Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 19/2021 USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W OPOCZNIE (2 CZĘŚCI)

Agnieszka Mikołajczyk
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA Department: Biuro Ubezpieczeń Podmiotów Publicznych
Deadlines:
Published : 14-12-2021 14:29:00
Placing offers : 11-01-2022 11:00:00
Offers opening : 11-01-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Zamawiający określa poufny charakter informacji zawartej w części:

·            Załącznik nr 1                –             Charakterystyka Zamawiającego (POUFNY)

·            Załącznik nr 1a             –             Szkodowość  (POUFNY)

·            Załącznik nr 2                –             Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ) (POUFNY)

·            Załącznik nr 2a              –             Wykaz sprzętu elektronicznego oraz mienia w pojazdach (POUFNY)

·            Załącznik nr 2b             –             Wykaz pojazdów (POUFNY)

Sposób dostępu do informacji poufnych zgodnie z art. 280 ust. 3 w zw. z art. 18 ust. 4 ustawy PZP. Wykonawca informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie
w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/merydian w zakładce niniejszego postępowania. We wniosku o przesłanie Części poufnej SWZ należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje powołując się na numer przedmiotowego postępowania.

Wymagania związane z ochroną poufnego charakteru informacji. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu chyba, że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 895 ze zm.).

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JAWNY SWZ.zip zip 14486.78 2021-12-14 14:29:00 Proceeding
5 Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie.doc doc 58 2021-12-15 11:31:04 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.12 2021-12-17 12:04:27 Public message
JAWNE odpowiedzi na pytania 30.12.2021.docx docx 23.49 2021-12-30 14:56:52 Public message
JAWNE 2 odpowiedzi na pytania 03.01.2022.docx docx 27.54 2022-01-03 12:31:08 Public message
ZMODYFIKOWANY 4a Załącznik nr 4a do SWZ - Formularz ofertowy dla CZĘŚCI 1.doc doc 244 2022-01-03 12:34:55 Public message
5 Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie.doc doc 58 2022-01-04 13:56:26 Public message
Informacja po otwarciu ofert 11.01.2022.pdf pdf 155.71 2022-01-11 13:09:29 Public message
Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 711.03 2022-01-18 13:59:25 Public message

Announcements

2022-01-18 13:59 Agnieszka Mikołajczyk W oparciu o art. 253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) SPZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: 19/2021

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-01-11 13:09 Agnieszka Mikołajczyk Działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) przekazujemy informacje po otwarciu ofert.

Informacja po otwarc [...].pdf

2022-01-11 11:08 Agnieszka Mikołajczyk Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 t.j) Zamawiający informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego wynosi:

210.000,00 zł gross dla części 1;

90 000,00 zł gross dla części 2;

2022-01-04 13:56 Agnieszka Mikołajczyk W wyniku sprostowania ulega modyfikacji Załącznik nr 5 do SWZ. W załączeniu poprawny załącznik.

5 Załącznik nr 5 do [...].doc

2022-01-03 12:34 Agnieszka Mikołajczyk Zmodyfikowany Formularz ofertowy dla części 1 - Załącznik 4a do SWZ

ZMODYFIKOWANY 4a Zał [...].doc

2022-01-03 12:31 Agnieszka Mikołajczyk W odpowiedzi na pytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający udzielił odpowiedzi i przekazał je wszystkim Wykonawcom, którzy zawnioskowali o udostępnienie części poufnej. Ponadto w wyniku sprostowania ulega modyfikacji Załącznik nr 4a do SWZ - Formularz ofertowy dla części 1.

JAWNE 2 odpowiedzi n [...].docx

2021-12-30 14:56 Agnieszka Mikołajczyk W odpowiedzi na pytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający udzielił odpowiedzi i przekazał je wszystkim Wykonawcom, którzy zawnioskowali o udostępnienie części poufnej. W wyniku odpowiedzi do części poufnej modyfikacji ulega Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

JAWNE odpowiedzi na [...].docx

2021-12-17 12:04 Agnieszka Mikołajczyk Zgodnie z art 286 ust 5 ustawy PZP Zamawiający informuje, że w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ oraz koniecznością udzielenia odpowiedzi przesuwa termin składania ofert na 11.01.2022.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-12-15 11:31 Agnieszka Mikołajczyk Zgodnie z art 286 ust 1 ustawy PZP Zamawiający sprostowuje treść SWZ poprzez dodanie brakującego Załącznika nr 5 do SWZ - wstępnego oświadczenia.

5 Załącznik nr 5 do [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 814