Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przet. dost. 3/2022 DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH MATERIAŁU SIEWNEGO I ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN: Nawozy mineralne materiał siewny i środek ochrony roślin do produkcji rolno-ogrodniczej. WEDŁUG WYZNACZONEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. Dla ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 1

Deadlines:
Published : 12-04-2022 12:22:00
Placing offers : 21-04-2022 12:00:00
Offers opening : 21-04-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_ZAŁ.doc doc 224 2022-04-12 12:22:00 Proceeding
OGL_O_ZAM.pdf pdf 588.08 2022-04-12 12:22:00 Proceeding
SWZ_CALY.pdf pdf 1910.47 2022-04-12 12:22:00 Proceeding
ZMIANA_SWZ.pdf pdf 82.68 2022-04-14 09:36:08 Public message
KWOTA_NA_ZADANIE.pdf pdf 92.76 2022-04-21 11:12:46 Public message
ZESTAW_OFERT.pdf pdf 114.6 2022-04-21 14:50:32 Public message
WYNIKI_POST.pdf pdf 309.49 2022-04-25 13:27:04 Public message

Announcements

2022-04-25 13:27 Zamówienia Publiczne Zamawiający ZSCKR w Sandomierzu przedstawia wyniki w powyższego postępowania.
Wybór Dostawcy.

WYNIKI_POST.pdf

2022-04-21 14:50 Zamówienia Publiczne Zamawiający ZSCKR w Sandomierzu przedstawia zestawienie ofert biorących udział w powyższym postępowaniu.

ZESTAW_OFERT.pdf

2022-04-21 11:12 Zamówienia Publiczne Zamawiający ZSCKR w Sandomierzu przedstawia kwotę przeznaczoną na realizację zadania.

KWOTA_NA_ZADANIE.pdf

2022-04-14 09:36 Zamówienia Publiczne Informacja zamawiającego ZSCKR w Sandomierzu o zmianie treści SWZ.
Zamawiający informuje i wyjaśnia (wymaga):
Na podstawie: Art. 286, pkt. 1 Ustawy PZP, z dnia: 11.09.2019r
1.W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
Zamawiający informuje i wymaga, aby Dostawcy do skalkulowania całościowej wartości zamówienia net i gross na podstawie dołączonego przez Zamawiającego załącznika 10 do SWZ- SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa nawozów mineralnych materiału siewnego i środka ochrony roślin-Cennik jednostkowy i zbiorczy dostaw, jak również do pozostałej treści SWZ, z dnia: 11.04.2022 przyjęli następujące ilości nawozów mineralnych:

1.Płynny nawóz azotowy RSM 32%N, w ilości: 5,00 ton, w opakowaniu zbiornik-KONTENER IBC 1000L z drewnianą paletą, do obliczania wartości nawozu w cenie gross należy przyjąć ilość: 5,00 ton, podaną prawidłowo w 2 i 6 kolumnie tabeli nr 1.
Zamiast błędnie wpisanej przez zamawiającego, w kolumnie 8 w/w tabeli ilości nawozu: 16 ton,
do obliczeń brutto.
Zapis 16 ton w kolumnie 8 w/w tabeli nr 1 należy uznać za oczywistą omyłkę pisarską zamawiającego
w treści SWZ.
2.Granulowany nawóz potasowy SÓL POTASOWA 60%K, w ilości: 3,00 tony, w opakowaniu:
Big Bag 500kg, do obliczania wartości nawozu w cenie gross należy przyjąć ilość: 3,00 tony,
podaną prawidłowo w 2 i 7 kolumnie tabeli nr 3.
Zamiast błędnie wpisanej przez zamawiającego, w kolumnie 9 w/w tabeli ilości nawozu: 6 ton,
do obliczeń brutto.
Zapis 6 ton w kolumnie 9 w/w tabeli nr 3 należy uznać za oczywistą omyłkę pisarską zamawiającego
w treści SWZ.
Wymagania takie należy stosować w szczególności do: Załącznika nr 10 do SWZ-
SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa nawozów mineralnych materiału siewnego i środka ochrony roślin-
Cennik jednostkowy i zbiorczy dostaw, jak również do pozostałej treści SWZ, z dnia: 11.04.2022

ZMIANA_SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 578