Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00060071/01 Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy: SAA/3/2022

Deadlines:
Published : 17-02-2022 10:42:00
Placing offers : 11-03-2022 10:00:00
Offers opening : 11-03-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_ZAŁĄCZNIKI.pdf pdf 2196.98 2022-02-17 10:42:00 Criterion
Karty obiektów - słupy ogłoszeniowe.pdf pdf 6138.12 2022-02-17 10:42:00 Criterion
Wyjaśnienia i zminy SWZ z 28.02.2022.pdf pdf 222.73 2022-02-28 14:05:42 Public message
Informacja z art 86 ust 5 Pzp.pdf pdf 182.83 2022-03-11 14:33:04 Public message
SAA - Informacja o wyborze oferty SAA-3-2022.pdf pdf 230.34 2022-04-11 15:02:05 Public message

Announcements

2022-04-11 15:02 Tomasz Jaworski Szczecin, dnia 11 kwietnia 2022 r.


Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/3/2022


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin. Oznaczenie sprawy: SAA/3/2022.

Uzasadnienie wyboru

1. Nazwa albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano:
Paleta Usługi Reklamowe, ul. Łukasińskiego 118, 71-215 Szczecin z ceną 408 720 PLN i czasem realizacji w dniach - 4 dni.

2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty:
1) Graffiti Studio Jakub Buca, ul. Skłodowskiej - Curie 8/2, 71-332 Szczecin z ceną 501 290,00 PLN i czasem realizacji w dniach - 4 dni;
2) Paleta Usługi Reklamowe, ul. Łukasińskiego 118, 71-215 Szczecin z ceną 408 720 PLN i czasem realizacji w dniach - 4 dni.

3. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja
1) Graffiti Studio Jakub Buca, ul. Skłodowskiej - Curie 8/2, 71-332 Szczecin:
a) cena 501 290 PLN – 48,92 pkt,
b) czas realizacji w dniach - 4 dni - 40 pkt;
c) łączna punktacja – 88,92 pkt;
2) Paleta Usługi Reklamowe, ul. Łukasińskiego 118, 71-215 Szczecin z ceną 408 720 PLN i czasem realizacji w dniach - 4 dni.
a) cena 408 720 PLN - 60 pkt,
b) czas realizacji w dniach - 4 dni - 40 pkt;
c) łączna punktacja - 100 pkt.SAA - Informacja o w [...].pdf

2022-03-11 14:33 Tomasz Jaworski Szczecin, dnia11 marzec 2022r.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dekorację i branding Miasta Szczecin Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/3/2022
Zamieszczenie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).


Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)

Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców Cena oferty w PLN Czas realizacji w dniach
Graffiti Studio Jakub Buca, ul. Skłodowskiej- Curie 8/2, 71-332 Szczecin
501 290,00 PLN 4 dni
Paleta Usługi Reklamowe., ul. Łukasińskiego 118, 71-215 Szczecin 408 720,00 PLN 4 dni


Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 410 000,00 PLN brutto

Informacja z art 86 [...].pdf

2022-03-11 12:03 Tomasz Jaworski Zamawiający na sfinansowanie zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy: SAA/3/2022 przeznaczył kwotę 410 000,00 PLN (brutto)
2022-02-28 14:05 Tomasz Jaworski Szczecin, dnia 28 lutego 2022 r.

Dotyczy: wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (w skrócie „SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dekoracja i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy: SAA/3/2022

Pytanie
Dzień dobry. Jakie inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej macie Państwo na myśli? Czy może być polisa ubezpieczeniowa, z której wynika jakim majątkiem dysponuje wykonawca?

Odpowiedź
Zgodnie z ustępem 2 w części „XIV. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu” jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Postanowienie to dotyczy podmiotowych środków dowodowych, które będzie składać wykonawca na wezwanie zamawiającego (zob. art. 274 ust. 1 ustawy Pzp) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Ustęp 2 w części „XIV. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu” dotyczy przypadku, gdy z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie będzie mógł złożyć informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, zgodnie z określonym przez Zamawiającego warunkiem udziału w postępowaniu („Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000 PLN”). W takim przypadku wykonawca może złożyć inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, tj. inne niż informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
O tym jakie to będą inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej decyduje sam wykonawca. Muszą to być jednak dokumenty, z których będzie wynikać informacja o posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy.

Zamawiający zwraca również uwagę, że w tym zakresie wykonawca może także polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby.

Zamawiający zwraca również uwagę, że w ustępie 2 w części „XIV. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu” jest mowa o „uzasadnionej przyczynie”.
Wykonawca składając inne podmiotowe środki dowodowe, niż informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, musi jednocześnie wykazać, że wystąpiła uzasadniona przyczyna, z powodu której nie może złożyć informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, zgodnie z określonym przez Zamawiającego warunkiem udziału w postępowaniu („Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000 PLN”).
Kryteria selekcji nie dotyczą natomiast postępowania prowadzonego w trybie podstawowym.

Zamawiający dokonuje również następujących zmian w treści SWZ:
1) ustęp 1 w części „XXII. Termin związania ofertą” otrzymuje brzmienie:
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 10.04.2022 r.
2) w części „XXIV. Sposób oraz termin składania ofert.” pkt „B. Termin składania ofert” otrzymuje brzmienie:
Do dnia 11.03.2022 r., do godziny 10:00
3) w części „XXV. Termin otwarcia ofert” ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
W dniu 11.03.2022 r. o godzinie 10:15.

Wyjaśnienia i zminy [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

SWZ_ZAŁĄCZNIKI.pdf

Karty obiektów - słu [...].pdf

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 712