Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: LI/5503/005/2022 Świadczenie usług w zakresie napraw i przeglądów mammografu LORAD SELENIA oraz stacji lekarskiej model SV00001 w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

Deadlines:
Published : 17-02-2022 11:11:00
Placing offers : 08-03-2022 09:00:00
Offers opening : 08-03-2022 09:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specificationsZaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług w zakresie napraw i przeglądów mammografu LORAD SELENIA oraz stacji lekarskiej model SV00001 w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II”.

 

1.    Warunki zgłaszania ofert i zasady udzielania zamówienia:

a)    Znak procedury (numer ogłoszenia): LI/5503/005/2022.

b)    Data zamieszczenia: 17.02.2022.r.

c)     Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

Ofertę należy zamieścić na stronie internetowej Zamawiającego w odpowiedniej zakładce oraz na Platformie zakupowej do dnia 8 marca br., do godz.900

Ofertę składa się pod rygorem nieważności , w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisem:  „Przetarg ofertowy LI/5503/005/2022 na Obsługę serwisową mammografu model Selenia oraz stacji lekarskiej model SV00001 w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II”. Nie otwierać przed godziną 930, dnia 8 marca 2022 roku”  lub na Platformie Zakupowej Szpitala.

d)    Zamawiający zastrzega sobie termin zadawania pytań  do 1 marca 2022.r. Pytania można zadawać wyłącznie przez Platformę Zakupową.

e)    Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie ofert nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

f)     Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę (podaną w formularzu ofertowym załącznika nr 1 do niniejszego postępowania) i nie może jej zmienić. Wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

g)    Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od daty otwarcia oferty.

h)    Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

i)      Oferta musi zawierać:

  •      Wypełniony formularz ofertowy (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
  •    Zaakceptowany przez Oferenta wzór umowy (złożony czytelny podpis z datą na każdej stronie wzoru umowy z adnotacją „Akceptuję”),  której wzór stanowi załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia.
  • Zaakceptowany przez Oferenta wzór umowy  powierzenia przetwarzania danych osobowych (złożony czytelny podpis z datą na każdej stronie wzoru umowy z adnotacją „Akceptuję”), której wzór stanowi załącznik 3 do niniejszego ogłoszenia.
  •       Pełnomocnictwo (jeżeli jest potrzebne) do: złożenia oferty i potwierdzenia jej warunków i podpisania umowy.

j)     Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 8 marca 2022 roku, o godz. 930 w pokoju nr 29 - Dział Inżynierii Klinicznej (w Budynku A – V Szpitala, I p.).

k)    Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw oraz przeglądów technicznych mammografu produkcji LORAD SELENIA oraz stacji lekarskiej model SV00001, będących własnością Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w okresie od 27.03.2022 roku do 28.03.2023 roku.

3.   Kryteria oceny ofert i wyniki:

a)    Wyboru oferty Zamawiający dokona na podstawie formularza cenowego, kierując się kryterium najniższej ceny.

b)    Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, której cena będzie najniższa.

c)     Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę. W szczególności, Zamawiający może nie dokonać wyboru oferty, jeżeli:

  •        Oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  •         Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postepowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

d)    Informacje przebiegu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej (na podstronie „zapytania ofertowe”):

http://www.szpitaljp2.krakow.pl/

e)    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

f)     W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

g)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

 

 

Koordynator ze strony Szpitala w sprawie powyższego postępowania:

Małgorzata Stanek+48 12 614 24 56, m.stanek@szpitaljp2.krakow.pl

Dział Inżynierii Klinicznej,

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

 

 

 

 Szanowni Państwo

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
LI.5503.005.2022_Formularz_zał. nr 1.docx docx 17.24 2022-02-17 11:11:00 Proceeding
WZÓR-UMOWY-_zał. nr 2.pdf pdf 128.12 2022-02-17 11:11:00 Proceeding
UMOWA RODO_Zał. nr 3.pdf pdf 126.92 2022-02-17 11:11:00 Proceeding
Odpowiedź na zadane pytania..pdf pdf 83.65 2022-03-02 11:46:26 Public message

Announcements

2022-03-02 11:46 Małorzata Stanek Szanowni Państwo,
Przesyłam odpowiedzi do zadanych pytań.
Z poważaniem
Małgorzata Stanek

Odpowiedź na zadane [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Mammograf składa się ze Stacji Lekarskiej SV00001 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2666 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 60 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Akceptacja umowy i umowy RODO - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 890