usługa transportu uczniów

Urszula Łomńska
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Department: Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy
Deadlines:
Published : 27-06-2022 13:44:00
Placing offers : 05-07-2022 12:00:00
Offers opening : 05-07-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Nazwa postępowania: Usługa transportu uczniów.

 

CPV 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych pasażerskich.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie i odwozie dzieci do i z budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3. Usługa obejmuje transport około 60 osób - około 120 km dziennie, zgodnie z rozkładem jazdy stanowiącym załącznik do  projektu umowy. Zamawiający zastrzega możliwość skrócenia lub wydłużenia trasy w ramach aktualizacji bieżących potrzeb.

 

Zakres usług, w szczególności obejmuje:

1)     usługę dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do  (i z) budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3;

2)     wykonanie usługi w roku szkolnym 2022/2023;

3)     wykonanie usługi pojazdem/-ami spełniającymi wymogi bezpieczeństwa oraz kodeksu drogowego, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do ich świadczenia;

4)     wykonywanie zamówienia pojazdem/-ami sprawnymi technicznie, z aktualnymi przeglądami technicznymi, z odpowiednim potencjałem technicznym tj. niskopodwoziowym z windą hydrauliczną lub mechaniczną obniżania podłogi – tak, aby osoba na wózku inwalidzkim samodzielnie mogła wjechać na pokład pojazdu,

5)     dysponowanie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz NW w zakresie prowadzonej działalności - ważnym w całym okresie realizacji zamówienia;

6)     wykonywanie usługi codziennie za wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni wolnych od nauki, pojazdami z oznakowanymi tablicami: Uwaga dziecko ! (z przodu i z tyłu pojazdu) oraz tablicą/-ami z opisem trasy,

7)     rozkład jazdy stanowi załącznik do  projektu umowy;

8)     w razie potrzeby zagwarantowanie wcześniejszego powrotu dzieci i młodzieży z placówki;

9)     wykonanie dzienne około 120 km (dowóz i odwóz uczniów);

10) zmiany organizacji i tras dowozu i odwozu w uzgodnieniu z Zamawiającym;

11) realizacji obowiązków według poniższych punktów:

a)   zapewnienie bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu;

b)  niedopuszczenie do usługi w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu;

c)   zabezpieczenie realizacji usługi na własny koszt w przypadku awarii pojazdu na trasie;

12)  w razie potrzeby Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia usługi transportu w terminie ustalonym z Wykonawcą.

 

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

UWAGA:

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 144.8 2022-06-27 13:44:00 Proceeding
SWZ.doc doc 396.5 2022-06-27 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy.rtf rtf 116.02 2022-06-27 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx docx 15.6 2022-06-27 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 13.84 2022-06-27 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ wykaz zamówień.docx docx 45.63 2022-06-27 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ oswiadczenie dotyczące wspólnego ubiegania się o zamówienie.rtf rtf 55.71 2022-06-27 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ zobowiązanie innych podmiotów do oddana niezbędnych zasobów.rtf rtf 58.86 2022-06-27 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ projektowane postanowienia umowy.doc doc 104 2022-06-27 13:44:00 Proceeding
Załącznik do projektu umowy rozkład jazdy.docx docx 13.63 2022-06-27 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy.rtf rtf 116.02 2022-06-27 13:44:00 Criterion
Załącznik nr 2 do SWZ oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx docx 15.6 2022-06-27 13:44:00 Criterion
Odpowiedź na pytanie.doc doc 156.5 2022-07-01 10:59:32 Public message
Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty.doc doc 164 2022-07-09 12:00:12 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.doc doc 158.5 2022-07-05 13:55:08 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 69.57 2022-07-28 21:19:05 Public message

Announcements

2022-07-28 21:19 Urszula Łomńska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-09 12:00 Urszula Łomńska INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, ZSS Świdnica informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły dwie (2) oferty. Nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ich adresy zestawiono w poniższym - załączonym pliku wraz ze streszczeniem oceny złożonych ofert.

Do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę nr 2 Wykonawcy:

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE "ŚWIDNICA" SP. Z O.O.
ul. Inżynierska nr 6
kod 58-100 miejsc. Świdnica

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Wyboru dokonano zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 tj. ze zm./, ponieważ oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE "ŚWIDNICA" SP. Z O.O. otrzymała najwyższą ilość punktów w świetle kryteriów przyjętych w ogłoszeniu oraz SWZ. Spełnia wymogi określone przez Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację usługi transportu uczniów zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.

Informacja dotycząca [...].doc

2022-07-05 13:55 Urszula Łomńska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania pt. „ Usługa transportu uczniów”

Zamawiający, ZSS Świdnica działając zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 tj. ze zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

I. KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:

do 140.000,00 zł gross (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Od dnia 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r.

III. DO UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA OFERT WPŁYNĘŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Oferta nr 1
Wykonawca PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE TRAVELWORLD Izabella Szymańczak
ul. Piotra Michałowskiego nr 12, lok. 16
kod 58-309 miejsc. Wałbrzych
Ryczałtowa cena gross za jeden (1) km wykonanej usługi: 8,00 zł
Termin płatności: 30 dni

Oferta nr 2
Wykonawca MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE "ŚWIDNICA" SP. Z O.O.
ul. Inżynierska nr 6
kod 58-100 miejsc. Świdnica
Ryczałtowa cena gross za jeden (1) km wykonanej usługi: 7,28 zł
Termin płatności: 31 dni

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2022-07-05 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia środki w wysokości do 140.000,00 zł gross (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych brutto).
2022-07-01 10:59 Urszula Łomńska DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRZY POBRALI SWZ

Dotyczy postępowania pt. „USŁUGA TRANSPORTU UCZNIÓW”

Zamawiający ZSS w Świdnicy działając zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 tj. ze zm./ informuje, że wpłynęło pytanie do niniejszego postępowania. Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie:
Czy do postępowania "Usługa transportu uczniów" wymagany jest opiekun w trakcie przewozu, bo w specyfikacji nie ma nic na ten temat ?
Odpowiedź:
Po stronie Wykonawcy nie jest wymagany opiekun w trakcie przewozu.

Zamawiający informuje, iż ww. odpowiedź przekazana Wykonawcom stanowi integralną część dokumentacji powyższego postępowania i wiąże wszystkich Wykonawców.


Odpowiedź na pytanie [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1 do SW [...].rtf

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 690