Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.28.2022.ZP2 Przebudowa ulicy Gościnnej w Łochowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+450 ulicy Gościnnej w Łochowie

Katarzyna Mazur-Skoczylas
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 27-04-2022 15:05:00
Placing offers : 20-05-2022 10:00:00
Offers opening : 20-05-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 111.13 2022-04-27 15:05:00 Proceeding
SWZ - przebudowa ul. Gościnnej w Łochowie.zip zip 45726.34 2022-04-27 15:05:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.26 2022-05-16 08:06:39 Public message
Zmiana treści SWZ z dn.13.05.2022 r..zip zip 449.36 2022-05-13 10:46:07 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 13.05.2022 r..zip zip 609.99 2022-05-13 10:55:10 Public message
wyjaśnienia treści SWZ z dn. 17.05.2022 r..pdf pdf 616.37 2022-05-17 13:34:45 Public message
Ostateczny ujednolicony kosztorys ofertowy z dn. 17.05.2022r..xls xls 59 2022-05-17 13:34:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert.zip zip 447.79 2022-05-20 13:46:32 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.zip zip 552.79 2022-06-06 13:16:02 Public message

Announcements

2022-06-06 13:16 Katarzyna Mazur-Skoczylas Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 06.06.2022 r.

Zawiadomienie o wybo [...].zip

2022-05-20 13:46 Katarzyna Mazur-Skoczylas Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.05.2022 r.

Informacja z otwarci [...].zip

2022-05-20 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 49 000,00 zł brutto.
2022-05-17 13:34 Katarzyna Mazur-Skoczylas Nr sprawy: RZP.271.28.2022.ZP2 Białe Błota, dnia 17.05.2022 r.

Dotyczy postępowania pn.:
Przebudowa ulicy Gościnnej w Łochowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+450 ulicy Gościnnej w Łochowie

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

I. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytania- zestaw 3
Pytanie 1
W jakiej pozycji kosztorysu wstawić regulator przepływu który jest zamontowany w studni kanalizacyjnej D2?
Odpowiedź 1.
Należy ująć w poz. 57. „Separator koalescyjny ze zintegrowanym osadnikiem i kanałem odciążającym o przepustowości 50-500 l/s i pojemności osadnika 5500l typu ECO – K 50/500 – 5,5 o średnicy zewnętrznej 2800 wraz z zakupem, przywiezieniem, wbudowaniem materiału.”
Pytanie 2
Czy Zamawiający potwierdza ilość m3 zagęszczenia nasypów (poz. 52) - według nas ilość 4636 m 3 to zdecydowanie za dużo - zasypanie z poz. 50 i 51 daje razem 1459 m3 , a wykopów jest ok. 2236,0 m3?
Odpowiedź 2.
Zamawiający dokonał weryfikacji, należy przyjąć 1303,94m3.
Kosztorys ofertowy został w tym zakresie skorygowany.
Ponadto Zamawiający zaznacza, że rozliczenie umowy nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego i obmiarów wykonanych na podstawie faktycznie wykonanych robót.
Pytanie 3
W jaki sposób należy wykonać wylot do rzeki - czy wylot jest poniżej zwierciadła wody i czy w związku z tym istnieje konieczność zamontowania ścianek szczelnych?
Odpowiedź 3.
Należy przewidzieć montaż ścianek szczelnych, koszt ich wykonania należy ująć w poz. 59, „montaż prefabrykatu jako wylotu kanalizacji deszczowej do kanału bydgoskiego”.
Pytanie 4
W jaki sposób w kosztorysie uwzględnić ewentualne odwodnienie wykopu kanalizacji? Wg nas są miejsca gdzie trzeba będzie wykonać takie odwodnienie (odcinek początkowy oraz tam gdzie głębokość przekracza 3,0 m ppt)?
Odpowiedź 4.
Należy przyjąć 400 igłofiltrów (poz.61) oraz 720 godzin pompowania (poz. 62).
Zamawiający dokonał poprawy kosztorysu.
Ponadto Zamawiający zaznacza, że rozliczenie umowy nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego i obmiarów wykonanych na podstawie faktycznie wykonanych robót.

II. Jednocześnie, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, w miejscu zamieszczenia ww. ogłoszenia o zamówieniu, dokumenty obejmujące:
a) Ostateczny ujednolicony wzór kosztorysu ofertowego,
III. Wyjaśnienia treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Ostateczny ujednolicony wzór kosztorysu ofertowego

wyjaśnienia treści S [...].pdf

Ostateczny ujednolic [...].xls

2022-05-16 08:06 Katarzyna Mazur-Skoczylas W związku ze zmianą treści SWZ publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-05-13 10:55 Katarzyna Mazur-Skoczylas Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 13.05.2022 r.

Wyjaśnienia treści S [...].zip

2022-05-13 10:46 Katarzyna Mazur-Skoczylas Zmiana treści SWZ z dnia 13.05.2022 r.

Zmiana treści SWZ z [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 876