Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP-3941-1/2022 Dostawa elementów oświetlenia dla potrzeb Galerii Uczelni

Deadlines:
Published : 05-01-2022 14:55:00
Placing offers : 11-01-2022 13:14:44
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów oświetlenia dla potrzeb Galerii Uczelni.


Szczegóły zamówienia zostały zawarte w ogłoszeniu zapytania ofertowego jak i w  załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia.


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik nr 2- Projekt umowy AH.pdf pdf 224.72 2022-01-05 14:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 94.12 2022-01-05 14:55:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe BZP-3941-1-2022_ogłoszenie.pdf pdf 3307.47 2022-01-05 14:55:00 Proceeding
Informacja o unieważnieniu postępowania BZ-3941-1-2022.pdf pdf 262.6 2022-01-11 13:13:59 Public message

Announcements

2022-01-11 13:14 Brygida Śliwa Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Zamawiający - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, pl. Jana Matejki 13 informuje, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn. ,,Dostawa elementów oświetlenia dla potrzeby Galerii Uczelni, znak sprawy BZP-3941-1/2022” zostało unieważnione zgodnie z zapisami pkt X/I Zapytania Ofertowego z dnia 5.01.2022 roku.

2022-01-11 13:13 Brygida Śliwa Informacja o unieważnieniu postępowania, znak sprawy BZP-3941-1/2022

Informacja o unieważ [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Szynoprzewód 3m DALI - 34 pc. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
plac Jana Matejki 13
31-157, Kraków
(0)
2 Łącznik szyn liniowy elektryczny + mechaniczny - 34 pc. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
plac Jana Matejki 13
31-157, Kraków
(0)
3 Zasilanie końcowe DALI L - 14 pc. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
plac Jana Matejki 13
31-157, Kraków
(0)
4 Zasilanie narożne DALI - 6 pc. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
plac Jana Matejki 13
31-157, Kraków
(0)
5 Zaślepka szyny - 10 pc. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
plac Jana Matejki 13
31-157, Kraków
(0)
6 Zawiesia linkowe 5m chrom - 140 pc. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
plac Jana Matejki 13
31-157, Kraków
(0)
7 Reflektor RAPID DALI 35W 2700-4800K Ra90 - 90 pc. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
plac Jana Matejki 13
31-157, Kraków
(0)
8 Sterownik DALI 3x64 Adresy Web - 1 pc. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
plac Jana Matejki 13
31-157, Kraków
(0)
9 Router Wifi 2.4/5G - 1 pc. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
plac Jana Matejki 13
31-157, Kraków
(0)
10 Aktor DALI + pilot 4 przyciski (opcja) - 1 pc. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
plac Jana Matejki 13
31-157, Kraków
(0)
11 Panel LED DALI 200x300cm 300W - 4 pc. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
plac Jana Matejki 13
31-157, Kraków
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2930 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Gwarancja 20% Proszę o podanie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia ( jest to warunek udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami pkt V ogłoszenia zapytania ofertowego) (0)
3 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty m.in. transportu, parkingu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Oświadczenia - 1) zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia; 2) oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym ; 3) upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności naszej oferty i ceny. Cena oferty brutto w PLN zawiera należny podatek VAT (zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług, wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesiemy z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia; 4) w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 5 – 17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ; 5) zapoznaliśmy się z odpowiedzialnością karną, o której mowa w art. 297 Kodeksu Karnego, tj. „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”; 6) będziemy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni PROSZĘ POTWIERDZIĆ wpisując AKCEPTUJĘ (0)
5 Zamówienie zrealizujemy samodzielnie/ przy udziale podwykonawców - Proszę o odpowiedz: Samodzielnie/przy udziale podwykonawców. (0)
6 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego - Proszę o odpowiedz: będzie/nie będzie Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania i wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (0)
7 Oświadczenie - Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i akceptuję jego warunki. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" . (0)
(0)

The number of page views: 424