Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-1558/22/93/T Dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej, nieoznakowanej oraz pojazdów o napędzie elektrycznym

Sławomir Jastrzębski
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 09-06-2022 07:54:00
Placing offers : 15-07-2022 10:00:00
Offers opening : 15-07-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1679.24 2022-06-09 07:54:00 Proceeding
zał do edycji.docx docx 73.94 2022-06-09 07:54:00 Proceeding
Załącznik nr 4 OPZ.pdf pdf 2144.76 2022-06-09 07:54:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 173.13 2022-06-09 07:54:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi (2).pdf pdf 181.54 2022-07-01 12:21:21 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 70.99 2022-07-01 12:21:21 Public message
zmiana.pdf pdf 39.55 2022-07-04 09:44:11 Public message
zmiana terminow1558.pdf pdf 66.48 2022-07-09 10:25:25 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 67.56 2022-07-06 09:43:50 Public message
zmiana terminow.pdf pdf 64.53 2022-07-06 10:12:56 Public message
odp1558.pdf pdf 51.79 2022-07-07 10:45:24 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji1.pdf pdf 67.14 2022-07-12 09:02:42 Public message
otwarcie1558.pdf pdf 95.93 2022-07-15 11:54:26 Public message
Infrmacja o unieważnieniu zadania nr 3.pdf pdf 64.67 2022-07-20 15:07:42 Public message
Informacja o unieważnieniu na stronę postępowania.pdf pdf 62.13 2022-07-20 15:07:42 Public message
unieważnienie zadania nr 5 strona.pdf pdf 69.93 2022-07-27 14:35:56 Public message
Informacja o unieważnieniu na stronę postępowania zad 5.pdf pdf 61.38 2022-07-27 14:35:56 Public message

Announcements

2022-07-27 14:35 Natalia Ambrożewicz Informacja o unieważnieniu zadania nr 5

unieważnienie zadani [...].pdf

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-07-20 15:07 Natalia Ambrożewicz Informacja o unieważnieniu zadania nr 3

Infrmacja o unieważn [...].pdf

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-07-15 11:54 Sławomir Jastrzębski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

otwarcie1558.pdf

2022-07-15 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: zadanie nr 1 - 600.000,00 PLN brutto, zadanie nr 2 – 280.000,00 PLN brutto, zadanie nr 3 – 100.000,00 PLN brutto, zadanie nr 4 – 180.000,00 PLN brutto, zadanie nr 5 – 240.000,00 PLN brutto.
2022-07-12 09:02 Sławomir Jastrzębski Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2022-07-09 10:25 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 137 ust. 1, 2, 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuje o następującej zmianie treści SWZ:Rozdz. VIII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 12.10.2022 r.

Rozdz. XI pkt 12 SWZ otrzymuje brzmienie:

12. Termin składania ofert upływa w dniu 15.07.2022 r., o godz. 10:00 Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.

Rozdz. XII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

1.Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 15.07.2022 r. godz. 10:15. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

zmiana terminow1558. [...].pdf

2022-07-07 10:45 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 135 ust. 5, ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 15:
Zadanie 1
czy zamawiający dopuści samochody z silnikiem o pojemnosci 1332 cm3

Odpowiedź:
Zamawiający w zadaniu nr 1 dopuści samochody z silnikiem o pojemności 1332 cm3.

odp1558.pdf

2022-07-06 10:12 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 137 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuje o następującej zmianie treści SWZ: Rozdz. VIII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie: 1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 08.10.2022 r. Rozdz. XI pkt 12 SWZ otrzymuje brzmienie: 12. Termin składania ofert upływa w dniu 11.07.2022 r., o godz. 10:00 Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar. Rozdz. XII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie: 1.Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 11.07.2022 r. godz. 10:30. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

zmiana terminow.pdf

2022-07-06 09:43 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 137 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuje o następującej zmianie treści SWZ:

Rozdz. VIII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 08.10.2022 r.
Rozdz. XI pkt 12 SWZ otrzymuje brzmienie:
12. Termin składania ofert upływa w dniu 11.07.2022 r., o godz. 10:00 Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.
Rozdz. XII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
1.Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 11.07.2022 r. godz. 10:30. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2022-07-04 09:44 Sławomir Jastrzębski Zamawiający informuje, że w dniu 01.07.2022 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w zakresie zmiany terminu składnia i otwarcia ofert.

zmiana.pdf

2022-07-01 12:21 Natalia Ambrożewicz Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1006