Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-24.2.4.2022 Dostawa systemu dyfraktometrii rentgenowskiej do próbek proszkowych dla Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie.

Deadlines:
Published : 28-03-2022 11:37:00
Placing offers : 09-05-2022 11:00:00
Offers opening : 09-05-2022 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS061-159927-pl.pdf pdf 130.86 2022-03-28 11:37:00 Proceeding
SWZ 24.2.4.2022 edytowalna.doc doc 777.5 2022-03-28 11:37:00 Proceeding
SWZ 24.2.4.2022.pdf pdf 2187.33 2022-03-28 11:37:00 Proceeding
2022-OJS076-207649-pl.pdf pdf 73.79 2022-04-19 09:17:05 Proceeding
Pismo nr1 - pytania,zmianaSWZ(2).pdf pdf 841.71 2022-04-19 09:17:05 Proceeding
SWZ ujednolicona 14.04(1).doc doc 778 2022-04-19 09:17:05 Proceeding
Pismo nr2, zmiana SWZ.pdf pdf 513.15 2022-04-29 10:55:56 Proceeding
SWZ ujednolicona 26.04.doc doc 782 2022-04-29 10:55:58 Proceeding
2022-OJS084-225347-pl.pdf pdf 67.78 2022-04-29 10:56:13 Proceeding
Pismo nr1 - pytania,zmianaSWZ(2).pdf pdf 841.71 2022-04-19 09:16:24 Public message
SWZ ujednolicona 14.04(1).doc doc 778 2022-04-19 09:16:24 Public message
SWZ ujednolicona 14.04.pdf pdf 2284.3 2022-04-19 09:16:24 Public message
2022-OJS084-225347-pl.pdf pdf 67.78 2022-04-29 10:55:37 Public message
Pismo nr2, zmiana SWZ.pdf pdf 513.15 2022-04-29 10:55:37 Public message
SWZ ujednolicona 26.04.doc doc 782 2022-04-29 10:55:37 Public message
Pismo nr3 komunikat.pdf pdf 506.46 2022-05-09 10:29:30 Public message
Pismo nr4 zestawienie.pdf pdf 522.82 2022-05-09 12:20:55 Public message
Pismo nr 7 uniewaznienie.pdf pdf 468.02 2022-05-24 10:35:03 Public message

Announcements

2022-05-24 10:35 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN zs. w Warszawie, działając w oparciu o art. 260 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.

Pismo nr 7 uniewazni [...].pdf

2022-05-09 12:20 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN zs. w Warszawie , działając w oparciu o art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

Pismo nr4 zestawieni [...].pdf

2022-05-09 10:29 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie , działając w oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pismo nr3 komunikat. [...].pdf

2022-04-29 10:55 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje zmian treści specyfikacji warunków zamówienia (w tym terminów składania i otwarcia ofert)

2022-OJS084-225347-p [...].pdf

Pismo nr2, zmiana SW [...].pdf

SWZ ujednolicona 26. [...].doc

2022-04-19 09:16 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie , działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień w odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz dokonuje zmian treści specyfikacji warunków zamówienia (w tym terminów składania i otwarcia ofert).

Pismo nr1 - pytania, [...].pdf

SWZ ujednolicona 14. [...].doc

SWZ ujednolicona 14. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 787