logo
avatar
Dymitr
Angełow
   

PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie

Electronic auction: Sprzedaż wraz z dostawą testów laboratoryjnych (ID 595667)

Starting date: 05-04-2022 11:00:00

To the end: cancelled

What is the minimum increment? 50.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 3 min
From which price is increment counted? suppliers
Does supplier have to place an offer for all positions? Yes
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirements

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20, Rzeczpospolita Polska

NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701

Adres strony internetowej: https://www.pwik.czest.pl/

Platforma Zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych opon letnich klasy ekonomicznej (budżetowej), data produkcji 2022, o następujących wymiarach:

a.   Test kuwetowy niejonowych środków powierzchniowo czynnych, 02,-0,6 mg/L, nr kat. produktu LCK333

b.   Test kuwetowy azotanów, 1,0-60,0 mg/L NO-N, nr kat. produktu LCK339

c.   Test kuwetowy fosforanu (orto/całkowitego) 6-60 mg/L PO₄-P, nr kat. produktu LCK350

d.   Test kuwetowy anionowych środków powierzchniowo czynnych, 0,1–4,0 mg/L, nr kat. produktu LCK432

e.   ChZT ISO 15705, test kuwetowy, 0-1000 mg/L O₂, nr kat. produktu LCI400

f.    ChZT ISO 15705, test kuwetowy, 0-150 mg/L O₂, nr kat. produktu LCI500

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania – 7 dni od daty otrzymania zamówienia. Dostawa do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20 w dni robocze w godzinach od 07:00 do 14:00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.

Okres ważności (data ważności) – nie mniejsza niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

Warunki płatności – 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Termin związania ofertą – 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

INFORMACJE OGÓLNE

Postępowanie prowadzone w trybie aukcji elektronicznej z dostępem nieograniczonym w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w postepowaniu.

KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

1.   Cena 80%

2.   Efektywność energetyczna / opór toczenia 10%

3.   Przyczepność na mokrej nawierzchni 10%

Kryterium efektywność energetyczna / opór toczenia - waga 10%

Zamawiający przyzna za każdą oferowaną oponę: Klasa A- 15 punktów; Klasa B- 10 punktów; Klasa C- 8 punktów; Klasa D-5 punktów; Pozostałe klasy 0 punktów.

Łączna liczba punktów w ramach kryterium zostanie obliczona poprzez wyciągnięcie średniej arytmetycznej spośród wszystkich pozycji wykazu opon, w następujący sposób: E=SP/LO

SP-suma punktów przyznanych wszystkim oponom w wykazie LO-liczba wszystkich rodzajów opon wykazanych w wykazie

Kryterium przyczepność na mokrej nawierzchni - waga 10%

Zamawiający przyzna za każdą oferowaną oponę: Klasa A- 15 punktów; Klasa B- 10 punktów; Klasa C- 8 punktów; Klasa D-5 punktów; Pozostałe klasy 0 punktów

Łączna liczba punktów w ramach kryterium zostanie obliczona poprzez wyciągnięcie średniej arytmetycznej spośród wszystkich pozycji wykazu opon, w następujący sposób :E=SP/LO

SP-suma punktów przyznanych wszystkim oponom w wykazie LO- liczba wszystkich rodzajów opon wykazanych w wykazie

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a.   zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

b.   uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

c.   sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

d.   zdolności technicznej lub zawodowej;

oraz

e.   spełniania wszystkich przepisów prawa, które mają zastosowanie, włączając w to przepisy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska przyrodniczego;

f.   wyrażenia zgody na weryfikację, przez przedstawicieli Zamawiającego, spełniania przez Wykonawcę wymagań prawnych np. poprzez audyt; Wykonawca zostanie powiadomiony o planowanym audycie przynajmniej 30 dni przed datą jego rozpoczęcia; audyt zostanie wykonany na koszt Zamawiającego.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej która znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest, pod nazwą postępowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SA W CZĘSTOCHOWIE W CELU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, 42- 202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20;

2.   we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres email: iod@pwik.czest.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;

3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4.   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie dostępnego na stronie internetowej Administratora: www.pwik.czest.pl;

