Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Roboty budowlane – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Portowej w Lęborku.

Deadlines:
Published : 14-06-2022 16:10:00
Placing offers : 22-06-2022 12:00:00
Offers opening : 22-06-2022 12:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:   Roboty budowlane – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Portowej w Lęborku.

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT. 

Termin składania ofert upływa dnia 22-06-2022 r. o godz. 12.00. 

Otwarcie ofert nastąpi 22-06-2022 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

W sprawach merytorycznych: Kamil Domaszk, tel. (59) 863 47 79, 

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny. 

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację  oraz pozostałą dokumentację związaną z zamówieniem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0 Ogłoszenie.pdf pdf 62.03 2022-06-14 16:10:00 Proceeding
1 Specyfikacja Przetargowa.pdf pdf 648.9 2022-06-14 16:10:00 Proceeding
2 Projekt zagospodarowania terenu.pdf pdf 3945.25 2022-06-14 16:10:00 Proceeding
3 Projekt architektoniczno‒budowlany.pdf pdf 2178.81 2022-06-14 16:10:00 Proceeding
4 Opinia archeologiczna.pdf pdf 449.33 2022-06-14 16:10:00 Proceeding
5 Decyzja zarządcy - lokalizacja sieci.pdf pdf 1037.65 2022-06-14 16:10:00 Proceeding
6 Odpis protokołu z narady koordynacyjnej.pdf pdf 228.9 2022-06-14 16:10:00 Proceeding
6.1 Załącznik do protokołu z narady.pdf pdf 1809.55 2022-06-14 16:10:00 Proceeding
7 Projekt techniczny (1).pdf pdf 12959.51 2022-06-14 16:10:00 Proceeding
8 Przedmiar robót.pdf pdf 68.38 2022-06-14 16:10:00 Proceeding
12 Projekt umowy.pdf pdf 397.67 2022-06-14 16:10:00 Proceeding
13 Klauzula RODO.pdf pdf 329.63 2022-06-14 16:10:00 Proceeding
9 Druk - oferta.pdf pdf 401.69 2022-06-14 16:10:00 Proceeding
10 Druk oświadczenie.pdf pdf 401.2 2022-06-14 16:10:00 Proceeding
11 Druk oświadczenie RODO (3).pdf pdf 401.67 2022-06-14 16:10:00 Proceeding
9 Druk - oferta.pdf pdf 401.69 2022-06-14 16:10:00 Criterion
10 Druk oświadczenie.pdf pdf 401.2 2022-06-14 16:10:00 Criterion
11 Druk oświadczenie RODO (3).pdf pdf 401.67 2022-06-14 16:10:00 Criterion
1 Specyfikacja Przetargowa.pdf pdf 648.9 2022-06-14 16:10:00 Criterion
13 Klauzula RODO.pdf pdf 329.63 2022-06-14 16:10:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 98.72 2022-06-23 10:46:15 Public message
Ogłoszenie o Wyborze.pdf pdf 179.96 2022-07-11 12:18:10 Public message

Announcements

2022-07-11 12:18 Dział Zamówień
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku,
ul. Pionierów 2 informuje, iż na Wykonawcę ww. zadania wybrano:
P.H.U. HINC Michał Hinc , ul. Sambora 17/5, 83-300 Kartuzy.

Cena ofertowa brutto: 288.693,76 zł

Ogłoszenie o Wyborze [...].pdf

2022-06-23 10:46 Dział Zamówień W załączniku informacja z otwarcia ofert w dniu 22.06.2022

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Roboty budowlane – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Portowej w Lęborku. - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

9 Druk - oferta.pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Kosztorys ofertowy - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf Attachment required (0)
3 Oświadczenie - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf Attachment required

10 Druk oświadczenie [...].pdf

(0)
4 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe). (0)
5 Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru albo wydruk z systemu komputerowego CEIDG - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf Attachment required (0)
6 Kierownik budowy. - Proszę załączyć dokument uprawnień, wskazanej osoby, w zakresie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przynależnością do właściwej izby, jako pliki w formacie pdf. Attachment required (0)
7 Oświadczenie RODO - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., gdy wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób, gdy nie podaje załączyć nie podpisany dokument

11 Druk oświadczenie [...].pdf

(0)
8 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte - Proszę potwierdzić TAK lub NIE

1 Specyfikacja Przet [...].pdf

(0)
9 Zapoznałem się z REGULAMINEM - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
10 Zapoznałem się z klauzulą RODO - Proszę potwierdzić TAK lub NIE

13 Klauzula RODO.pdf

(0)
11 Uzyskałem informację do przygotowania oferty - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
12 Termin związania ofertą - 30 dni, proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
13 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
Unlock the form

The number of page views: 407