Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EP/59/2022 Usługa ubezpieczenia Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie (2 CZĘŚCI)

Agnieszka Staszewska
Attis Broker Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 17-06-2022 19:18:00
Placing offers : 15-07-2022 12:00:00
Offers opening : 15-07-2022 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Zamawiający określa poufny charakter informacji zawartej w części:

Załącznik nr 1 do SWZ – Charakterystyka Zamawiającego

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2a do SWZ – Wykaz sprzętu elektronicznego

Sposób dostępu do informacji poufnych zgodnie z art. 133 ust. 3 w zw. z art. 18 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawca informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/attis_broker w zakładce niniejszego postępowania. We wniosku o przesłanie Części poufnej SWZ należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje powołując się na numer przedmiotowego postępowania.

Wymagania związane z ochroną poufnego charakteru informacji. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu chyba, że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1130 ze zm.).

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS116-326421-pl.pdf pdf 140.84 2022-06-17 19:18:00 Proceeding
SWZ EP_59_2022.pdf pdf 12477.96 2022-06-17 19:18:00 Proceeding
załaczniki do SWZ cześć jawna.7z 7z 273.3 2022-06-17 19:18:00 Proceeding
JAWNE WYJAŚNIENIA DO SWZ.pdf pdf 67.67 2022-07-05 10:28:06 Public message
JAWNE Sprostowanie DO SWZ.pdf pdf 201.08 2022-07-14 12:40:30 Public message
Zmodyfikowany Załacznik 4 a Formularz ofertowy dla części 1 .docx docx 42.63 2022-07-14 12:40:30 Public message
2 JAWNE Sprostowanie DO SWZ.pdf pdf 201.14 2022-07-14 12:50:47 Public message
2 Zmodyfikowany Załacznik 4 a Formularz ofertowy dla części 1 .docx docx 45.66 2022-07-14 12:50:47 Public message
kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 69.14 2022-07-15 12:04:08 Public message
informacja po otwarciu ofert.pdf pdf 130.4 2022-07-15 13:38:09 Public message
wybór w postępowaniu.pdf pdf 696.25 2022-08-03 09:49:28 Public message
2022-OJS174-492825-pl.pdf pdf 134.34 2022-09-27 13:39:41 Public message

Announcements

2022-09-27 13:39 Agnieszka Staszewska ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2022-OJS174-492825-p [...].pdf

2022-08-03 09:49 Agnieszka Staszewska Ogłoszenie wyboru ofert w postępowaniu na usługę ubezpieczenia Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie (2 CZĘŚCI)

wybór w postępowaniu [...].pdf

2022-07-15 13:38 Agnieszka Staszewska Informacja po otwarciu ofert

informacja po otwarc [...].pdf

2022-07-15 12:04 Agnieszka Staszewska Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

kwota jaka Zamawiają [...].pdf

2022-07-14 12:50 Agnieszka Staszewska Drugi komunikat
w związku z literówką w formularzu ofertowym Zamawiający dokonuje sprostowania Załącznika nr 4a - Formularz ofertowy dla części 1. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są stosować zmodyfikowany załącznik.

2 JAWNE Sprostowani [...].pdf

2 Zmodyfikowany Zała [...].docx

2022-07-14 12:40 Agnieszka Staszewska W związku z literówką w formularzu ofertowym Zamawiający dokonuje sprostowania Załącznika nr 4a - Formularz ofertowy dla części 1. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są stosować zmodyfikowany załącznik.

JAWNE Sprostowanie [...].pdf

Zmodyfikowany Załacz [...].docx

2022-07-05 10:28 Agnieszka Staszewska WYJAŚNIENIA DO SWZ
W odpowiedzi na pytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści CZĘŚCI POUFNEJ Specyfikacji Warunków Zamówienia, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – zwaną dalej ustawą PZP, Zamawiający udzielił odpowiedzi i przekazał je wszystkim Wykonawcom, którzy zawnioskowali o udostępnienie części poufnej.

JAWNE WYJAŚNIENIA D [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 943