Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/L/5/22 Dostawa leków

Deadlines:
Published : 29-04-2022 09:47:00
Placing offers : 11-05-2022 08:27:13
Offers opening : 24-05-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieiu.pdf pdf 559.17 2022-04-29 09:47:00 Proceeding
SWZ.docx docx 231.92 2022-04-29 09:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 198.29 2022-04-29 09:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.xls xls 407.5 2022-04-29 09:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.docx docx 224.31 2022-04-29 09:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 194.08 2022-04-29 09:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o posiadaniu dokumentów.docx docx 191.67 2022-04-29 09:47:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o aktualności JEDZ.docx docx 190.61 2022-04-29 09:47:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.docx docx 191.46 2022-04-29 09:47:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Projekt umowy.docx docx 200.5 2022-04-29 09:47:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.docx docx 32.26 2022-05-04 14:47:50 Public message

Announcements

2022-05-11 08:27 Zamówienia Publiczne Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Zamawiający w trakcie trwania procedury zauważył, iż w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.04.2022r. podał 38 części zamówienia, natomiast przedmiot zamówienia faktycznie obejmuje 39 części. W obecnym stanie prawnym zwiększenie liczby pakietów jest niemożliwe.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnia ww. postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu składania ofert, uznając, że wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Nowe postępowanie z właściwą ilością części zostanie niezwłocznie wszczęte w terminie zgodnym z Pzp.

2022-05-04 14:47 Zamówienia Publiczne W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 549