Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-ZP/45/351-30/2022 TP/U/S Kompleksowa organizacja jednodniowej imprezy targowej pn. „Mazowiecki Jarmark Rozmaitości czyli VII Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej”.

Deadlines:
Published : 27-04-2022 12:43:00
Placing offers : 05-05-2022 09:29:42
Offers opening : 05-05-2022 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01 Zał. nr 1. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).pdf pdf 839.81 2022-04-27 12:43:00 Proceeding
02 Zał. nr 2. Wzór umowy.pdf pdf 1030.22 2022-04-27 12:43:00 Proceeding
04 Zał. nr 4. Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 30.45 2022-04-27 12:43:00 Proceeding
05 Zał. nr 5. Informacja dotycząca zrealizowanych usług.docx docx 22.54 2022-04-27 12:43:00 Proceeding
06 Zał. nr 6. Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej ....docx docx 37.73 2022-04-27 12:43:00 Proceeding
07 Zał. nr 7. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem.docx docx 16.23 2022-04-27 12:43:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2022-BZP 00137190-01 z dnia 2022-04-27.pdf pdf 128.33 2022-04-27 12:43:00 Proceeding
00 SWZ.pdf pdf 992.17 2022-04-27 12:43:00 Proceeding
03 Zał. nr 3. Formularz ofertowy.docx docx 40.22 2022-04-27 12:43:00 Proceeding
2022-05-05 Unieważnienie postępowania.pdf pdf 469.56 2022-05-05 08:33:57 Public message
2022-05-05 Unieważnienie postępowania.pdf pdf 469.56 2022-05-05 09:29:07 Public message
08da2e62-15ad-92ee-df38-a90001c2bcf4.pdf pdf 61.06 2022-05-05 09:29:37 Public message
Informacja o wszczęciu kolejnego postępowania 351-39-2022.pdf pdf 471.9 2022-05-05 12:31:51 Public message

Announcements

2022-05-05 12:31 Piotr Ratajczyk INFORMACJA O WSZCZĘCIU KOLEJNEGO POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Kompleksowa organizacja jednodniowej imprezy targowej pn. „Mazowiecki Jarmark Rozmaitości czyli VII Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej” dalej: „postępowanie”.
Zamawiający, działając na podstawie art. 262 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: „ustawa Pzp”, w konsekwencji unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 w związku z art. 256 ustawy Pzp, informuje o wszczęciu kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.
Nowo wszczęte postępowanie dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego pn.: Kompleksowa organizacja jednodniowej imprezy targowej pn. „Mazowiecki Jarmark Rozmaitości czyli VII Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej”, znak sprawy: MCPS-ZP/PR/351-39/2022 TP/U.

Informacja o wszczęc [...].pdf

2022-05-05 09:29 Piotr Ratajczyk Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Dotyczy postępowania: o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pt. Kompleksowa organizacja jednodniowej imprezy targowej pn. „Mazowiecki Jarmark Rozmaitości czyli VII Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej”. (ID 605861).

Zamawiający działając w trybie art. 255 pkt 6 w związku z art. 256, ustawy z dnia 11 września 2019 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuje o unieważnieniu niniejszego postępowania.

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, polegającą na błędach technicznych strony prowadzonego postępowania na portalu platformazakupowa.pl, co skutkowało brakiem możliwości złożenia oferty.

2022-05-05 Unieważn [...].pdf

08da2e62-15ad-92ee-d [...].pdf

2022-05-05 08:33 Piotr Ratajczyk UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Dotyczy postępowania: o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pt. Kompleksowa organizacja jednodniowej imprezy targowej pn. „Mazowiecki Jarmark Rozmaitości czyli VII Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej”. (ID 605861).

Zamawiający działając w trybie art. 255 pkt 6 w związku z art. 256, ustawy z dnia 11 września 2019 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuje o unieważnieniu niniejszego postępowania.

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, polegającą na błędach technicznych strony prowadzonego postępowania na portalu platformazakupowa.pl, co skutkowało brakiem możliwości złożenia oferty.

2022-05-05 Unieważn [...].pdf

Offer form

(0)

The number of page views: 842