logo
avatar
Dymitr
Angełow
   

PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie

Electronic auction: Sprzedaż wraz z dostawą pilarki spalinowej HUSQVARNA 135 Mark II (ID 596148)

Starting date: 05-04-2022 13:20:00

To the end: finished

What is the minimum increment? 50.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 3 min
From which price is increment counted? suppliers
Does supplier have to place an offer for all positions? Yes
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirements

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20, Rzeczpospolita Polska

NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701

Adres strony internetowej: https://www.pwik.czest.pl/

Platforma Zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą pilarki spalinowej Husqvarna 135 model Mark II


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania – 7 dni od daty otrzymania zamówienia. Dostawa do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20 w dni robocze w godzinach od 07:00 do 14:00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.

Okres ważności (data ważności) – nie mniejsza niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

Warunki płatności – 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Termin związania ofertą – 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

INFORMACJE OGÓLNE

Postępowanie prowadzone w trybie aukcji elektronicznej z dostępem nieograniczonym w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w postepowaniu.

KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

1.   Cena 100%


WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a.   zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

b.   uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

c.   sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

d.   zdolności technicznej lub zawodowej;

oraz

e.   spełniania wszystkich przepisów prawa, które mają zastosowanie, włączając w to przepisy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska przyrodniczego;

f.   wyrażenia zgody na weryfikację, przez przedstawicieli Zamawiającego, spełniania przez Wykonawcę wymagań prawnych np. poprzez audyt; Wykonawca zostanie powiadomiony o planowanym audycie przynajmniej 30 dni przed datą jego rozpoczęcia; audyt zostanie wykonany na koszt Zamawiającego.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej która znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest, pod nazwą postępowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SA W CZĘSTOCHOWIE W CELU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, 42- 202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20;

2.   we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres email: iod@pwik.czest.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;

3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4.   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie dostępnego na stronie internetowej Administratora: www.pwik.czest.pl;

5.   Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć:

a.      Pracownicy Administratora odpowiedzialni za realizację postępowania oraz sprawy administracyjne, księgowo- finansowe, prawne i archiwalne;

b.      Podmioty współpracujące z Administratorem obsługujące systemy informatyczne oraz realizujące inne zlecone usługi, zgodnie z zawartymi umowami oraz umowami powierzenia danych;

c.      Inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

6.   podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procedurze udzielania zamówienia publicznego;

7.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji zamówienia oraz do celów archiwalnych; dane przechowywane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w tym przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dostępnego na stronie internetowej Administratora: www.pwik.czest.pl;

8.   jako Administrator danych osobowych nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych;

9.   w zakresie swoich danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Przedsiębiorstwo są niezgodne z rzeczywistością, usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przenoszenia danych.

Informujemy, że nie wszystkie powyższe żądania będziemy mogli  zawsze wypełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Państwa dane osobowe w Przedsiębiorstwie przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych, jak również prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

10.   Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;

11.   ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Organ nadzorczy- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

icon Buyer messages

  • Buyer has not publish any additional messages

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit
1 pilarka spalinowa HUSQVARNA 135 Mark II Specyfikacje
Pilarka Spalinowa Husqvarna 135 Mark II
Nr art.: 967 86 18‑14
Prędkość łańcucha przy mocy maksymalnej: 16,8 m/s
Pojemność cylindra: 38 cm³
Moc wyjściowa: 1,6 kW
Sprzęt
Minimalna zalecana długość prowadnicy 35 cm
Maksymalna zalecana długość prowadnicy 40 cm
Podziałka 3/8" mini
Rodzaj piły łańcuchowej S93G
Wymiary
Waga (bez urządzenia tnącego i płynów) 4,7 kg
Dźwięk i hałas
Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora 102 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna 116 dB(A)
Wibracje
Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni 3,72 m/s²
Równoważny poziom drgań(ahv, eq), uchwyt tylny 5,5 m/s²
1 pc. ***
Offer value:
Konkurent Konkurent Konkurent
*** *** ***
*** *** ***

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |