Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.24.2.2.2022 Dostawa zespołu urządzeń do wysokiej precyzji pomiarów składu izotopowego pierwiastków dla Ośrodka Badawczego w Krakowie Instytutu Nauk Geologicznych PAN: Część I: Dostawa do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie spektrometru masowego ze źródłem termicznym (TIMS) Część II: Dostawa do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie wielokolektorowego spektrometru masowego z indukcyjnie wzbudzaną plazmą (MC ICPMS)

Deadlines:
Published : 16-03-2022 09:02:00
Placing offers : 29-04-2022 11:00:00
Offers opening : 29-04-2022 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ edytowalna.doc doc 977 2022-03-16 09:02:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 2738.47 2022-03-16 09:02:00 Proceeding
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 152.46 2022-03-16 09:02:00 Proceeding
2022-OJS056-146613-pl (korekta ogłoszenia).pdf pdf 64.93 2022-03-21 12:26:00 Proceeding
Pismo nr 1 - pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ, zm. terminów.pdf pdf 813.71 2022-03-29 09:47:01 Proceeding
2022-OJS062-163271-pl - zm. ogłoszenia 2.pdf pdf 67.24 2022-03-29 09:47:10 Proceeding
SWZ t.j. 24.03.pdf pdf 3517.16 2022-03-29 09:47:56 Proceeding
SWZ t.j. 24.03.doc doc 976 2022-03-29 09:48:05 Proceeding
2022-OJS075-201267-pl.pdf pdf 67.19 2022-04-15 09:22:04 Proceeding
Pismo nr 2 - pytania i odpowiedzi-1.pdf pdf 541.38 2022-04-15 09:22:04 Proceeding
SWZ t.j. 13.04(1).doc doc 978.5 2022-04-15 09:22:04 Proceeding
SWZ ujednolicona 21.04.doc doc 984.5 2022-04-26 09:39:04 Proceeding
pismo 5 - zmiana SWZ.pdf pdf 886.37 2022-04-26 09:39:04 Proceeding
Pismo nr 1 - pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ, zm. terminów.pdf pdf 813.71 2022-03-29 09:46:37 Public message
SWZ t.j. 24.03.doc doc 976 2022-03-29 09:53:52 Public message
SWZ t.j. 24.03.pdf pdf 3517.16 2022-03-29 09:53:52 Public message
2022-OJS075-201267-pl.pdf pdf 67.19 2022-04-15 09:21:29 Public message
Pismo nr 2 - pytania i odpowiedzi-1.pdf pdf 541.38 2022-04-15 09:21:29 Public message
SWZ t.j. 13.04(1).doc doc 978.5 2022-04-15 09:21:29 Public message
SWZ t.j. 13.04.pdf pdf 3457.02 2022-04-15 09:21:29 Public message
Pismo nr3 sprostowanie(4)(1).pdf pdf 507.65 2022-04-19 14:33:22 Public message
zmianaSWZ20.04.pdf pdf 638.31 2022-04-20 16:49:40 Public message
2022-OJS081-218217-pl.pdf pdf 68.05 2022-04-26 09:36:08 Public message
pismo 5 - zmiana SWZ.pdf pdf 886.37 2022-04-26 09:36:08 Public message
SWZ ujednolicona 21.04.doc doc 984.5 2022-04-26 09:36:08 Public message
pismo 6 - komunikat o kwocie.pdf pdf 255.13 2022-04-29 09:53:45 Public message
Pismo nr7 informacja z otwarcia(1).pdf pdf 635.99 2022-04-29 14:35:15 Public message
Pismo nr 13 wybór-.pdf pdf 604.42 2022-06-13 14:24:28 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022-OJS130-368459-pl.pdf pdf 142.76 2022-07-08 12:47:27 Public message

Announcements

2022-07-08 12:47 Adam Jaracz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-06-13 14:24 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póżn. zm.), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz podaje nazwy albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Pismo nr 13 wybór-.p [...].pdf

2022-04-29 14:35 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN zs. w Warszawie , działając w oparciu o art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Pismo nr7 informacja [...].pdf

2022-04-29 09:53 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, działając w oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

pismo 6 - komunikat [...].pdf

2022-04-26 09:36 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje zmian treści specyfikacji warunków zamówienia (w tym terminów składania i otwarcia ofert)

2022-OJS081-218217-p [...].pdf

pismo 5 - zmiana SWZ [...].pdf

SWZ ujednolicona 21. [...].doc

2022-04-20 16:49 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje zmian treści specyfikacji warunków zamówienia

zmianaSWZ20.04.pdf

2022-04-19 14:33 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie informuje, że w piśmie DZP.24.2.2.2022.2 z 13.04.2022 podano omyłkową odpowiedź na pytanie nr 4. W załączeniu odpowiedź prawidłowa.

Pismo nr3 sprostowan [...].pdf

2022-04-15 09:21 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień w odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz dokonuje zmian treści specyfikacji warunków zamówienia (w tym terminów składania i otwarcia ofert).

2022-OJS075-201267-p [...].pdf

Pismo nr 2 - pytania [...].pdf

SWZ t.j. 13.04(1).do [...].doc

SWZ t.j. 13.04.pdf

2022-03-29 09:53 Adam Jaracz Tekst ujednolicony SWZ (załącznik do pisma nr 1).

SWZ t.j. 24.03.doc

SWZ t.j. 24.03.pdf

2022-03-29 09:46 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie , działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień w odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz dokonuje zmian treści specyfikacji warunków zamówienia (w tym terminów składania i otwarcia ofert).

Pismo nr 1 - pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1518