Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.24.2.5.2022 Sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb Ośrodka Badawczego Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie

Deadlines:
Published : 25-04-2022 15:53:00
Placing offers : 06-05-2022 11:00:00
Offers opening : 06-05-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022_BZP 00134017_01.pdf pdf 139.77 2022-04-25 15:53:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1654.34 2022-04-25 15:53:00 Proceeding
SWZ-edytowalna.doc doc 375 2022-04-25 15:53:00 Proceeding
08da2d9f-fe8a-f309-dd12-0400014b4e78(1).pdf pdf 68.29 2022-05-04 10:31:01 Proceeding
Pismo nr1, zmiana SWZ(1).pdf pdf 709.12 2022-05-04 10:31:14 Proceeding
Pismo nr1, zmiana SWZ(1).pdf pdf 709.12 2022-05-04 10:32:31 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 208.55 2022-05-06 09:47:55 Public message
Pismo nr 3 - informacja z otwarcia.pdf pdf 510.2 2022-05-06 12:35:35 Public message
Pismo nr 8 wybórPodp.pdf pdf 522.19 2022-05-24 15:13:39 Public message

Announcements

2022-05-24 15:13 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ( tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póżn. zm. zm.), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Elek tra S.A. Warszawa oraz podaje nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Pismo nr 8 wybórPodp [...].pdf

2022-05-06 12:35 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN zs. w Warszawie, działając w oparciu o art. 222 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach

Pismo nr 3 - informa [...].pdf

2022-05-06 09:47 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, działając w oparciu o art. 222 ust. 4 podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie. [...].pdf

2022-05-04 10:32 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje zmian treści specyfikacji warunków zamówienia (terminów składania i otwarcia ofert).

Pismo nr1, zmiana SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 741