Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-DS-75/22 Sukcesywna produkcja i dostawy drukowanych materiałów popularyzacyjnych

Zamówienia Publiczne
Urząd Dozoru Technicznego Department: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA
Deadlines:
Published : 21-01-2022 09:41:00
Placing offers : 31-01-2022 11:00:00
Offers opening : 31-01-2022 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
- podpisem
zaufanym

- lub podpisem osobistym 

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami.

Cała dokumentacja postępowania znajduje się na stronie Zamawiającego - link: http://bip.udt.gov.pl/przetargi

Na ww. stronie Zamawiającego zamieszczono m.in.: ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.  Na tej stronie Zamawiający będzie zamieszczał ewentualne wyjaśnienia, bądź modyfikacje SWZ.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - kierując swoje zapytania pocztą elektroniczną na adres: przetargi@udt.gov.pl

Zamawiający nie zaleca komunikowania się poprzez wykorzystanie przycisku: Wiadomości na https://platformazakupowa.pl/
(platforma zakupowa służy jedynie do złożenia oferty w postępowaniu)

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl: tel. 22 101 02 02; email: cwk@platformazakupowa.pl 

 

 

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2022-01-31 11:00 Buyer message 434219,52 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 446