Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-DL-97/21 Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego - wyposażenie do badań radiograficznych - znak sprawy ZP-DL-97/21

Zamówienia Publiczne
Urząd Dozoru Technicznego Department: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA
Deadlines:
Published : 11-02-2022 14:32:00
Placing offers : 20-04-2022 11:00:00
Offers opening : 20-04-2022 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert dla Wykonawców. 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz art. 63 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w formie elektronicznej) - pliki należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami.

Cała dokumentacja postępowania znajduje się na stronie Zamawiającego - link: http://bip.udt.gov.pl/przetargi


Na ww. stronie Zamawiającego zamieszczono m.in.: ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.  Na tej stronie Zamawiający będzie zamieszczał ewentualne wyjaśnienia, bądź modyfikacje SWZ.


Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - kierując swoje zapytania pocztą elektroniczną na adres: przetargi@udt.gov.pl


Zamawiający nie zaleca komunikowania się poprzez wykorzystanie przycisku: Wiadomości na https://platformazakupowa.pl/
(platforma zakupowa służy jedynie do złożenia oferty w postępowaniu)


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2022-04-20 11:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
Część 1 - 1 429 376,83 zł brutto
Część 2 - 306 697,22 zł brutto
Część 3 - 130 312,35 zł gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 929