Proceeding: MAT/107/OiB/ES/2022 DOSTAWA PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA: MUNDUR POLOWY TROPIKALNY WZÓR 124T/MON W LATACH 2022 – 2023

Deadlines:
Published : 26-04-2022 09:46:00
Placing offers: 26-05-2022 09:00:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zamawiający zaprasza Państwa do składania wniosków o dopuszczenie do  udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art. 410 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp).

Zgodnie art. 401 ust. 1 z powiazaniu z art. 401 ust. 5 ustawy Pzp komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog, z WYJĄTKIEM składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

W związku z powyższym Zamawiający umieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz wszelką dokumentację z prowadzonego postępowania w zakładce: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków, ponieważ w zakładce: Tryb:  przetarg ograniczony – wnioski platforma zakupowa umożliwia Wykonawcom składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie elektronicznej, której Zamawiający nie dopuścił.

Zgodnie z  informacją zawartą w Ogłoszeniu o zamówieniu Sekcja VI pkt. VI.3) ppkt. 2 oraz zgodnie z art. 401 ust. 5 ustawy Pzp Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać, pod rygorem nieważności,  w formie pisemnej (w oryginale) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r – Prawo pocztowe na adres Bazy lub osobiście w siedzibie Zamawiającego ul. Pretficza 28, 50-984 Wrocław.

Wniosek należy umieścić w kopercie zamkniętej (opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy), opisanej w następujący sposób:

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na:

dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania: 
mundur polowy tropikalny wzór 124t/mon w latach 2022 – 2023

nr sprawy MAT/107/OiB/ES/2022

Nie otwierać przed: 26.05.2022. godz.: 10:00.”

Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie elektronicznej.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 107.pdf pdf 185.71 2022-04-26 09:46:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 - wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.docx docx 28.09 2022-04-26 09:46:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 - Wzór oświadczenia art. 125 ust. 1.docx docx 24.94 2022-04-26 09:46:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 - Wzór oswiadczenia - grupa kapitalowa.docx docx 56.11 2022-04-26 09:46:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 -Wzór oswiadczenia - podmiotowy środek dowodowy.docx docx 25.59 2022-04-26 09:46:00 Proceeding
pismo sprostowanie ogłoszenia.pdf pdf 161 2022-05-02 09:27:54 Public message
Ogłoszenie informacji dodatkowych..pdf pdf 66.86 2022-05-02 09:27:54 Public message

Announcements

2022-05-02 09:27 Ewa SZMYDTKA Dotyczy: zmiana ogłoszenia (ogłoszenie dodatkowych informacji ) o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: DOSTAWA PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA: MUNDUR POLOWY TROPIKALNY WZÓR 124T/MON W LATACH 2022 – 2023 (NR SPRAWY: MAT/107/OIB/ES/2022)

pismo sprostowanie [...].pdf

Ogłoszenie informacj [...].pdf

The number of page views: 626