Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WChBN/06/2022 Dostawa chromatografów gazowych

Monika Piotrkowicz
Politechnika Warszawska Department: Wydział Chemiczny
Deadlines:
Published : 18-05-2022 13:48:00
Placing offers : 26-05-2022 12:00:00
Offers opening : 26-05-2022 12:15:00
Procedure: Zamówienie z dziedziny nauki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do udziału w poniższym postępowaniu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do Zaproszenia do składania ofert

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia dokumentów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. 1 _Opis przedmiotu zamowienia_formularz wymagań technicznych_chromatografy gazowe.docx docx 38.58 2022-05-18 13:48:00 Proceeding
Zał. 2_Formularz oferty.docx docx 25.85 2022-05-18 13:48:00 Proceeding
Zał. 3_Formularz oświadczenia.docx docx 19.25 2022-05-18 13:48:00 Proceeding
Zał. 4_Projektowane postanowienia umowy_chromatografy_bop.docx docx 33.73 2022-05-18 13:48:00 Proceeding
Zał. 5_Wykaz wykonanych dostaw.docx docx 20.32 2022-05-18 13:48:00 Proceeding
Zaproszenie do składania ofert_chromatografy.doc doc 147 2022-05-18 13:48:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.05.2022 r..pdf pdf 197.27 2022-05-26 13:19:41 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty pz.docx docx 23.47 2022-05-30 08:49:33 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_chromatografy.docx docx 55.48 2022-06-06 12:52:20 Public message

Announcements

2022-06-06 12:52 Monika Piotrkowicz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].docx

2022-06-06 12:51 Monika Piotrkowicz The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-30 08:49 Monika Piotrkowicz Zawiadomienie o wyborze ofert

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2022-05-26 13:19 Monika Piotrkowicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-26 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
w CZĘŚCI 1 - 120 000,00 zł brutto
w CZĘŚCI 2 - 190 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty i oświadczenia Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 491