5.   Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć:

a.      Pracownicy Administratora odpowiedzialni za realizację postępowania oraz sprawy administracyjne, księgowo- finansowe, prawne i archiwalne;

b.      Podmioty współpracujące z Administratorem obsługujące systemy informatyczne oraz realizujące inne zlecone usługi, zgodnie z zawartymi umowami oraz umowami powierzenia danych;

c.      Inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

6.   podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procedurze udzielania zamówienia publicznego;

7.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji zamówienia oraz do celów archiwalnych; dane przechowywane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w tym przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dostępnego na stronie internetowej Administratora: www.pwik.czest.pl;

8.   jako Administrator danych osobowych nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych;

9.   w zakresie swoich danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Przedsiębiorstwo są niezgodne z rzeczywistością, usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przenoszenia danych.

Informujemy, że nie wszystkie powyższe żądania będziemy mogli  zawsze wypełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Państwa dane osobowe w Przedsiębiorstwie przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych, jak również prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

10.   Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;

11.   ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Organ nadzorczy- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

icon Buyer messages

  • 2022-04-05 12:30 Dymitr Angełow Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Aukcję anulowano ze względu na błędy w zapisie

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit
1 Test kuwetowy niejonowych środków powierzchniowo czynnych, 02,-0,6 mg/L Nr kat. LCK333
Liczba testów: 25
Nazwa metody: TBPE
Okres międzyserwisowy: 24 miesięcy od daty produkcji
Parametr: Detergenty, niejonowe
Platforma: LCK
Zakres pomiarowy: 0,2 - 6,0 mg/L jak TRITON x 100
2 pc. ***
2 Test kuwetowy azotanów, 0,23-13,5 mg/L NO₃-N Nr kat. LCK339
Liczba testów: 25
Nazwa metody: 2.6-dimetylofenol
Norma: DIN 38405 D9-2
Okres międzyserwisowy: 23 miesięcy od daty produkcji
Parametr: Azotany
Platforma: LCK
Zakres pomiarowy:
1,0 - 60,0 mg/L NO3
3 pc. ***
3 Test kuwetowy fosforanu (orto/całkowitego) 2,0 -20,0 mg/L PO₄-P Nr kat. LCK350
Liczba testów: 25
Metoda standardowa: EN ISO 6878
Nazwa metody: Błękit fosfomolibdenowy
Norma: ISO 6878_2004, DIN EN 6878 / D11
Okres międzyserwisowy:
23 miesięcy od daty produkcji
Opis: Fosfor orto/całkowity
Parametr: Fosfor, orto + całkowity
Platforma: LCK
Wymagana mineralizacja:
do P całkowitego
Zakres pomiarowy: 6 - 60 mg/L PO4
2 pc. ***
4 Test kuwetowy anionowych środków powierzchniowo czynnych, 0,1–4,0 mg/L Nr kat. LCK 432
Liczba testów: 25
Metoda standardowa: ISO 7875-1
Nazwa metody: Błękit metylenowy (MBA)
Norma: ISO 7875-1-2-1984, DIN 38409-H 23-1
Okres międzyserwisowy: 24 miesięcy od daty produkcji
Opis: Dodecylobenzenosulfonian sodu
Parametr: Detergenty, anionowe
Platforma: LCK
Zakres pomiarowy: 0.1 - 4.0 mg/L
3 pc. ***
5 ChZT ISO 15705, test kuwetowy, 0-1000 mg/L O₂ Nr kat. LCI400
Liczba testów: 24 testy, jeden do ślepej próby
Metoda standardowa:
ISO 15705
Nazwa metody: Dwuchromian
Norma: ISO 15705
Okres międzyserwisowy: 30 miesięcy od daty produkcji
Opis: Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
Parametr: ChZT
Platforma: LCK
Zakres pomiarowy: 0 - 1000 mg/L O₂
6 pc. ***
6 ChZT ISO 15705, test kuwetowy, 0-150 mg/L O₂ Nr kat. LCI500
Liczba testów: 24 testy, jeden do ślepej próby
Metoda standardowa: ISO 15705
Nazwa metody: Dwuchromian
Norma: ISO 15705
Okres międzyserwisowy: 24 miesięcy od daty produkcji
Opis: Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
Parametr: ChZT
Platforma: LCK
Zakres pomiarowy: 0 - 150 mg/L O₂
2 pc. ***
Offer value:

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |