Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BUD-I-271.13.2022 "Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lipiany na lata 2023-2030"

Wanda Kowalska
Gmina Lipiany
Deadlines:
Published : 09-06-2022 11:42:00
Placing offers : 14-06-2022 23:55:00
Offers opening : 15-06-2022 00:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez:

- bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany,

- drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany,

- drogą elektroniczną w postaci skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail: inwestycje2@lipiany.pl,

- za pośrednictwem platformazakupowa.pl (wyłącznie poprzez wysłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz ze skanem dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie usług, o których mowa w wykazie).


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia może zakończyć się negocjacjami przeprowadzonymi z co najmniej jednym z wykonawców.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub na adres e-mail: inwestycje2@lipiany.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 404.91 2022-06-09 11:42:00 Proceeding
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.pdf pdf 82.7 2022-06-09 11:42:00 Proceeding
zalacznik_nr_2_do zapytania ofertowego strategia rozwoju.docx docx 28.44 2022-06-09 11:42:00 Proceeding
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - wzór umowy.pdf pdf 599.5 2022-06-09 11:42:00 Proceeding
załącznik do pytania nr 1.pdf pdf 45.69 2022-06-13 13:38:28 Public message
unieważnienie zapytania strategia.pdf pdf 27.9 2022-06-22 09:28:51 Public message

Announcements

2022-06-22 09:28 Wanda Kowalska W załączeniu pismo dotyczące unieważnienia postępowania dla realizacji zadania pn.: "Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lipiany na lata 2023-2030".

unieważnienie zapyta [...].pdf

2022-06-21 12:23 Wanda Kowalska Informacja z otwarcia ofert:
Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania na "Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lipiany na lata 2023-2030" do Zamawiającego wpłynęło 8 ofert. Najniższa cenowo oferta na 8 610 zł brutto, najwyższa cenowo oferta na 30 381 zł brutto.
2022-06-13 13:38 Wanda Kowalska Zamawiający zawiadamia, że udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego, które wpłynęły do Zamawiającego drogą e-mail w dniu 10.06.2022 r.
Pytanie nr 1:
Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji? Z doświadczenia wiemy, że proponowany termin jest niewykonalny - biorąc pod uwagę nową Ustawę i zawarte w niej wymagania - dołączamy wstępny harmonogram prac przygotowany zgodnie z nowymi wytycznymi.
Odpowiedź:
Zamawiający po przeanalizowaniu pytania informuje, że nie może zmienić terminu realizacji, gdyż obowiązuje go Uchwała Nr XLIII/357/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Lipiany na lata 2023-2030" i załączony do niej harmonogram. Zamawiający podtrzymuje terminy zawarte w załączniku do ww. Uchwały.
Pytanie nr 2:
W umowie Par 8 ust. 2 proponujemy doprecyzować:
"Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści, jednak do kwoty nie przekraczającej 100% wartości umowy brutto".
Odpowiedź:
Par. 8 ust. 2 pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 3:
Aby właściwie oszacować koszt usługi, prosimy o podanie ile spotkań/przyjazdów oczekujecie w ramach współpracy? (łącznie spotkania, komisje, sesje itp. - wszystkie łącznie)
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że w ramach współpracy przewiduje się 5 spotkań.
Niniejsze wyjaśnienie staje się integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia.

załącznik do pytania [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 "Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lipiany na lata 2023-2030" - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6920 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 727