logo
Magdalena
Borys Tel. 47 8516 376
   

Szkoła Policji w Katowicach

Electronic auction: Dostawa rękawic bokserskich skórzanych do Szkoły Policji w Katowicach (ID 552159)

Starting date: 14-12-2021 11:49:00

To the end: cancelled

Current offer value is: 0.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? None
From which price is increment counted? lowest
Does supplier have to place an offer for all positions? Yes
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirements

Szanowni Państwo,

 

Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią przedstawionej poniżej informacji dotyczącej wymagań zamawiającego. Akceptując wymagania zamawiającego, Wykonawca wyraża zgodę na wszystkie warunki i postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Wykonawca nie akceptuje poniższych wymagań i warunków proszony jest o nieskładanie oferty.

  1. Zamawiający wymaga, aby oferta była ważna minimum 30 dni.

2.       Zamawiający zastrzega sobie prawo w zależności od potrzeb do zmiany ilości zamawianego asortymentu (przy zachowaniu oferowanych cen jednostkowych), z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia. Termin dostawy do 5 dni roboczych.

3.       Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

4.       Podana cena towaru musi zawierać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę łącznie z kosztem dostawy. Ceny ofert podawane są w oparciu o ceny jednostkowe netto.

5.       Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment bezpośrednio do siedziby zamawiającego na swój koszt i ryzyko w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 14:00. Dostawa obejmuje dowiezienie, rozładowanie ze środka transportu i wniesienie towaru do wskazanego przez zamawiającego magazynu.

  1. Towar musi być fabrycznie nowy.

7.       Odbiór jakościowy i ilościowy dostarczanego towaru odbywać się będzie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

8.       Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożonym na tej podstawie zamówieniem - Szkoła Policji w Katowicach odsyła towar na koszt Wykonawcy jednocześnie zobowiązując Wykonawcę do dostarczenia towaru zgodnego ze specyfikacją z zapytania ofertowego w terminie ustalonym z zamawiającym, jednak nie później niż do 7 dni od daty odesłania towaru. 

 

Kary umowne i inne postanowienia:

1.       Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

2.       W przypadku gdy zwłoka w realizacji zamówienia przekroczy 10 dni Zamawiający może odstąpić od zamówienia z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

3.       Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wartości zamówienia.

4.       Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury kwot wynikających z kar umownych określonych w zamówieniu.

 

 

Dodatkowe warunki realizacji zamówienia:

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszego zamówienia, a będących należnościami Wykonawcy na rzecz innych podmiotów.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 47 8516 376 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NA MNIEJSZĄ ILOŚĆ RĘKAWIC. WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY ZOSTANĄ OMÓWIONE Z WYKONAWCĄ PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA.

icon Buyer messages

  • 2021-12-14 11:53 Magdalena Borys Tel. 47 8516 376 Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Błędna ilość

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit
1 Masters RBT-RED 14 oz
13 pair ***
Offer value:

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |